شرح اسمای الهی – عشق مرد و زن

عشق مرد و زن
۱۰۳- ال عاشق لا است یعنی هو عاشق هی است یعنی مرد عاشق زن است و لذا معرف و هستی بخش اوست. زیرا هیچ زنی بدون عشق یک مرد دارای هویت و احساس وجودی نیست.

۱۰۴- و زن ، عاشق این عشق مرد بخویش است و این را عشق می نامد و لذا خود را عاشق می خواند. و این اساس مالیخولیای زن در تاریخ بوده است. و مرد هم در عشقش به زن، قصد تصاحب و بندگی او را داشته است و بدین طریق از عشقش ساقط شده است زیرا به کامش نرسیده است.

از کتاب  خداشناسی امامیه ( شرح اسمای الهی) جلد اول

۱۵۸کتاب صوتی (۱) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

۱۵۸کتاب صوتی (۲) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

۱۵۸کتاب صوتی (۳) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

۱۵۸کتاب صوتی (۴) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

۱۵۸کتاب صوتی (۵) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

۱۵۸کتاب صوتی (۶) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

۱۵۸کتاب صوتی (۷) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

۱۵۸کتاب صوتی (۸) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

۱۵۸کتاب صوتی (۹) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

۱۵۸کتاب صوتی (۱۰) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

۱۵۸کتاب صوتی (۱۱) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

۱۵۸کتاب صوتی (۱۲) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

۱۵۸کتاب صوتی (۱۳) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

۱۵۸کتاب صوتی (۱۴) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

۱۵۸کتاب صوتی (۱۵) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

۱۵۸کتاب صوتی (۱۶) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

۱۵۸کتاب صوتی (۱۷) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

۱۵۸کتاب صوتی (۱۸) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

۱۵۸کتاب صوتی (۱۹) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

۱۵۸کتاب صوتی (۲۰) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

۱۵۸کتاب صوتی (۲۱) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

۱۵۸کتاب صوتی (۲۲) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

۱۵۸کتاب صوتی (۲۳) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

۱۵۸کتاب صوتی (۲۴) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

۱۵۸کتاب صوتی (۲۵) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

۱۵۸کتاب خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

بیشتر بخوانید
راز دهر -زمان آزاد شده بواسطه ماشین و تکنولوژی

راز دهر -زمان آزاد شده بواسطه ماشین و تکنولوژی
۳۰۶- پس تکنولوژی به انسان مدرن این حداقل حقیقت را می آموزد که مشکل بشر هرگز کمبود وقت و کوتاهی عمر نبوده است بلکه این بوده که اصلاً نمی داند با همین عمر کوتاهش چه کند! پس وای بر آن زمانی که بشر به یاری تکنولوژی حیات جاوید یابد که کل کائنات را نابود می سازد بهمراه خودش! زیرا تا همین جا هم که مقداری بر زمان عمرش افزوده است با این افزایش مابقی عمرش را هم نابود کرده است و جز نابودی ارمغانی به بار نیاورده است.
۳۰۷- زمان آزاد شده بواسطه ماشین و تکنولوژی براستی ماهیتی نابودگر برای بشر داشته است. آنچه را که تکنولوژی در بشر تولید کرده و بجانش انداخته نابودی است.

از کتاب راز دهر

۱۵۶- کتاب صوتی (۱) راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب صوتی (۲) راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب صوتی (۳) راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب صوتی (۴) راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب صوتی (۵) راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب صوتی (۶) راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

بیشتر بخوانید
راز دهر – پیشرفت در آخرالزمان

راز دهر – پیشرفت در آخرالزمان

۲۴۹- در آخرالزمان عمده تشنجات و جنون و جنایات و تباهی های بی سابقه در تاریخ حاصل اندیشه «پیشرفت» است بر لبه سقوط آخرالزمان! زیرا دیگر جائی برای به پیش رفتن نیست. چون زمان به آخر رسیده است در نفوس مردمان! و این به معنای طبقه هفتم دوزخ است که پیش تر از آن سقوط در دره درک اسفل السافلین است که در آنجا دیگر هیچ درک و فهمی وجود ندارد الا اراده به نابودسازی خویش و دیگران! و اینست معنای درک اسفل السافلین! و پست ترین درک ها و فهم ها جز درک و فهم نابودی نیست: به پیش برای نابودی! فأین تذهبون: پس به کجا میروید! قرآن-

