کتاب های صوتی (زیپ شده)

دانلود کتاب های صوتی ( فایل زیپ شده )

۱- کتاب صوتی ماهی سیاه کوچولو (ادامه داستان) – ۱۳۶۰

۲- کتاب صوتی آیا است، است؟ (نجوایی با دل خویشتن) – ۱۳۶۰

 ۳- کتاب صوتی غزل هستی – ۱۳۶۳

 ۴- کتاب صوتی غزل عشق (مجموعه اشعار) ۱۳۶۵-۱۳۷۵

۵- کتاب صوتی کتاب چیزها (فلسفه وجودی اسلام) – ۱۳۷۰

۶- کتاب صوتی گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) – ۱۳۷۱

۷- کتاب مبانی ریاضیات عرفانی (فلسفه اعداد)  – ۱۳۷۱(صوتی ندارد)

۸- کتاب الممنوع (ام الکتاب) – ۱۳۷۲(صوتی ندارد)

۹- کتاب صوتی حق الیقین (۲۰۰۰ حکمت) –  ۱۳۷۲

۱۰- کتاب صوتی قرآن الساعه (تفسیر، تعین و تاویل موضوعی قرآن از منظر امامت) – ۱۳۷۵

 ۱۱- کتاب صوتی عین الیقین (تفسیرعینی آیات محکمات قرآن) – ۱۳۷۶

۱۲- کتاب صوتی جانشین خدا – ۱۳۷۶

۱۳- کتاب صوتی خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) – ۱۳۷۶

۱۴- کتاب صوتی مادیت آدمی – ۱۳۷۶

 ۱۵- کتاب صوتی غزلی زدگرسو (ترجمه برگزیده ادگاردآلن پو) – ۱۳۷۷Edgar Alan Poe)  )

۱۶- کتاب صوتی هزارلب الباب (سخنان قصار حضرت علی (ع)٫ گلچینی ازنهج البلاغه٫غررالحکم) – ۱۳۷۵-۱۳۷۶

۱۷- کتاب صوتی حضور و فناناپذیری (ترجمه اثری ازگابریل مارسل) -۱۳۷۷ Presence & immortality) )

۱۸- کتاب صوتی کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن) – ۱۳۷۷ (The Principle of Principles 1)

 ۱۹- کتاب صوتی کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)  – ۱۳۷۷ (The Principle of Principles 2)

 ۲۰- کتاب صوتی کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی ‌عناصر فرهنگ و تمدن) – ۱۳۷۷ (The Principle of Principles 3)

۲۱-  کتاب صوتی کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی ‌عناصر فرهنگ و تمدن  – ۱۳۷۷) (The Principle of Principles 4)

۲۲- کتاب صوتی کاتاچوو (بازی کودکانه) (پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر) – ۱۳۷۷

۲۳- کتاب صوتی پدیده شناسی ‌ایمان (دینامیزم ایمان)(ترجمه آثاری ازپل تیلیخ) – ۱۳۷۷ (Dynamism of Faith)

۲۴- کتاب صوتی اینست انسان (فلسفه اراده وهنرازمیا‌‌ن برخاستن) – ۱۳۷۸

 ۲۵- کتاب صوتی من و تو (ترجمه اثری از مارتین پوپر) – ۱۳۷۸

۲۶- کتاب صوتی پایان فلسفه (فائق آمدن بر ماورای طبیعت – ترجمه اثری ازمارتین) – ۱۳۷۸ (Martin Heidegger, The End of Philosophy)

۲۷- کتاب صوتی چه باید کرد (دستورالعملی در آداب بهزیستی و هدایت آخرالزمان) – ۱۳۷۹

۲۸- کتاب صوتی فلسفه ارتباطات (وجود سوم ) – ۱۳۷۹

 ۲۹- کتاب صوتی فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) – ۱۳۷۹

 ۳۰- کتاب صوتی فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱)(کندوکاوی در وجود زنانه) – ۱۳۷۹

 ۳۱- کتاب صوتی فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) – ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

 ۳۲- کتاب صوتی حقیقت چیست – ۱۳۷۹What Is the Truth) )

 ۳۳- کتاب صوتی تراژدی کافی ‌نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) – ۱۳۷۹

۳۴- کتاب صوتی معمای آزادی  – ۱۳۷۹

 ۳۵- کتاب صوتی شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 ۳۶- کتاب صوتی هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

۳۷- کتاب صوتی کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  – ۱۳۸۰

 ۳۸- کتاب صوتی خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  ۱۳۸۰(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۹-  کتاب صوتی محاق (مغانه)  – ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

۴۰- کتاب صوتی درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) – ۱۳۸۰ (The Agony of God)

 ۴۱- کتاب صوتی خاطرات حواس – ۱۳۸۱

 ۴۲- کتاب صوتی من- تو- او (جان_جامعه_خدا) – ۱۳۸۱

 ۴۳- کتاب صوتی معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) – ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

