عرفان در زندگی

اشراقات دازگاره

۱۷۰- من شریعت و معرفت و حقیقت را در زندگی طبیعی خود کشف کردم نه از طریق تاریخ و کتاب و موعظه و مسجد و خانقاه و ورد و ریاضت و چله نشینی و فنون از پیش تعیین شده.

۱۷۱- دین و عرفان من عین واقعیت روزمره زندگی ام بوده است و نه چیزی در حاشیه آن و تزئینی بر آن و کالائی در خدمت آن. و این تنها دین و عرفانی است که برای انسان آخرالزمانی ممکن و میسر است.

۱۷۹- یکی دیگر از مأموریت ها و افتخارات بنده این است که سیر و سلوک روحی و عرفانی خود را به زبان ساده و محسوس به نگارش آورده ام تا برای طالبان راه گشا باشد. و این یکی از برکات سفر دازگاره است. و تاریخ دین و ادبیات عرفانی ما همواره از فقدان چنین اثری رنج برده و دچار انحرافات و خرافات بسیاری بوده است. زیرا هیچ عارفی سیر و سلوک عرفانی خود را به زبان امی و ساده برای مردمان به یادگار نگذاشته است.

از کتاب اشراقات دازگاره تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

 ۱۱۴- کتاب صوتی (۱) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) – ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

۱۱۴- کتاب صوتی (۲) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) – ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

۱۱۴- کتاب صوتی (۳) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) – ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

۱۱۴- کتاب صوتی (۴) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) – ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

۱۱۴- کتاب صوتی (۵) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) – ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

۱۱۴- کتاب صوتی (۶) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) – ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

۱۱۴- کتاب صوتی (۷) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) – ۱۳۸۹(Dazgareh Illuminations)

۱۱۴– کتاب اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) – ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: t.me/akharozzaman2

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید
وجدان چیست

وجدان

وجدان در لغت بمعنای وجود-دان است یعنی دانائی وجود و تشخیص بین وجود و عدم و تفکیک مرز نور و خاک و درک حکم اراده نوری است.

حکم وجدان در هر مورد بصورت ندای آری یا نه در دل شنیده می شود و هر کس که گوش دل دارد می شنود مگر اینکه گوش دلش کر شده باشد و این همان بی وجدانی است که امری ارادی و انتخابی بواسطه ذهن است که اراده ای خاک پرست و فرمالیست است. چنین فردی جز در اطاعت از یک امام که زبان وجدان است قادر به تشخیص درست و نادرست و حق و باطل نیست.

گفتیم که فرق وجود و عدم فرق معرفت و جهل است. زیرا نشان دادیم که عدم همان نور مطلق وجود ازلی است که در نگاهی بی نور و بی معرفت، نابودن فهم می شود. پس وجدان با نور معرفت نفس جان می گیرد و تغذیه می شود. لذا فقط عارفان صاحبان وجدان هستند و لذا امامان اراده بشرند.

از کتاب مبانی خودشناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۳۵

۶۱- کتاب صوتی (۴) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) – ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

۶۱– کتاب مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) – ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: t.me/akharozzaman2

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید
ذهنیت

 ذهنیت ( نفس ناطقه – روان )

ذهن، نفس ناطقه است و لذا قلمرو مسئولیت و تعهد و انتخاب است. و آنچه که “انسان باید” نامیده می شود منظور همان ذهن است که نطق تمامیت نفس و وجود درونی بشر است. همه ارزشها و محاسبات و مسئولیتهای دنیوی و اخروی بشر از نفس ناطقه است که نفس آگاه است که همان خود یا منِ آگاه و مسئول است که مورد مواخذه وجدان و نور ازلی قرار می گیرد.

نفس ناطقه عرش کلام نور در خاک بشر است و لذا در رأس هیکل انسان قرار دارد که سر اوست که حتی بر بالای دل که منظر اراده خداست واقع شده است تا اراده او را بخواند و به فعل در آورد. نفس ناطقه یا ذهن به مثابه قوه مجریه وجود انسان است و قوانین دل را می خواند و در باره اش تدبیر می کند.ذهن که در خدمت دل و یا امام دل باشد قلمرو کشف تاریخ هستی و علم و معرفت و رهبری است و در غیر اینصورت عرصه جنون و نسیان و پریشانی و جنگ و ابطال است.

روان انسان همان سیالیت جادوئی نفس ناطقه ذهنیت است. ذهن آدمی نیز به طور کلی دارای پنج قلمرو و یا طبقه و رسالت است: حافظه، درک، تأمل، تفکر و تعقل. آنچه که ” روان ” نامیده می شود جریان بلاوقفه فعالیت این وجود ذهن است.

