روی عشق

وجه الله

مهربانی میکن ای مه روی عشق

همزبانی میکن ای هاهوی عشق

 

ای که جمله فاسقان را کشته ای

کشتگانت را ببر در کوی عشق

 

مطلقت اندر سبب آتش زده

کرده دل را خانه کوکوی عشق

 

ای تو در من، من زتو گردیده گم

کرده ام اندر بغل زانوی عشق

 

آنکه دیده روی تو شد هوی تو

آنکه مرده در برت شد روی عشق

 

گر تمام عشق را آری بغل

می نماند در برت یک موی عشق

 

موی عشق و های عشق و هوی عشق

مرحبا بر غمزه جادوی عشق

بوی عشقش عالمی دیوانه کرد

پس چه خواهد شد جهان از روی عشق

۱- یکی بود یکی نبود. آن یکی که بود خدا بود ولی آنکه نبود من بودم. بناگاه چشم گشودم و دیدم من که نبودم حالا هستم و آنکه بود دیگر نیست. جای من و او عوض شده بود یعنی نبود بر جای بود قرار گرفته است. قبل از این هم چنین بود و من نبودِ او بودم و او هم بودِ من بود. او بود و من نبودم و حالا من هستم و او نیست.

از کتاب مذهب اصالت عشق جلد سوم

۱۳۲- کتاب صوتی (۱) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

۱۳۲- کتاب صوتی (۲) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

۱۳۲- کتاب صوتی (۳) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

۱۳۲- کتاب صوتی (۴) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

۱۳۲- کتاب صوتی (۵) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

۱۳۲- کتاب صوتی (۶) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

۱۳۲- کتاب صوتی (۷) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

۱۳۲- کتاب صوتی (۸) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

۱۳۲- کتاب صوتی (۹) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

۱۳۲- کتاب صوتی (۱۰) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

۱۳۲- کتاب صوتی (۱۱) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

۱۳۲- کتاب صوتی (۱۲) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

۱۳۲- کتاب صوتی (۱۳) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

۱۳۲- کتاب صوتی (۱۴) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

۱۳۲– کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
معرفت و پرستش

معرفت و پرستش

ولی باید بدانیم که فقط کسی نهایتاً بخود و خود-شناسی می رسد و به سرچشمه این گنج بی پایان دست می یابد که در وادی پرسش و درخواست از دیگران تا به آخرِ راه را خالصانه طی کرده باشد یعنی به غایت دیگری رسیده باشد و غیر را تماماً فهمیده باشد و کاویده باشد تا در انتهای این کاوش خویش را کشف کند و در غیر این صورت فقط خودخواهی و تکبر و غرور است که نه کمترین معرفتی از خود بدست می دهد و نه از دیگران و نه ارتباطی با دیگران می یابد و نه با خودش. یعنی در گدائیِ خالصانه از غیر است که انسان به خودش می رسد و دربِ خویش گشوده می شود و خودشناسی امکان پذیر می شود. 

از کتاب خلقت دوباره ص ۴۲

۱۳ – کتاب صوتی(۶) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

۱۳ – کتاب خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
معرفت و قیامت

معرفت و قیامت

اینک دیگر برای کلیه سئوالها فقط و فقط یک پاسخ وجود دارد. چرا چنین است؟ زیرا قیامت است. همه ناکامیها، رسوائیها، تلخیها، تردیدها، بی بنیادیها، پوچی ها، رنج ها، بن بست ها و لاعلاجیها و … برای این است که قیامت است و لحظه به لحظه به غایت خود نزدیکتر می شود یعنی هر لحظه ای بر شدت و حدت این مسائل بشری و بر بی پاسخیش افزوده می شود. مگر اینکه این پاسخ را باور کرده و آن را عمیقاً درک کند و فقط اینگونه است که تنها راه علاج پدید می آید.

قیامت که به معنای سرآمدن حرکت زمان است و به معنای شمارش معکوسِ یک توقف کامل و توأم با انفجار کامل است از لحاظ بشر ملموس ترین نشانه اش این است که دیگر بشر به هیچ کدام از آرزوهایش از دنیا نخواهد رسید زیرا مزرعه کشت و برداشتِ آرزو محتاج زمان است و زمان در حال ایستادن است یعنی هیچ چیزی را سبز نمی کند و به بار نمی نشاند. و معنای دیگری که از این واقعه برمی خیزد که کاملاً مفهومی متضاد با معنای قبل دارد این است که زمان بین انسان و تحقق آرزوهایش فاصله می اندازد و انسان مجبور به صبر کردن است ولی حالا که زمان در حال مرگ و احتضار است پس این فاصله و تأخیر نیز در حال از بین رفتن است پس بایستی هر آرزوئی از انسان بلافاصله واقع گردد و مصداق کن فیکون باشد یعنی آرزو کردن همان و واقع شدن همان.