 ۴۴- کتاب صوتی ابر انسان – ۱۳۸۲ (The Ultra Man)

 ۴۵- کتاب صوتی افسانه پسامدرنیزم (کندوکاوی در ذات سنّت، مدرنیزم، پسامدرنیزم) – ۱۳۸۲ (The Myth of Post-modernism)

 ۴۶- کتاب صوتی شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۷- کتاب صوتی خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۸- کتاب صوتی دعای عرفه آخرالزمان – ۱۳۸۳

۴۹- کتاب صوتی امامیه و مذهب اسماعیلیه – ۱۳۸۳

 ۵۰- کتاب صوتی حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان (کشف حجاب از تاریخ تمدن) – ۱۳۸۳

 ۵۱- کتاب صوتی رجعت شریعتی‌ (نظری برهویت عرفانی دکترعلی ‌شریعتی ‌و انقلاب اسلامی) – ۱۳۸۳

 ۵۲- کتاب صوتی سرّ واژه (کندوکاوی درذات زبان بشری) – ۱۳۸۳ (The Secret of Word)

 ۵۳- کتاب صوتی یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) –  ۱۳۸۳ (The One)

۵۴- کتاب صوتی فلسفه جهانی ‌دین – ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

 ۵۵- کتاب صوتی فرهنگ خانجانی – ۱۳۸۴ (نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات)

 ۵۶- کتاب صوتی مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) – ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

۵۷- کتاب صوتی علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک ازنظرمعرفت شیعی – ۱۳۸۶

 ۵۸- کتاب صوتی فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

 ۵۹- کتاب صوتی فلسفه عرفان درمانی – ۱۳۸۶ (Theosophy Therapy)

۶۰- کتاب صوتی خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

 ۶۱- کتاب صوتی مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) – ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

۶۲- کتاب صوتی تاریخ انقلاب ایرانی درعصرجدید -۱۳۸۶

 ۶۳- کتاب صوتی حق بودن – ۱۳۸۷ (The right of being)

 ۶۵- کتاب صوتی ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

 ۶۶- کتاب صوتی سرالاسرار – ۱۳۸۷ (The Secret of Secrets)

 ۶۷- کتاب صوتی حق و باطل – ۱۳۸۷

 ۶۸- کتاب صوتی نظربازی ما ( جستجوی تصوف در قرآن) – ۱۳۸۷

۶۹- کتاب صوتی فلسفه اندیشه گری بشر (خود آگاهی ) – ۱۳۸۷

۷۰- کتاب صوتی مصاحبه ای با آدمها (کشکول من) – ۱۳۸۷

۷۱- کتاب صوتی شبی با خدا (گفتگوی خود به خودی) – ۱۳۸۷

۷۲- کتاب صوتی پدیده شناسی ‌ذهن (شناخت شناسی ‌شیعی) –  ۱۳۸۷ (Phenomenology of mind)

 ۷۳- کتاب صوتی انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی ائمه و چهارده معصوم) – ۱۳۸۷‌ (The Complete Man 1)

۷۴- کتاب صوتی شیعه شناسی‌ – ۱۳۸۷ (Shialogy)

۷۵- کتاب صوتی فلسفه انقلاب (فلسفه انقلاب،فلسفه سرنوشت،فلسفه پیروزی – ۱۳۸۷ (Philosophy of Revolution)

 ۷۶- کتاب صوتی پدیده شناسی ‌قرآنی- ۱۳۸۷ (Quranic Phenomenology)

 ۷۷- کتاب صوتی فلسفه ازدواج و زناشویی (آدم و حوّا) – ۱۳۸۷ (Philosophy of Adam & Eve)

 ۷۸- کتاب صوتی فلسفه اعتیاد – ۱۳۸۷

۷۹- کتاب صوتی من و حوّا (مجموعه مقالات عرفانی) – ۱۳۸۷ (Theosophical Journals)

۸۰ – کتاب صوتی ناگفته‌ها و ناشنیده‌های عصرما (گفتگوی خصوصی با دکتر علی ‌اکبر خانجانی) – ۱۳۸۷

 ۸۱ – کتاب صوتی امام زمان(عج) کیست (فلسفه ناجی موعود) – ۱۳۸۷

 ۸۲ – کتاب صوتی انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۳- کتاب صوتی حکمت نوری (اشراق) – ۱۳۸۷ (Elightening Wisdom)

 ۸۴- کتاب صوتی معناشناسی (علم تأویل٫ معنای معنا) – ۱۳۸۷ (Logology)