از کتاب مبانی خودشناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۳۶

۶۱- کتاب صوتی (۱) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) – ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

۶۱- کتاب صوتی (۲) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) – ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

۶۱- کتاب صوتی (۳) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) – ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

۶۱- کتاب صوتی (۴) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) – ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

۶۱– کتاب مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) – ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: t.me/akharozzaman2

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید
مرگ چیست؟

مرگ چیست؟

۱- حیات پس از مرگ آغاز بازنشستگی از فعالیتهای جسمانی و نیازهای مادی است.

۲- با مرگ، همه حالات و صفات و انگیزه ها و احساسات و امیال برخاسته از نیازهای تن از میان می رود. البته بواسطه بستگی و عادت یک عمر به بدن و نیازهایش به سرعت این نیازها و امیال و احساسات از میان نمی رود و تا مدتی خماری های بسیاری در نفس محض آدمی باقی خواهد بود مثل عادت به گرسنه شدن و خوردن، عادت به خوابیدن، عادت به همخوابگی با جنس مخالف و عادت به فعالیتهای معیشتی و سیاسی و عادت به اندیشیدن در امور مادی و احساسات ناشی از این عادات.

۳- با حذف این فعالیتها و عادات و عواطف ناشی از آن می توان تصوری از حیات پس از مرگ بدست آورد.

۴- نفس آدمی بدلیل همزیستی با تن و روح از این هر دو برداشت هائی می کند. از تن، صورتی لطیف حاصل می آید و از روح هم اراده به وجود داشتن.

۵- آنچه که پس از مرگ باقی می ماند نفس مجرد است. و سخت ترین کار در این عرصه درک و شناخت و کنار آمدن با نفس مجرد خویش است.

۶- نفس مجرد چیست؟ نفس، مخلوق ازدواج تن و روح بشر است که با مرگ، والدین خود را از دست می دهد و آنچه که از این دو بطور ابدی می یابد بودن است و اراده: بودنی صاحب جمال و اراده ای روحانی.

۷- برخلاف تصور عامه آنچه که پس از مرگ باقی می ماند روح نیست بلکه نفس است. طبق کلام خدا روح با مرگ آدمی بسوی خدا پرواز می کند و تن در خاک می شود.و نفس باقی می ماند که مستقل از تن و روح به حیات خود ادامه می دهد و این نفس همان وجودیت اخروی و ابدی است.

از کتاب پدیده شناسی گناه تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص۲۲

 ۱۰۱- کتاب صوتی (۱) پدیده شناسی ‌گناه – ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin)

۱۰۱- کتاب صوتی (۲) پدیده شناسی ‌گناه – ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin)

۱۰۱- کتاب صوتی (۳) پدیده شناسی ‌گناه – ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin)

۱۰۱- کتاب صوتی (۴) پدیده شناسی ‌گناه – ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin) 

۱۰۱– کتاب پدیده شناسی ‌گناه – ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: t.me/akharozzaman2

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید
آیا است است؟

آیا است است؟

نمی دانم که از کجا و چگونه این ماجرا را آغاز کنم. فقط یکبار بود، نه بیشتر. نمی دانم کجا بود و کی. فکر میکنم هیچ جائی از مکان و زمان نبود.

فقط یکبار بود که او را دیدم.

نمیدانم چگونه بگویم که دلتان پاک بسوزد. نمیدانم چگونه وصف جمالش کنم که عقلتان پاک ببازد و جانتان تازه گردد.

نمی دانم به چه صورت دیدمش:

آنی در صورت طفل شیرخواره ای،

آنی در صورت صنم زیبا و پری روئی،

و آنی در صورت پیر زالی، به پیری هزاران هزار سال، به پیری آدم،

و آنی به صورت «من»

و آنی هیچ نبود و جز من کسی نبود.

و همه اینها یک «آن» بود و هزاران سال طول کشید که این «آن» بر من گذشت.

آنچه را که می نالم و چه خام و بچه وار،  حسرت دیدار اوست و تلاشی در وصف جمال او و همین.

از کتاب آیا است است؟ تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۲ – کتاب صوتی(۱) آیا است، است؟ (نجوایی با دل خویشتن) ۱۳۶۰ (IS IS IS?)

۲ – کتاب صوتی(۲) آیا است، است؟ (نجوایی با دل خویشتن) ۱۳۶۰(IS IS IS?)