از کتاب خلقت دوباره ص ۴۲

۱۳ – کتاب صوتی(۶) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

۱۳ – کتاب خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
قانون چیست؟

قانون چیست؟

قانون، مجموعه احکام و اصول و فروعی است که راه و روش افراد و گروههای اجتماعی را در کلیه امور زندگی دنیا معین می کند.

قانون بر دو نوع است: قانون خدا و قانون شیطان. قانون خدا همان است که بواسطه انبیای الهی به بشر معرفی شده است و از بطن فطرت انسان از جانب خدا آمده است. و این قانونی است که انسان را در دنیا به سلامت و آرامش و سعادت و رشدِ عقلی و روانی می رساند و در آخرت هم به زندگی لذت بخش و مقدس جاودانه می رساند و انسان را از تباهی و عذابها و بدبختیها می رهاند. اگر انسان به این قانون که حق انسان است قلباً و صادقانه و خاشعانه تسلیم شود و آن را راه و روش اندیشه و احساس و عمل و شناخت خود قرار دهد که به دوستی با خدا می رسد و رستگار می گردد ولی اگر تکبر نموده و انکار ورزد و یا بخواهد با دین خدا هوسبازی و فریبکاری نماید آنگاه به امر خداوند قانون دیگری برایش نازل می شود که همان قانون شیطان است که بدست ستمگران و قدرتمندان مکار بر بشر جبارانه حاکم می شود و او را به انواع عذابهای فکری و عاطفی و جسمانی و روانی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مبتلا می کند.

مومنان هرگز مشمول قوانین شیطان نمی شوند هر چند که در جوامع شیطانی زندگی کنند.

هر چه که قوانین بشری بیشتر و شدیدتر می شود و با قاطعیت بیشتری به تصویب می رسد بزهکاری و جنایت و خلافکاری ها هم بیشتر و شدیدتر می شود و این نشان می دهد که این قوانین ماهیتاً شیطانی اند و قوانین دوزخ می باشند و فقط بر عذابها و فشارها و ستم ها می افزایند.

هر چه که بر این قوانین افزوده می شود پیچیده تر و مخوف تر می گردد.

هرگز این قوانین که در مجلس های کشورهای جهان تصویب می شود نتوانسته و نخواهد توانست که کمترین اثری در جهت بهبودی وضع بشر داشته باشد زیرا شیطان وظیفه ای جز این ندارد و بایستی با قوانین خود کافران و ریاکاران و متکبران را عذاب دهد.

از کتاب خلقت دوباره ص ۱۳

۱۳ – کتاب صوتی(۲) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
عذاب و معرفت

عذاب و معرفت

با نظری به زندگی معتادان که از مظاهر درجه یک رسوائی و عذاب و بدبختی هستند متوجه نکاتی می شویم که ما را در درک و حقانیت این عذاب یاری می دهد. تکبر و غرور بسیار افراطی و خود-پرستی تا سرحد ستمگری و ظاهربینی و مادیگری و عشق به پول و قدرت ظاهری از برجسته ترین صفات زندگیِ گذشته کلیه معتادان است. و اینک وقتی که آنها را غرق در اعتیاد می بینیم با حیرت متوجه می شویم که همه آن صفات رذیله گذشته شان به مقدار زیادی تخفیف و تعدیل یافته است.

و باز به تجربه می بینیم کسانی که به جبر به سمت ترک اعتیاد رفته اند مجدداً همان صفات رذیله به مراتب شدیدتر از اولش در آنها بروز نموده است و لذا پس از هر ترک اعتیادی که جبراً صورت گرفته باشد دیر یا زود میل به مواد مخدری قوی تر و یا اعتیادی شدیدتر پدید آمده است. از این واقعیت بزرگِ زمانه ما که بخش عظیمی از بشریت را شامل می شود و می رود که کل بشریت را در بر گیرد به حقیقت بزرگی می رسیم و آن اینست که اعتیاد نه جرم است و نه مرض است و نه بدشانسی است و نه حتی گناه است بلکه نتیجه عادلانه باطن انسان است تا درون و برونش را به نوعی تعادل رسانیده و حیات و هستی را برایش امکان پذیر نماید. 

از کتاب خلقت دوباره ص ۳۱

۱۳ – کتاب صوتی(۴) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶(NEW CREATION)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
نشانه های خود-شناسی

نشانه های خود-شناسی

کسی که خود را می شناسد همواره دگرگون می شود، به لحاظ کلام و حالات و آداب و راه و روش زندگی. و در عین حال در هر دگرگونی نیز آرامتر و مطمئن تر می شود. و نیز همواره در عطش دگرگونی و انقلاب درونی جدید است. 