از کتاب راز دهر

۱۵۶- کتاب صوتی (۱) راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب صوتی (۲) راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب صوتی (۳) راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب صوتی (۴) راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب صوتی (۵) راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب صوتی (۶) راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

بیشتر بخوانید
راز دهر – سکوت

راز دهر – سکوت

۲۱۲- وجود، سکوت است! سکوت نخست به معنای حرف نزدن و اسکان زبان است و سپس سکوت ذهن و اسکانش در خویشتن. و سپس سکته کردن در جریان زمان دهری و بازایستادن و در خود مکث نمودن! و فقط در چنین وضعی است که عقل محض و ناب غیر حسی و غیر موضوعی و غیر دهری حاصل شده و وجود رخ می نماید در نقطه سرّ دل! این همان وضع استغراق در خویشتن است و چشم و گوش و هوش دهری را بر جهان ظلمانی اشیای دهری بستن و در خود مقیم گشتن!

از کتاب راز دهر

۱۵۶- کتاب صوتی (۱) راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب صوتی (۲) راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب صوتی (۳) راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب صوتی (۴) راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب صوتی (۵) راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب صوتی (۶) راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

بیشتر بخوانید
راز دهر ۱

راز دهر
۱۲۹- دهر زدگان در عین حال که دائماً دهر و روزگار و زمانه و سرنوشت و کائنات را نفرین و لعن می کنند بطرز حیرت آوری آنرا می پرستند و به زبانی خاص خود در واقع خداوند را در حق خود ظالم می خوانند و همه جا این ظلم را بیان می کنند بطوریکه اگر خدا هم بخواهد سرنوشتشان را تغییر دهد آنها رضایت نمی دهند زیرا این فلک زدگی خود را تبدیل به هویت و قداست کرده و آنرا در انظار عموم به نمایش گذاشته اند و به خدا طعنه می زنند. اگر چشم بگشائید در اطراف خود از این نوع آدمها به وفور می یابید! دهر زدگی و دهر پرستی همان کفر است و کفر جز این نیست که خدای را در ورای حیات و هستی می خواند که لاجرم خدائی قهار و بیرحم و جبار است. دهر، خدای کافران است و واقعاً هم چنین است.

از کتاب راز دهر

 

۱۵۶- کتاب صوتی (۱) راز دهر۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب صوتی (۲) راز دهر۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب صوتی (۳) راز دهر۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب صوتی (۴) راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب صوتی (۵) راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب صوتی (۶) راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶کتاب راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

بیشتر بخوانید
از علائم شیطان زدگی انسان مدرن

علائم شیطان زدگی انسان مدرن
۱۰۲۲- یکی دیگر از علائم شیطان زدگی در بشر مدرن، خود-مسخرگی و لودگی دائم است. این شیطان زدگی در قلمرو فرهنگ عامه گاه در گویش روزمره نیز آشکار است که به صورت الفاظی زشت نهادینه می شود و جنبه ای از فرهنگ کلامی مردم می شود مثل لفظ «فاک» که به معنای تجاوز جنسی است که از ویژگی فرهنگ کلامی آمریکائیان شده است که در مرد و زن و عالم و عامی به طور اتوماتیک در لابه لای محاوره روزمره جاریست و یک عادت کلامی محسوب می شود.