 ۸۵- کتاب صوتی خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

 ۸۶- کتاب صوتی اسرار صلوه (فلسفه نیایش) – ۱۳۸۷

 ۸۷- کتاب صوتی آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

۸۸- کتاب صوتی قرآن فارسی‌ (مناجات ایرانی)(ترجمه، تشعیرمحکمات قرآن به نظم قرآنی) – ۱۳۸۸ (Persian Quran)

 ۸۹- کتاب صوتی پدیده شناسی‌ عرفانی – ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

 ۹۰- کتاب صوتی عبادت صدیقین (اقامه صلوه آخرالزمان) – ۱۳۸۸ (Truthful Worship)

 ۹۱- کتاب صوتی چهلچراغ معرفت (مثنوی بود و نبود) – ۱۳۸۸ (Dialectic of Bing & None)

 ۹۲- کتاب صوتی سرگذشت روح من (فرستاده مردم به سوی خدا) – ۱۳۸۸ (The life of My Soul)

 ۹۳- کتاب صوتی بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

 ۹۴- کتاب صوتی چشم خدا (هستی‌شناسی ‌شهودی) – ۱۳۸۸ (Gods Eye)

 ۹۵- کتاب صوتی عشق شناسی – ۱۳۸۸ (Theosophy of love)

 ۹۶- کتاب صوتی عرفان چشم و گوش و زبان – ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

۹۷- کتاب صوتی حقوق عرفانی – ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

 ۹۸- کتاب صوتی پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ – ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

۹۹- کتاب صوتی مدینه فاضله اسلامی (تصویری از جامعه امام زمانی‌) – ۱۳۸۸

۱۰۰- کتاب صوتی سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

 ۱۰۱- کتاب صوتی پدیده شناسی ‌گناه – ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin)

۱۰۲- کتاب صوتی پدیده شناسی ‌توحیدی – ۱۳۸۸ (Phenomenology of Oneness)

۱۰۳- کتاب صوتی متافیزیک زندگی‌ – ۱۳۸۸ (Metaphysic of life)

۱۰۴- کتاب صوتی شهادت نامه – ۱۳۸۸ (Eye Witness)

۱۰۵- کتاب صوتی نقد اندیشه مطلق (ذهن الهی) – ۱۳۸۸ (Critic of Absolute Mind)

 ۱۰۶- کتاب صوتی مراد و مرید (مصاحبه‌ای با دکترعلی ‌اکبر خانجانی) – ۱۳۸۸

 ۱۰۷- کتاب صوتی نامه‌های عرفانی ( ج ۱ ) – ۱۳۸۸

 ۱۰۸- کتاب صوتی نامه‌های عرفانی ( ج ۲ ) – ۱۳۸۸

۱۰۹- کتاب صوتی نامه‌های عرفانی ( ج ۳ ) – ۱۳۸۸

۱۱۰- کتاب صوتی یک بار دگر محمد (ص) (هنرعشق ورزی عارفان) – ۱۳۸۸

 ۱۱۱- کتاب صوتی انوار حکمت نبوی, سخنان قصار سرور انبیا محمد مصطفی(ص) – ۱۳۸۹

۱۱۲- کتاب صوتی حکمت امامیه – ۱۳۸۹

۱۱۳- کتاب صوتی مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی – ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

 ۱۱۴- کتاب صوتی اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) – ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

 ۱۱۵- کتاب صوتی شطحیات (تأویل عشق هاهوهی) – ۱۳۸۹ (The Great Revealed Secrets)

۱۱۶- کتاب صوتی تأویل ترجمه فارسی دعای سحرامام محمد باقر (ع) – ۱۳۸۹ (The dawn worship)

 ۱۱۷- کتاب صوتی اسمای الهی (فلسفه تسبیح) – ۱۳۸۹ (The Names of God)

 ۱۱۸- کتاب صوتی محبت نامه – ۱۳۸۹

 ۱۱۹- کتاب صوتی توحید عملی (پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید) – ۱۳۸۹ (Practical Oneness)

۱۲۰- کتاب صوتی نیستی شناسی (فلسفه فلسفه) –  ۱۳۸۹ (Theosophy of None)

۱۲۱- کتاب صوتی چنین گوید پیر مغان – ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

۱۲۲- کتاب صوتی فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم (تفسیر و تأویل و تعین و تأخیر و تصدیق) – ۱۳۸۹

 ۱۲۳- کتاب صوتی زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) – ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

۱۲۴- کتاب صوتی مبانی روانشناسی عرفانی (روانکاوی قرآنی) – ۱۳۹۰

۱۲۵- کتاب صوتی آفرینش عرفانی (خلق جدید) – ۱۳۹۰ (Theosophical Recreation)

 ۱۲۶- کتاب صوتی اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) – ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

 ۱۲۷- کتاب صوتی عرفان تاریخ (فلسفه قرآنی تاریخ) – ۱۳۹۰ (Theosophy of History)

 ۱۲۸- کتاب صوتی زمینه متافیزیک قرآنی (متافیزیک به زبان ساده) – ۱۳۹۰ (Quranic metaphysic)