کسی که خود را می شناسد موجودیتش در جامعه موجب پدید آمدن امواج خود-شناسی در افراد و گروهها می شود و هر کس و گروهی را ماهیتاً عیان می سازد. و در حقیقت برپا کننده قیامت برای مردم است تا هر فردی، نهان درون خود را عیان ببیند.

کسی که خود را می شناسد در باره هیچ کس و چیز دیگری وسواس و تردید و میلی ندارد.

کسی که خود را می شناسد نه تنها از همه بی نیاز است بلکه از خودش نیز بی نیاز است و برای همین است که هیچ آرزو و برنامه ای برای فردا ندارد و هیچ حسرتی هم از گذشته ندارد.

کسی که خود را می شناسد هیچ کاری نمی کند زیرا می بیند که همه کارها در مجرای درستش در حال انجام است. 

کسی که خود را می شناسد جز صبر کاری ندارد.

از کتاب خلقت دوباره ص۳۰

۱۳ – کتاب صوتی(۱) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

۱۳ – کتاب صوتی(۲) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

۱۳ – کتاب صوتی(۳) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

۱۳ – کتاب صوتی(۴) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

۱۳ – کتاب صوتی(۵) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

۱۳ – کتاب صوتی(۶) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

۱۳ – کتاب خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
قیامت

قیامت

قیامت واقعه دیدار انسان با خداست در اوج کمال و در اشد آشکاری جمال. و همه مسائل و حوادث مربوط به قیامت بر اساس و محور همین دیدار است و در خدمت و پشتوانه این رویاروئی می باشد. رویاروئی اشرف مخلوقات با خالق خویش در پایان دنیا و در آخرالزمان….

یکی از اساسی ترین واقعیت نهفته در قیامت مسئله پایان دنیا و آخر زمان است. دنیا چیست و زمان کدام است؟ دنیا به معنای دینی و قرآنیش عبارت است از برخورداری غیر خدائی انسان از جهان هستی و وجود خویشتن. پس پایان دنیا یعنی پایان برخورداری غیرخدائی انسان از عالم وجود. و زمان عبارت است از دوران و عمر برخورداری غیرخدائی انسان در جهان. پس زمان یعنی عمر دنیا و دنیاپرستی انسان. پس پایان دنیا همان آخر زمان است.

از کتاب قرآن الساعه ص ۵۴

۱۰ – کتاب صوتی(۵) قرآن الساعه (تفسیر، تعین وتاویل موضوعی قرآن از منظر امامت) ۱۳۷۵ (QURAN NOW)

۱۰ – کتاب قرآن الساعه (تفسیر، تعین وتاویل موضوعی قرآن از منظر امامت) ۱۳۷۵ (QURAN NOW)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
زندگینامه ماورای طبیعی من – جام بلا

زندگینامه ماورای طبیعی من – جام بلا

مقدمه:

 این کتاب پردغدغه ترین اثری است که نگاشته ام. دغدغه این امر که مبادا از روی خودبینی و عجب و خودستائی باشد. ولی بهر حال با هزار ترس و لرز عرفانی به نگارش آمده است تا در عصر الحاد و انکار حقایق ماورای طبیعی، بیانگر و سند موثقی باشد بر این حقیقت که در هزاره سوم و در عصر غوغای کفر و انکار نیز می توان دستی در عالم غیب داشت و حکمت ازلی را دریافت و هنوز مدرن بود و اهل علم. و اینکه سندی بر حقانیت مکاشفات عرفانی قدما و معجزات و کرامات انبیاء و اولیای خدا در قرون و اعصار پیشین باشد. و اینکه در آخرالزمان نیز می توان اهل علوم لدنّی و اسرار غیبی بود. و اینکه عرفان اسلامی یک خرافه ادبی و یا شاهکار هنری نیست بلکه یک واقعیت همه جائی است. 

….

پنج سالم بود و ماه رمضان و شبهای قدر بود و من در انتظار سحری بودم و زیر کرسی غلت می زدم که خوابی دیدم. دیدم که بهمراه همه اعضای خانه مان برای افطاری به خانه خدا دعوت شده بودیم و به خانه اش رفتیم. خدا که مردی کامل و قد بلند با سری تاس بود و پیرهن سفید آستین کوتاهی بر تن داشت با یک سینی چای به پذیرائی ما آمد. مادر بزرگم به بهانه زخم معده چای را برنداشت. مادر و خواهرم که آدمهای بسیار خجالتی و تعارفی بودند نیز از برداشتن چای ابا کردند. ولی من چای را برداشتم و نوشیدم. هیچ قندی بهمراه آن نبود و در واقع مثل شراب یا شربتی بود. این چای از تریاک هم تلخ تر بود و از فرط تلخی از خواب پریدم. این تلخی را در تمام عمرم در زیر زبانم احساس می کنم.