۲ – کتاب آیا است، است؟ (نجوایی با دل خویشتن) ۱۳۶۰ (IS IS IS?)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: t.me/akharozzaman2

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید
خناس و اجنه و شیاطین

خناس

۱- سوره ناس در قرآن کریم که یکی از نخستین سوره هائی است که در مکه بر پیامبر اسلام (ص) نازل شد بنیاد مردم شناسی قرآنی را رقم می زند:« بگو پناه می برم به مربی مردم، معبود مردم، و صاحب مردم از شر وسوسه های خناسی که در سینه های مردم القاء می کنند پنهان و آشکار».

۲- خناس را اجنه و شیاطین دانسته اند که در صورت آدمی در میان مردم فعالیت می کنند گاه پنهان (جنی) و گاه آشکار (مردمی). براستی اینان کیستند؟ و در عین حال در این سوره در همان آغاز در می یابیم که خدا و مربی و مالک مردمان خدای واحد است که بر آنان احاطه کلی دارد علیرغم وسوسه های شیطانی از جانب خناس. همانطور که در قرآن کریم می خوانیم که نهایتاً این خداوند است که بر اعمال کافران احاطه دارد در مسیر گمراهی و کفرشان. زیرا خداست که هدایت یا گمراه می کند هر کسی را که هدایت یا گمراهی را برگزیده باشد.

از کتاب زمینه مردم شناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

۱۲۳- کتاب صوتی (۱) زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) – ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

۱۲۳- کتاب صوتی (۲) زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) – ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

۱۲۳- کتاب صوتی (۳) زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) – ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

۱۲۳- کتاب صوتی (۴) زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) – ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

۱۲۳- کتاب صوتی (۵) زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) – ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

۱۲۳- کتاب صوتی (۶) زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) – ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

۱۲۳- کتاب صوتی (۷) زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) – ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

۱۲۳- کتاب صوتی (۸) زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) – ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

۱۲۳- کتاب صوتی (۹) زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) – ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

۱۲۳– کتاب زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) – ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید
بی کسی و بیماری

بیماری و بیکسی 

۳۳- آنچه را که انسان بیماری مینامد ( اعم از امراض تن و اعصاب و روان ) حاصل بی کسی او و نداشتن دوستی مخلص است که او را محض وجودش دوست بدارد. هرگاه کسی را یافت که یکدیگر را خالصانه دوست بدارند ( در ورای هر نیازی ) بیماریها بتدریج محو می شوند. زیرا آدمی در بیکسی، محصور و مجبور و منقبض و در هم پیچیده و فشرده و در زیر پای دل خویش لگد مال می شود و امراض روی مینماید. دل، دوستی مخلص می خواهد تا برایش فراهم نکنی از تو انتقام می گیرد. پس طبیبی جز حبیب خالص و پاک وجود ندارد.

از کتاب حق و باطل تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص۵

 ۶۷- کتاب صوتی (۱) حق و باطل – ۱۳۸۷

۶۷- کتاب صوتی (۲) حق و باطل – ۱۳۸۷

۶۷- کتاب صوتی (۳) حق و باطل – ۱۳۸۷

۶۷- کتاب صوتی (۴) حق و باطل – ۱۳۸۷

۶۷- کتاب صوتی (۵) حق و باطل – ۱۳۸۷

۶۷- کتاب صوتی (۶) حق و باطل – ۱۳۸۷

۶۷- کتاب صوتی (۷) حق و باطل – ۱۳۸۷

۶۷- کتاب صوتی (۸) حق و باطل – ۱۳۸۷

۶۷- کتاب صوتی (۹) حق و باطل – ۱۳۸۷

۶۷- کتاب صوتی (۱۰) حق و باطل – ۱۳۸۷

۶۷- کتاب صوتی (۱۱) حق و باطل – ۱۳۸۷

۶۷- کتاب صوتی (۱۲) حق و باطل – ۱۳۸۷

۶۷- کتاب صوتی (۱۳) حق و باطل – ۱۳۸۷

۶۷– کتاب حق و باطل – ۱۳۸۷

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید
معمای آرام و قرار

معمای آرام و قرار 

۴۳۶- آرام و قرار گرفتن یعنی آرام و قرار گرفتن در خویشتن! آیا نه اینست؟

۴۳۷- ولی گویا هیچکس نمی تواند در خود قرار گیرد و آرام شود زیرا جهان بیرون امکان لحظه ای در خود نشستن را به کسی نمی دهد و دمادم او را بسوی خود وسوسه می کند و بیقرار می سازد و از خویشتن بیرون می آورد و به بازی میگیرد.

۴۳۸- پس اشیاء و آدمها و بازیهاست که به انسان امکان قرار و جلوس در خویشتن نمی دهد. پس کافیست که دست از بازی با اشیاء و آدمها بردارد تا آرام و قرار گیرد.

