کتاب صوتی انسان کامل جلد اول

کتاب صوتی انسان کامل جلد اول

تألیف استاد علی اکبر خانجانی

  ۷۳- کتاب صوتی (۱) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

۷۳- کتاب صوتی (۲) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

۷۳- کتاب صوتی (۳) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

۷۳- کتاب صوتی (۴) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

۷۳- کتاب صوتی (۵) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

۷۳- کتاب صوتی (۶) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

۷۳- کتاب صوتی (۷) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

۷۳- کتاب صوتی (۸) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

۷۳- کتاب صوتی (۹) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

۷۳- کتاب صوتی (۱۰) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

۷۳- کتاب صوتی (۱۱) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

۷۳- کتاب صوتی (۱۲) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

۷۳- کتاب صوتی (۱۳) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

نشانی تلگرام: khodshenasi4

بیشتر بخوانید
یگانگی

یگانگی

۰+۱+۳۱- عشق و عقل نمایشی کوتاه برای همسر است و نمایشی بس شاقه. لذا عمر زناشوئی ها بس کوتاه است الا اینکه هر دو دست از عشق و عقل بردارند و فاسق و دیوانه شوند … اینست یگانگی!

۰+۱+۳۲- بشر در طی هزاران سال نمایش عشق و عقل و وفا و وجدان بالاخره خسته و هلاک شد و تصمیم گرفت مدرن شود… اینست یگانگی!

۰+۱+۳۴- هیچکس نمی تواند به موقعش حرفش را بزند زیرا زمان به آخر رسیده است لذا هیچکس حرفی نمی زند الا اینکه نادم می شود. و اینست که همه حرفها مسخره است و جز حرفهای مسخره (طنز) شنونده ای ندارد… اینست یگانگی!

۰+۱+۳۷- هر عملی رسوا کننده خدا نبودن بشر است. بدین گونه خدا شناخته و معرفی می شود در بشر… اینست یگانگی!

۰+۱+۴۲- کسی که خودکشی می کند کسی را سراغ دارد که می داند با این کارش او را دوست خواهد داشت … اینست یگانگی!

۰+۱+۳۳- آنکه یگانگی را فهم و تصدیق کند می تواند خودش را فهم و تصدیق کند و یگانه باشد در غیر اینصورت دوگانه است در هیکلی یگانه … اینست یگانگی!

۰+۱+۵۸- کسی که فنا را دوست نداشته باشد خدا را دوست ندارد و از خودش نیز بیگانه و بیزار است … اینست یگانگی!

۰+۱+۶۶- آنکه شاکی از هستی خویش است مریض (راضی شده) می شود تا راضی شود به نیستی خویش … اینست یگانگی!

از کتاب یگانه تألیف استاد علی اکبر خانجانی

دانلود همه کتاب های استاد (متنی و صوتی ) از سایت : nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@ 

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی فلسفه وجودی زن
حق الیقین (۲۰۰۰حکمت) – ۱۰

حق الیقین (۲۰۰۰حکمت) 

۱۹۳۵- کبیره بودن برخی از گناهان به میزان شدت عذاب و رنج حاصل از ارتکاب آنست و نیز به میزان رحمت و رفعتِ حاصل از توبه آن.

۱۹۴۱- نهایتاً این انسان مومن اهل معرفت است که باید قدر کافران و منافقان را هم بداند زیرا آنان قدر خویش را نمی شناسند.

۱۹۴۵- کسی که قلباً می خواهد عاشق کسی شود عاشق اوست.

۱۹۴۷- مومن بودن، نفرت قلبی از کافران نیست.

۱۹۵۳- تا از چیزی نفع یا ضرر می بری از حقیقت آن غافلی.

۱۹۵۷- انسان حتی در اوج بدکاری اش نیز سعی دارد که تبهکاری خوب باشد.

۱۹۶۲- هر نوع وراثتی اعم ژنتیکی و تاریخی و جغرافیائی و اجتماعی و اقتصادی و تربیتی و فرهنگی و غیره هیچ اثری در سرنوشت نهائی یک فرد ندارد.

۱۹۶۸- هر چه را که بد می دانی نمی فهمی. خوب فهم کن تا خوب بدانی.

۱۹۷۴- هر منافقی یک روزی طعم ایمان را چشیده است و همین است راز عذاب مضاعف او نسبت به کافران و راز خسرالدنیا و آخرت شدن او.

۱۹۸۹- کافر از زشتی ها لذت می برد و از زیبائیها اندوهگین می شود و مومن به عکس. ولی مخلص از زشتی و زیبائی به یک میزان لذت می برد و اندوهگین می شود.

از کتاب حق الیقین تألیف استاد علی اکبر خانجانی

نشانی تلگرام: khodshenasi4

دانلود همه کتاب ها(متنی و صوتی ) از سایت : nooreomid.net

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد سوم

کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد سوم

تألیف استاد علی اکبر خانجانی

کتاب صوتی (۱) دائره المعارف عرفانی ۳(حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۲) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۳) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۴) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۵) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۶) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۷) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۸) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۹) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۱۰) دائره المعارف عرفانی ۳(حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۱۱) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۱۲) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۱۳) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۱۴) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۱۵) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۱۶) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۱۷) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۱۸) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۱۹) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

نشانی تلگرام: khodshenasi4

بیشتر بخوانید
حق الیقین(۲۰۰۰حکمت)-۹

حق الیقین(۲۰۰۰حکمت)

۱۸۴۸- حلقه مفقوده داروین بین میمون و انسان همانا « روح » است.