با حالتی پریشان از خواب پریدم و دیدم که مادر و مادر بزرگم برای سحری بیدار شده اند. بوی کوکوی سبزی تمام خانه را برداشته بود. مادر بزرگم فهمید که خوابی دیده ام. ماجرای خواب را تعریف کردم و مادر بزرگم تا ساعتها گریه کرد. و من علت گریه اش را پرسیدم بمن نمی گفت تا اینکه روزی بمن گفت که آنچه که خدا به تو داده و نوشیده ای «جام بلا» بوده است. من همان موقع معنای جام بلا را می دانستم زیرا شنیده بودم که خداوند به همه امامان و اولیای خود جام بلا می نوشاند. ولی من نفهمیدم که چرا به من این جام را نوشانیده است. فهم این واقعه برای من سالها بطول انجامید. با نوشیدن این جام برای تمام عمر خواب از سرم پرید و من هرگز شبها خوابم نمی برد تا به امروز و امشب.

قسمتی از کتاب زندگینامه ماورای طبیعی من 

 ۱۶۸- کتاب صوتی (۱) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۲) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۳) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۴) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۵) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۶) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۷) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۸) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۹) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۱۰) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۱۱) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۱۲) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۱۳) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۱۴) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۱۵) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۱۶) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸– کتاب زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
دعای سباسب

دعای سباسب

« و موسی درون خود ترسی را احساس کرد. گفتیم مترس! همانا تو برتری و آنچه در دست داری را بیفکن تا آنچه ساخته اند را به سرعت بگیرد که آنچه ساخته اند مکر ساحر است و ساحر از هر طرفی که درآید پیروز نمی شود. پس ساحران در حال سجده بر زمین افتادند در حالیکه می گفتند: ایمان آوردیم به پروردگار هارون و موسی. پس همانجا مغلوب شدند و خوار و کوچک گردیدند. پس حق واقع شد و آنچه انجام می دادند باطل گردید. پس به موسی وحی کردیم که عصایت را بر دریا بزن پس شکافته شد و هر قسمتی چون کوهی عظیم گردید.»

پناه بردم به الله رب من و رب هر چیز، از سِحر هر ساحری و خیانت هر خیانتکاری و مکر هر مکر کننده ای و از شر مردم دل آزار و زبان زهردار و ملامت کننده و از شر هر صاحب شری و تهدید هر درنده خوی صاحب قدرتی و غلبه هر دشمنی و شماتت هر کینه توزی.

قسمتی از دعای سباسب

 ۱۳۹-کتاب صوتی (۱) مهدی نامه (دعای غیبت و ظهور امام زمان عج)(دعای سباسب) – ۱۳۹۱ (The testament of mahdi)

۱۳۹-کتاب صوتی (۲) مهدی نامه (دعای غیبت و ظهور امام زمان عج)(دعای سباسب) – ۱۳۹۱ (The testament of mahdi)

۱۳۹کتاب مهدی نامه (دعای غیبت و ظهور امام زمان عج)(دعای سباسب) – ۱۳۹۱ (The testament of mahdi)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
حضرت «مجد» – شکوه

حضرت «مجد» – شکوه

۱- «مجد» از جمله صفاتی است که همه انسانها شبانه روز به جستجویش هستند و آن حق است اگر به صفت باشد و نه ریا و نمایش! زیرا انسان بایستی مستمراً در کسب صفات خدا و اخلاق الله باشد و مجید و ماجد، خداست. یعنی کسی که به ذاتش ارجمند و باشکوه و عزیز است (مجید) و این صفتش را به هر که طالب و لایقش باشد اعطا می کند به درجات (ماجد).

۲- کل جهان هستی مظهر مجد و شکوه و ارجمندی خداست که کمالش در قیامت کبرا رخ می نماید و لذا در حدیث قدسی آمده است که خداوند وقتی که بنده اش بر نمازش می گوید «مالک یوم الدین» به ملائک می گوید: بنده ام مرا تمجید نمود! و این به یک  معنا معقول است و به معنائی دیگر حیرت آور می باشد. زیرا چگونه بنده ای تواند خالق خود را تمجید نماید و مجدش بخشد: مجّدنی عبدی! که این از ویژگی سوره حمد است که سوره ای تماماً مائی است یعنی انتاناهوئی!

ز کتاب خداشناسی امامیه (شرح اسمای الهی ) جلد چهارم – فصل ۱۴۲

۱۶۱- کتاب صوتی (۱۲) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

۱۶۱– کتاب خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید