زنده بگور کردن دختران در عصر جدید

زنده بگور کردن دختران در عصر جدید

۶- مسئله زنده به گور کردن دختران فقط امری مربوط به جاهلیت اعراب نبوده و بلکه به صور گوناگون در همه اقوام بشری حاکم بوده و هست. امروزه شعار برابر سازی زن و مرد ادامه تکاملی و بسیار مکارانه و پیچیده همان ظلم کهن است. ارجحیت فرزند پسر بر دختر همچنان در میان بشر رایج است و نگاه حقارت بار والدین به فرزند دختر است که مولد فلسفه برابری زن و مرد شده است و زن مدرن را مبدل به یک زنده بگور متحرک ساخته است یعنی او را مردوار نموده و زنانیت او را در درونش مدفون کرده است. زن مدرن یک زن زنده بگور است و این اشد ظلمی است که بین زن و مرد حاکم است که زن را بسوی مردواری و مرد را بسوی زن صفتی کشانیده و مولد همجنس گرائی و انقراض نسل بشر می باشد. این کانون اصلی ظلم بشر به خویشتن است. 

از کتاب سیر و سلوک عرفانی – عدالت 

۱۰۰–  کتاب صوتی (۴) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

۱۰۰–  کتاب سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

=======================

۱۰۰ کتاب صوتی (۱) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

۱۰۰ کتاب صوتی (۲) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

۱۰۰ کتاب صوتی (۳) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

۱۰۰ کتاب صوتی (۴) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

۱۰۰ کتاب صوتی (۵) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

۱۰۰ کتاب صوتی (۶) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

۱۰۰ کتاب صوتی (۷) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

۱۰۰ کتاب صوتی (۸) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

۱۰۰ کتاب صوتی (۹) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

۱۰۰ کتاب صوتی (۱۰) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

۱۰۰ کتاب صوتی (۱۱) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

۱۰۰ کتاب صوتی (۱۲) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

۱۰۰ کتاب صوتی (۱۳) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

۱۰۰ کتاب صوتی (۱۴) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

۱۰۰ کتاب صوتی (۱۵) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

۱۰۰ کتاب صوتی (۱۶) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

۱۰۰ کتاب صوتی (۱۷) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

۱۰۰ کتاب صوتی (۱۸) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

۱۰۰ کتاب صوتی (۱۹) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

۱۰۰ کتاب صوتی (۲۰) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

۱۰۰ کتاب صوتی (۲۱) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

۱۰۰ کتاب صوتی (۲۲) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

۱۰۰–  کتاب سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
حقوق عرفانی – حق عشق

حق عشق

اکثز آدمها تمام عمر در انتظار کسی هستند که چون فرشته ای سوار بر اسب سفیدی بیاید و عاشقشان شود و آنها را بر اسب خود سوار کند و به سرزمین عشق ببرد و تا ابد بپرستد ولی عده ای اندک شمارند که در بدر در جستجوی کسی هستند که عاشقش شوند و تمام هستی خود را به پایش نثار کنند و تا ابد وی را بپرستند.

این دو نوع انسان است: خودپرست و دیگر پرست. شقی و عاشق. دسته اول زنانند و زن صفتان. دسته دوم مردانند و بس اندکند و جمله شهیدند. یعنی شاهد بر این حقیقت که هیچ کس طالب محبت و دوستی نیست و اهل محبت را می کشند به جرم محبت.

آنانکه شدیدتر در انتظار یک عاشق هستند که معشوق او باشند و پرستیده شوند ولی همین ها هرگاه هم که عاشقی می یابند دیوانه می شوند و دمار از روزگار عاشق بر می آورند زیرا در قبال عشق او احساس حقارت و نابودی می کنند و لذا سعی می کنند تا عشق او را نابود سازند. این راز همه معشوق هاست.

از کتاب حقوق عرفانی – حق عشق ص ۴۴  

۹۷–  کتاب صوتی (۱۳) حقوق عرفانی – ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

۹۷–  کتاب حقوق عرفانی – ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
عشق شناسی

عشق شناسی

بسم الله العشق

۱- همه مرثیه ها برای عشق است. عشقی که حقوقش ادا نشده و لگد مال گردیده است.