۱۸۶۴- میزان رشد همانا میزان پیش روی در حقیقت مرگ و فناست.

 

۱۸۶۵- با مرگ، دوران بخود آئی جبریِ تو آغاز می شود.

۱۸۷۴- تا زمانی که نتیجه اعمال خود را پیشاپیش معلوم و منظور می کنی جاهلی.

 

۱۸۸۹- کافران همواره دیگران را مسئول اعمال و وضع خویش می شمارند و مومن فقط خودش را مسئول وضع و اعمال خویش می داند و مخلص فقط خدا را مسئول اعمال خویش می داند. و اما منافق همواره خدا را مسئول بدیهای خود می داند و خود را مسئول خوبیهای خود.

۱۹۰۲- اگر صادقانه تلاش می کنی که خوب باشی ولی نمی توانی، بدان که در حال خوب شدن هستی.

۱۹۰۵- اصول باطنی دین اسلام چنین است: زخود-گریزی، خود-آشنائی، و زخود-رهائی.

۱۹۱۷- عالیترین ایثار والدین و ریشه ای ترین تعلیم و تربیت فرزندان اینست که والدین خطاهای خود را در مقابل فرزندان اقرار داشته باشند.

 

۱۹۲۷- همین که دیگران را ذاتاً پلید و بد نبینی و کسی را خصم خود نیابی در حالِ متحول ساختن آنان هستی حتی اگر در غار زندگی کنی. اینست انقلاب حقیقی و سوسیالیزم عملی و بی انتظار.

از کتاب حق الیقین (۲۰۰۰حکمت) تألیف استاد علی اکبر خانجانی

@khodshenasi4

همه کتاب ها ( متنی و صوتی ) در سایت Nooreomid.net

 

بیشتر بخوانید
حق الیقین (۲۰۰۰حکمت)-۸

حق الیقین (۲۰۰۰حکمت)

۱۷۳۹- راه رشد راه تخریب مستمر ماهیت خویشتن است به دست خویشتن.

۱۷۸۲- بهتر آنست که تا به آخر خود را از هر قضاوتی در درون و برون معاف داری. ولی چون نمی توانی پس همواره قضاوت های خود را نسخ کن.

۱۷۸۶- تعلیم و تربیت بشری هیچ اثری در سرنوشت نهائی کسی ندارد.

۱۷۹۲- همه می خواهند خوب باشند ولی همواره انگشت شمارانی امکان خوب بودن را می یابند تا شاهد بر بدها باشند و ببینند که بدها بیشترین تلاش را برای خوب بودن می کنند و هر چه تلاش می کنند بدتر می شوند.

۱۸۰۳- آنچه که مردم را از خودشناسی باز می دارد ترس از پوچ شدن خویش است.

۱۸۱۵- احساس همدردی داشتن از تظاهر به همدردی کردن متفاوت است: اولی صبر و تسکین می بخشد و دومی تحقیر و حسد می پراکند.

۱۸۲۴- همه انحرافات بشری بنابر این دو خطاست: هدف پنداشتن احکام دین و یا اهمیت ندادن به احکام دین.

۱۸۳۱- تا به فنای خود راضی نشوی بقائی نیافته ای.

۱۸۴۱- شدیدترین منافقان در جهان میانه (خاور میانه) هستند.

از کتاب حق الیقین (۲۰۰۰حکمت) تألیف استاد علی اکبر خانجانی

نشانی تلگرام : khodshenasi4

دانلود کتاب ها و کتاب های صوتی در سایت : nooreomid.net

بیشتر بخوانید
حق الیقین (۲۰۰۰حکمت)-۷

حق الیقین (۲۰۰۰حکمت)

۱۶۱۸- همه چیز را رها کن تا چیزی یابی که همه چیز باشد.

۱۶۱۹- فرزتدان از والدین پیرترند.

۱۶۶۱- مومن با بیزاری مرتکب گناهی می شود و کافر با غرور.

۱۶۶۶- آنچه در همه مراحل بارزترین نشانه رشد است خشوع است و همواره خاشع تر شدن.

۱۶۷۱- اگر دوست داشته باشی کسی را که دوستی ات را انکار می کند او را نسبت به خود به خیانت می کشانی.

۱۶۷۲- کانون عاطفه کودکان هستند نه والدین.

۱۶۸۴- آنگاه که بدی خود را شناختی بر خوبی خویش واقف می شوی.

۱۷۰۷- آنکه مرگ را بد می داند زندگی بدی دارد و گویا فطرتاً می داند که پس از مرگ وضعی بدتر خواهد داشت.

۱۷۱۹- منافق کسی است که نه می تواند با کفار زیست کند و نه با مومنان و نه بدون این دو.

۱۷۴۷- عذاب موجب رقیق شدن جان و لطیف شدن دل و خاشع گشتن تن است. رحمت خدا بر کافران اینگونه است.

از کتاب حق الیقین ( ۲۰۰۰ حکمت ) تألیف استاد علی اکبر خانجانی

@khodshenasi4

Nooreomid.net

بیشتر بخوانید