۴۳۹- ولی به لحاظی دیگر آدمها دست بهر کار و تلاش و بازی و رابطه ای که می زنند به قصد آرام و قرار گرفتن است ولی همین راه و روش خود ضد مقصود انسان از هر تلاشی است زیرا هر چیزی که انسان را از خودش بیرون آورد موجب بیقراری است.

۴۴۰- آدمها می گویند بگذار به اندازه کافی اشیاء و امکانات و ثروت و رفاه جمع آوری کنم تا آنگاه بتوانم در خود قرار و آرام گیرم ولی چنین لحظه ای هرگز فرا نمی رسد….

از کتاب نامه های عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

۱۰۸- کتاب صوتی (۱) نامه‌های عرفانی ( ج ۲ ) – ۱۳۸۸

۱۰۸- کتاب صوتی (۲) نامه‌های عرفانی ( ج ۲ ) – ۱۳۸۸

۱۰۸- کتاب صوتی (۳) نامه‌های عرفانی ( ج ۲ ) – ۱۳۸۸

۱۰۸- کتاب صوتی (۴) نامه‌های عرفانی ( ج ۲ ) – ۱۳۸۸

۱۰۸- کتاب صوتی (۵) نامه‌های عرفانی ( ج ۲ ) – ۱۳۸۸

۱۰۸- کتاب صوتی (۶) نامه‌های عرفانی ( ج ۲ ) – ۱۳۸۸

۱۰۸- کتاب صوتی (۷) نامه‌های عرفانی ( ج ۲ ) – ۱۳۸۸

۱۰۸- کتاب صوتی (۸) نامه‌های عرفانی ( ج ۲ ) – ۱۳۸۸

۱۰۸– کتاب نامه‌های عرفانی ( ج ۲ ) – ۱۳۸۸

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید
پاک شدن نفس آدمی

پاک شدن نفس آدمی 

۳۲- نفس آدمی را بیست و یک شرارت است : کبر، غرور، بخل، جهل، ترس، نسیان، حرص، انکار، ظلم، تجاوز، عداوت، عادت، ریا، نابودسازی، یأس، بازی، ضعف، مرض، تکاثر، مکر و شتاب. که این شرارتها جز بواسطه معرفت نفس و ارادت عرفانی و اطاعت بی چون و چرا از یک انسان عارف پاک نمی شوند و تبدیل نمی شوند به بیست و یک خیر که عبارتند از: تواضع، خودآگاهی، نوع دوستی، علم، شجاعت، هوشیاری، قناعت، صدق، عدل، خدمت، محبت، تقوی، تقیه، خلاقیت، امید، جدیت، قدرت، سلامت، وحدت، حسن نیت و صبر.

۳۳- آدمی یا بواسطه اطاعت بی چون و چرا از امام و پیرش موفق به تأدیب و تزکیه و مهار نفس میشود و یا به یاری بلایائی همچون فقر، تنهائی، بیماری و مصائب و شکست و ناکامی.

از کتاب خداشناسی ربوبی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۴۱

۸۵- کتاب صوتی (۶) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

۸۵– کتاب خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید
عرش عرفانی اخلاق

عرش عرفانی اخلاق (دیالکتیک دیالکتیک)

۱- خداوند عالم به گفته خودش از هر چیزی یک زوج آفرید: ماده و معنا، دنیا و آخرت، ظاهر و باطن، خیر و شر، نر و ماده، مرگ و زندگی، باید و نباید، بهشت و دوزخ، حلال و حرام، نور و تاریکی، کافر و مومن و … و بود و نبود.

۲- خداوند عالم از هر حیث یک مثنوی کامل است و این ثنویت راز معرفت بشری است که بدون آن مطلقاً امکان هیچ نوع شناختی برای آدمی نمی بود اعم از شناخت حسی، قلبی، عقلی، علمی، فلسفی، عرفانی، و غیره.

۳- ماهیت رابطه این دوقلوهای جهان نیز مثنوی و دوگانه است یعنی وحدت اضداد است: اضدادی که متحدند! مثل خیر و شر، نر و ماده، وجود و عدم.

۴- این وحدت اضداد در فرهنگ اروپائی «دیالکتیک» نامیده می شود که به قول افلاطون، عرش معرفت است. ولی به نظر ما محور معرفت است و نه عرش آن. عرش معرفت توحید و یگانگی است نه دوگانگی!

از کتاب اخلاق عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۸۸

۱۲۶-کتاب صوتی (۱۰) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) – ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

۱۲۶کتاب اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) – ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95


بیشتر بخوانید