۲- همه جنایت ها نیز برای عشق است. عشقی که مورد خیانت واقع شده و به مبلغی ناچیز فروخته شده است.

۳- دو نوع سرنوشت نیز بیشتر نداریم: سرنوشتی که حاصل وفای به عشق است و سرنوشتی که حاصل جفای به عشق است.

۴- زندگی آدمی کوره عشق است و آنکه عشق را نمی شناسد زندگی را نمی شناسد و کیست که عشق را نشناسد. ولی آنانکه آن را لگد مال کرده اند دچار نسیان شده اند نسبت به عشق و زندگی و خویشتن.

۵- و دو نوع انسان بیشتر نداریم. عاشق و فاسق. آنکه بر عشق می ماند و آنکه آنرا به معامله می نهد.

۶- و اما به راستی عشق چیست؟ عاشق کیست و معشوق کیست؟

۷- عشق دو نوع است: عشق به عاشق بودن و عشق ورزیدن و خدمت کردن و فدای دیگران شدن و عشق به معشوق بودن و مخدوم بودن و فدا کردن دیگران برای خویشتن. ولی عشق نوع اول وسیله ای برای رسیدن به عشق نوع دوم است. عاشق بودن برای معشوق شدن است. 

از کتاب عشق شناسی ص ۹۹ 

۹۵- کتاب صوتی (۱۰) عشق شناسی – ۱۳۸۸ (Theosophy of love)

۹۵- کتاب صوتی (۱۱) عشق شناسی – ۱۳۸۸ (Theosophy of love)

۹۵کتاب عشق شناسی – ۱۳۸۸ (Theosophy of love)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
نقد اندیشه مطلق – ذهن انسان

نقد اندیشه مطلق

۵۳- کل تکبر و غرور و سلطه جوئی و استکبار جهانی انسان از بابت ذهن اوست از اینکه می بیند که صاحب چه قدرت مطلقه و جاودانه ای است در سر خویشتن، ولی با اینحال بندرت می تواند از این قدرت عظیم بهره ای گیرد و مشکلات کوچک خود را حل و فصل نماید. و این یکی از مهمترین تناقضات وجودی انسان است که با داشتن چنین ذهنی احساس خدائی می کند ولی عملاً یک موجود درمانده و حقیر و ناتوان و گداست.

۵۴- بسیار اندکند انسانهائی که از قدرت عظیم و خدائی ذهن خود در خدمت حیات خود در عالم خاک بهره ای لازم و کافی ببرند. زیرا ذهن خود را نمی شناسند و فقط همچون اسباب بازی با آن بازی می کنند و بناگاه مغضوب و مطرود آن قرار می گیرند و چه بسا تا به آخر عمر از ذهن خود می گریزند و دیگر شهامت نزدیکی به آن را ندارند و این واقعه از خود بیگانگی انسان کافر است که الوهیت را در خود به بازی گرفته است.

۶۱- ذهن آدمی دارای دو بخش است: بخش الهی و بخش بشری! اگر بخش بشری ذهن با بخش الهی آشنا و دوست نشود همواره در قبال آن احساس حقارت و نابودی می کند در عین کبر و غرور. چون بخش بشری با بخش الهی ذهن متعادل شود انسان کامل است و عادل. این رابطه خالق و مخلوق است و عابد و معبود و عارف و معروف و عالم و معلوم است و واحد و موحد.

از کتاب نقد اندیشه مطلق 

۱۰۵–  کتاب صوتی (۱) نقد اندیشه مطلق (ذهن الهی) – ۱۳۸۸ (Critic of Absolute Mind)

۱۰۵–  کتاب صوتی (۲) نقد اندیشه مطلق (ذهن الهی) – ۱۳۸۸ (Critic of Absolute Mind)

۱۰۵–  کتاب صوتی (۳) نقد اندیشه مطلق (ذهن الهی) – ۱۳۸۸ (Critic of Absolute Mind)

۱۰۵–  کتاب نقد اندیشه مطلق (ذهن الهی) – ۱۳۸۸ (Critic of Absolute Mind)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
نکاتی در خودشناسی ۲

نکاتی در خودشناسی

۲۰- هیچ چیز خوبی نیست که برای دیگران بخواهی و خودت به آن نرسی.