از کتاب بود و نبود

۱۵۴- کتاب صوتی (۱) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۲) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۳) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۴) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۵) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۶) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۷) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۸) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۹) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۰) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۱) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۲) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۳) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۴) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۵) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۶) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۷) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۸) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

بیشتر بخوانید
تنبیه فرزندان

تنبیه فرزندان
۵۷۴- پس بدان آنکه را ولایت قهری و عدالتی نیست اصلاً هیچ رحمت و محبتی هم نیست جز بازیگری و چاپلوسی و عیاشی و ریا! و آنکه نسبت به عزیزانش ولایت قهری و عدالت نمی ورزد آنان را دوست نمی دارد زیرا مسئولیتی در قبال سرنوشت آنها بر دوش نمی کشد و آنان را فقط در خدمت راحتی و عیش خود می خواهد. آن والدینی که به دلیل خطا فرزندان خود را تنبیه می کنند می دانند که در حقیقت نفس و دل خودشان را تنبیه می کنند و بر خود زخم می زنند و زخمی که بر فرزندان وارد می شود بسیار ناچیز است. 

از کتاب بود و نبود

۱۵۴- کتاب صوتی (۱) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۲) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۳) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۴) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۵) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۶) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۷) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۸) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۹) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۰) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۱) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۲) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۳) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۴) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۵) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۶) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۷) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۸) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

بیشتر بخوانید
جراحیهای به اصطلاح زیبائی

جراحیهای به اصطلاح زیبائی
۳۶۷- زن جمال روح مرد است پس هر زنی که جمال خود را به بازار می برد مردش را هم به بازار برده و نفس مردش هم روسپی صفتی در میان زناکاران است و بدین ترتیب همه فرزندان آن زن هم در ورطه نابودی هستند. بدین طریق هر زنی می تواند لااقل خانواده اش را بکلی نابود کند. از این منظر فلسفه آرایش های عجیب و غریب تا سرحد جراحیهای به اصطلاح زیبائی، مفهومتر می شود که دال بر جمالی است که بر باد رفته و متعلق به دیگران است و اینک باید ماسکی جدید پدید آورد برای مشتریان جدید!

از کتاب بود و نبود

۱۵۴- کتاب صوتی (۱) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۲) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۳) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۴) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۵) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۶) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۷) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۸) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۹) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۰) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۱) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۲) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۳) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۴) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۵) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۶) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۷) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۸) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

بیشتر بخوانید
شیطان پرستی چیست؟

شیطان پرستی چیست؟
۳۱۳- تا زمانی که شیطان را در صورت موجودی هیولائی و پست و رذل و کثیف و خائن و چاقوکش و عرق خور و زناکار متصوری او را نشناخته ای! شیطان در نهان تو موجودی الهی و عاشق و دوستی جان نثار درک می شود ولی از اعمال و گفتار و روش زندگی تو است که رذالت و پلیدیش آشکار می شود منتهی به اسم تو و اعضاء و جوارح تو! ولی تو باطن او را خودت می دانی و ظاهرش را به دیگران نسبت می دهی و خود را تبرئه می سازی! و اینست شیطان پرستی! یعنی در باطن و ظاهر شیطان را تقدیس و تبرئه و منزه از هر خطا و فسادی می کنی! آیا پرستش غیر از اینست؟ این همان نابودی پرستی است در لباس وجود! و اکثر مردمان این شیطان را خدا می خوانند و بنام خدایش می پرستند. بدان و ببین! این نیز بیان دیگری از بودِ نبود است.

از کتاب بود و نبود

۱۵۴- کتاب صوتی (۱) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۲) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۳) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۴) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۵) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۶) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۷) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۸) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۹) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۰) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۱) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۲) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۳) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۴) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۵) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۶) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۷) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب صوتی (۱۸) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴- کتاب بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

بیشتر بخوانید
بود و نبود

بود و نبود

۵- هسته مرکزی تناقضات و تضادها و تردیدها و تذبذبهای اندیشه و روان بشری، منیت اوست یعنی آن حسی که در هر کسی القای خودیت می کند و او را من منحصر بفرد خویش می سازد و کانون اراده اوست. اراده ای که در ذاتش با خودش در تناقض و تضاد است. و لذا پیروی از چنین اراده ای جز بطالت و گمشدگی و نابودی عاقبتی ببار نمی آورد.

از کتاب بود و نبود

۱۵۴کتاب صوتی (۱) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۲) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۳) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۴) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۵) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۶) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۷) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۸) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۹) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۱۰) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۱۱) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۱۲) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۱۳) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۱۴) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۱۵) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۱۶) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۱۷) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۱۸) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

بیشتر بخوانید