۱۲۹- کتاب صوتی جوشن کبیر (ترجمه و تفسیرعرفانی) – ۱۳۹۰ (The great armor worship)

 ۱۳۰- کتاب صوتی مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

 ۱۳۱- کتاب صوتی مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

 ۱۳۲- کتاب صوتی مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

۱۳۳- کتاب صوتی مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

 ۱۳۴- کتاب صوتی مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

 ۱۳۵- کتاب صوتی مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد ششم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 6)

۱۳۶- کتاب صوتی مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هفتم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

۱۳۷- کتاب صوتی مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

۱۳۸- کتاب صوتی مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم – ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

 ۱۳۹- کتاب صوتی مهدی نامه (دعای غیبت و ظهور امام زمان عج)(دعای سباسب) – ۱۳۹۱ (The testament of mahdi)

 ۱۴۰- کتاب صوتی علی نامه (خطبه های نادره امام علی (ع)،خطبه غدیر،خطبه یوم العیدین،خطبه نورانیه) – ۱۳۹۱ (The testament of Ali)

۱۴۱- کتاب صوتی از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

 ۱۴۲- کتاب صوتی قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

 ۱۴۳- کتاب صوتی ذکر(روش شناسی ‌قرآن درخلق جدید انسان) – ۱۳۹۲ (Eternal Now)

۱۴۴- کتاب صوتی کلمه الله ( تعین کلمهالله در آخرالزمان) – ۱۳۹۲ (The word of allah)

۱۴۵- کتاب صوتی حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

 ۱۴۶- کتاب صوتی فقط خودِ خودت را بپرست – ۱۳۹۲

۱۴۷- کتاب صوتی معاد ( وعده خدا با خلق) – ۱۳۹۲ (Resurrection)

 ۱۴۸- کتاب صوتی فریاد زن (خودشناسی ‌زن آخرالزمان) – ۱۳۹۲ (Womanly self-knowledg)

 ۱۴۹- کتاب صوتی عقل الهی – ۱۳۹۲ (Divine of wisdom)

۱۵۰- کتاب صوتی سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) – ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

۱۵۱- کتاب صوتی قلم خدا (معرفت شناسی قرآنی) – ۱۳۹۲ (The pen of god)(Quranic epistemology)

۱۵۲- کتاب صوتی خضرنامه – ۱۳۹۲

۱۵۳- کتاب صوتی دوستِ دوست

۱۵۴- کتاب صوتی بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

 ۱۵۵- کتاب صوتی مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

 ۱۵۶- کتاب صوتی راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۷- کتاب صوتی دعای ظهور امام زمان

۱۵۸- کتاب صوتی خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

۱۵۹-  کتاب صوتی خداشناسی امامیه جلد۲ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی)-  ۱۳۹۳ (۲ Quranic Theosophy)

 ۱۶۰- کتاب صوتی خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

 ۱۶۱- کتاب صوتی خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

 ۱۶۲- کتاب صوتی خداشناسی امامیه جلد۵ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۵ Quranic Theosophy)

۱۶۳- کتاب صوتی خداشناسی امامیه جلد۶ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۶ Quranic Theosophy)

۱۶۴- کتاب صوتی خداشناسی امامیه جلد۷ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی ) – ۱۳۹۳ (۷ Quranic Theosophy)

 ۱۶۵- کتاب صوتی حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

 ۱۶۶- کتاب صوتی  دیالکتیک دیالکتیک (مذهب رندان) – ۱۳۹۳ (Dialecticology) (1)

۱۶۶- کتاب صوتی دیالکتیک دیالکتیک (مذهب رندان) – ۱۳۹۳ (Dialecticology) (2)

 

۱۶۷- کتاب صوتی دائرهالمشارق والمغارب ربوبی – ۱۳۹۳ (Quranic Dialectics)

 ۱۶۸- کتاب صوتی زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

 ۱۶۹- کتاب صوتی علم رحمت مطلقه – خلقت رحمانی وخلقت رجمانی – ۱۳۹۴ (The absolute mereiful seience)

۱۷۰- کتاب صوتی آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) – ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

 ۱۷۱- کتاب صوتی ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج) – ۱۳۹۴ (Earthy paradise)

 ۱۷۲- کتاب صوتی درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۳- کتاب صوتی مبانی عرفان امامیه

۱۷۴- کتاب صوتی شیطان شناسی

۱۷۵- کتاب صوتی فطرت خدا و فطرت بشر

 کتاب صوتی دایره المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

 کتاب صوتی دایره المعارف ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)

 کتاب صوتی دایره المعارف ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

 کتاب صوتی دایره المعارف ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 کتاب صوتی دایره المعارف ۵ (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)

 کتاب صوتی دایره المعارف ۶ (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)

دیدگاه ها بسته است.