۲۱- هیچ چیز بدی نیست که برای دیگران بخواهی و خودت به آن نرسی.

۲۲- هیچکس نمی تواند بدی را برای دیگران بخواهد ولی خوبی را برای خودش.

۲۳- حماقت حاصل بدخواهی برای دیگران است.

۲۴- عاقبت هر عمل و اقدام و برنامه ای محصول نگاه و نیت تو در باره شاهدان آن واقعه است.

۲۵- تو همواره مشهود و مفعول کسی هستی که شاهد بر زندگی توست.

۲۶- هر چه که آدمی میان تهی تر می شود بیشتر مشمول رسومات و سنت های تاریخی و نمادین می گردد.

۲۷- هر چه که آدمی به لحاظ باطن غنی تر می شود به لحاظ ظاهر فقیرتر می گردد و بالعکس.

۲۸- روابط نامشروع و حرام روابطی دروغین و ریائی هستند.

۲۹- زنا همان ریای جنسی است یعنی تظاهر به عشق!

۳۰- کینه های درون نژادی حاصل پرستش همسر و فرزند است که آن حاصل خودپرستی است که آن حاصل بی خودی است.

۳۱- کسی می تواند صادق باشد که فقر و تنهائی را پیشاپیش بر جان خریده باشد و از جان نیز بگذرد.

از کتاب خداشناسی ربوبی ص ۴۱

 ۸۵- کتاب صوتی (۱) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

۸۵- کتاب صوتی (۲) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

۸۵- کتاب صوتی (۳) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

۸۵- کتاب صوتی (۴) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

۸۵- کتاب صوتی (۵) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

۸۵- کتاب صوتی (۶) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

۸۵- کتاب صوتی (۷) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

۸۵– کتاب خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
نکاتی در خودشناسی

نکاتی در خودشناسی

۱- آنچه که می شنوید، می بینید و می یابید همان چیزی است که می خواهید.

۲- شما ضد خود هستید و در خودخواهی همواره به ضد خودتان می رسید مگر اینکه آگاهانه ضدیت با خود پیشه کنید تا به حق خود و دوستی با خود و به خود خودتان برسید.

۳- هر چه که برای دیگران بخواهید خودتان می یابید.

۴- شما دشمن خود هستید پس با کسی دوستی و مشورت کنید که او را دشمن خود می یابید. 

۵- آدمی در شرایط بیرونی زندگیش هیچ انتخاب ندارد و همه چیز از پیش نوشته شده است و سرنوشت است. آدمی فقط بواسطه معرفت نفس و معرفت بر شرایط و امکانات و حوادث زندگیش می تواند ماهیت و محتوای این سرنوشت را تغییر دهد و عاقبت و نهایت راه زندگیش را خود رقم زند که چیزی جز نتیجه نگرش و نیت او در این سرنوشت نیست. در پایان هم راهی آنچه که باقی می ماند معناست.

۶- بخل و حسد که بزرگترین عذاب روح در زندگی است حاصل جهل انسان نسبت به ماهیت و محتوای زندگی خود و دیگران است. زیرا آدمی بواسطه معرفت می فهمد که هیچکس بخودی خود و فی البداعه خوشبخت تر یا بدبخت تر نیست.

۷- خوشبختی و بدبختی حاصل دو نوع نگاه و فهم از زندگی خویشتن است و ربطی به شرایط و امکانات و حوادث بیرونی ندارد.

۸- آنکه خود را می فهمد و دیگران را، هرگز از بابت کسی عذاب نمی کشد.

۹- همه عذابها از جهل و بدفهمی است و بدفهمی حاصل بدخواهی است یعنی انتخاب بد از روی آگاهی!

از کتاب خداشناسی ربوبی ص۴۰

 ۸۵- کتاب صوتی (۱) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

۸۵- کتاب صوتی (۲) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

۸۵- کتاب صوتی (۳) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

۸۵- کتاب صوتی (۴) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

۸۵- کتاب صوتی (۵) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

۸۵- کتاب صوتی (۶) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

۸۵- کتاب صوتی (۷) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

۸۵– کتاب خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
انسان کامل کیست؟

انسان کامل کیست؟

۱- انسان کامل را مترادف و مشابه هویت الهی قرار دادن نه تنها ادعائی علناً مشرکانه است بلکه اثبات این ادعا هم ناممکن و مهمل است الا بواسطه ایجاد توهمات و ابداع خرافات و انتساب دروغهائی حیرت آور به یک مخلوق که اتفاقاً یکی از ضعیف ترین موجودات روی زمین است و هیچ صفت و فعل خدایگونه ای در او دیده نمی شود و بلکه بعنوان یک بشر هم از جمله ضعیفترین آنهاست. همه اولیای الهی بر روی زمین اینگونه اند.

۲- همین تصور غلط در باره کمال انسان و انسان کامل منبع اصلی خرافات در تاریخ بشر بوده است که خود از عوامل درجه اول ایجاد نفاق در مذاهب بشمار می رود که بخش عمده ای از فرقه های ضاله محصول این نگرش می باشند.

۳- انسان کامل انسان خدایگونه دارای صفات و خصائل و قدرتهای خدائی نیست بلکه انسانی است که خداوند از وجودش معرفی می شود به شیوه و روش و منطقی که مطلقاً قابل بیان علیتی و قیاسی نیست و توضیح علمی ندارد. آفتاب آمد دلیل آفتاب!

۴- انسان کامل، انسان کامل است نه خدای کامل. پس باید انسان را فهمید و اصول و ارکان وجودی اش را درک و آنگاه کمالش را هم بر همین مبنا تعریف نمود.

۵- انسان چگونه موجود و جانداری در جهان است و ویژگی او چیست و نیازها و مسائل او چیست و دردها و دغدغه های او چیست و عشق ها و هراسهای او چیست و نقاط قوت و ضعف او چیست و نهایتاً فرق بود و نبود او در نظام هستی چیست. بر همین چیستی ها می توان کمالش را توصیف نمود.

۱۷- انسان کامل کسی است که می تواند عشق خداوند را به مردم عرضه کند زیرا خداوند همان عشق است و همه قدرت او از عشق است که اوج این قدرت همان خلاقیت اوست از عدم.

۱۹- انسان کامل، ظهور عشق است و لذا ظهور حق در میان مردم است و مردم چون او را می بینند و می یابند و می شناسند و گوئی که خدا را می بینند و می یابند و می شناسند و می پرستند. ” هر که مرا ببیند خداوند را دیده است.”

از کتاب خداشناسی ربوبی 

 ۸۵- کتاب صوتی (۱) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

۸۵- کتاب صوتی (۲) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

۸۵- کتاب صوتی (۳) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

۸۵- کتاب صوتی (۴) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

۸۵- کتاب صوتی (۵) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

۸۵- کتاب صوتی (۶) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

۸۵- کتاب صوتی (۷) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

۸۵کتاب خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
معنا شناسی – انسان چیست؟

معنا شناسی – انسان چیست؟

۱۳- ولی آیا انسان چیست؟ من خودم چیستم؟ زن و مرد، زشت و زیبا، کافر و مومن، فقیر و پولدار، خوشبخت و بدبخت، سالم و بیمار، جوان و پیر وو … آیا انسان بدین وسیله معنا می یابد و برای خودش وجود می یابد و از عدم می رهد؟ برای مدت کوتاهی چنین است. ولی در بلند مدت هیچیک از این معانی و مجموعه ای از این معانی هم برای انسان در نزد خودش معنائی کافی نیست و به او هستی نمی بخشد.

۱۴- معنای انسان چیست؟ معنای معنا چیست؟

۱۵- انسان، معناگر و معنای جهان و بلکه خالق جهان است و جهان را از برزخ و یا عدم می رهاند. ولی آیا معنای این معنا چیست؟ معنای این خالق چیست؟

۱۷- انسان باید بتواند خودش را چنان معنا کند که در این معنا، خلقت انسانی یابد یعنی مجسمه ابدی معنا شود: معنای ابدی و برتر از کل جهان.

از کتاب معناشناسی 

 ۸۴- کتاب صوتی (۱) معناشناسی (علم تأویل٫ معنای معنا) – ۱۳۸۷ (Logology)

۸۴- کتاب صوتی (۲) معناشناسی (علم تأویل٫ معنای معنا) – ۱۳۸۷ (Logology)

۸۴کتاب معناشناسی (علم تأویل٫ معنای معنا) – ۱۳۸۷ (Logology)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
راز عاقبت تراژیک عشق

راز عاقبت تراژیک عشق

۱۴- و اما عشق در قلمرو حیات اجتماعی همواره متوجه معشوقهای زمینی است. یعنی این بی خودی درونی همواره به یک انسانی در بیرون از خود عاشق است و کسی را مخاطب قرار داده و یک انسان بی خود دیگری را در عرصه معشوقیت تبدیل به یک «خود» عظیم می کند. و لذا معشوق همواره در نقطه مقابل عاشق دارای منیتی غول پیکر است. این منِ معشوق محصول از خودگذشتگی عاشق است. یعنی بهمان میزان که عاشق بی خود است معشوق هم صاحب «خود» میشود و از بی خودی نجات می یابد و لذا معشوق شدن همان خلق شدن هویتی است و این مخلوق دارای طبعی کافرانه است در قبال عاشق. و حتی آنقدر کافر و ناسپاس است که خود را با عاشق عوضی می گیرد و خود را عاشق و طرف مقابلش را معشوق می پندارد و بدینگونه واژگونسالار میشود و این راز عاقبت تراژیک عشق است که به کینه و نفرت میرسد.

از کتاب حکمت نوری – مثلث عشق

۸۳–  کتاب صوتی (۲۰) حکمت نوری (اشراق) – ۱۳۸۷ (Elightening Wisdom)

۸۳–  کتاب صوتی (۲۱) حکمت نوری (اشراق) – ۱۳۸۷ (Elightening Wisdom)

۸۳–  کتاب حکمت نوری (اشراق) – ۱۳۸۷ (Elightening Wisdom)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
عشق آخرالزمانی مرد

عشق آخرالزمانی

۱۵- «عشق بازی» اساسی ترین اصطلاح و لفظی است که روح تمدن مدرن را بیان می کند. بازی با عشق. نمایش عشق، تظاهر به عشق وو…

۱۶- هر چه میخواهی می دهم تا تظاهر کنی که عاشق منی و عشق مرا باور کنی: اینست حرف آخر انسان آخرالزمان که زمان خود را در نیافته است زیرا از حضور خداوند بی خبر و بیگانه است.

۱۷- جهان مدرن در یک کلمه عرصه اثبات عشقی است که نیست. و کل تلاش مرد مدرن برای اینست که عشق خود را به زن بباوراند تا او هم عاشقش گردد. و لذا عاقبت هر رابطه ای ترازیک است زیرا هرگز چنین امری نه ثابت می شود و نه باور می گردد.

۱۸- اتفاقاً مرد مدرن آخرالزمانی عاشقترین مرد تاریخ بشر است زیرا تنهاترین مرد تاریخ است زیرا مرد آخرالزمانی است و دلش خدا را می بیند و او را می طلبد و صاحب دل، منظور دل خود را نمی فهمد و لذا به دنبال زنان براه می افتد و عشق دلش به خداوند را به زنان نسبت می دهد و زنان هم حق دارند که باور نکنند زیرا خود را مخاطب این عشق آتشین نمی یابند و لذا مستمراً بر نرخ وصال خود می افزایند: مهریه های نجومی!

از کتاب حکمت نوری 

۸۳–  کتاب صوتی (۲۰) حکمت نوری (اشراق) – ۱۳۸۷ (Elightening Wisdom)

۸۳–  کتاب صوتی (۲۱) حکمت نوری (اشراق) – ۱۳۸۷ (Elightening Wisdom)

۸۳–  کتاب حکمت نوری (اشراق) – ۱۳۸۷ (Elightening Wisdom)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید