کتاب ها به ترتیب تاریخ تألیف
ردیف نام کتاب
۱ کتاب ماهی سیاه کوچولو (ادامه داستان) – ۱۳۶۰
۲ کتاب آیا است، است؟ (نجوایی با دل خویشتن) – ۱۳۶۰
۳ کتاب غزل هستی – ۱۳۶۳
۴ کتاب غزل عشق (مجموعه اشعار) ۱۳۶۵-۱۳۷۵
۵ کتاب کتاب چیزها (فلسفه وجودی اسلام) – ۱۳۷۰
۶ کتاب گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) – ۱۳۷۱
۷ کتاب مبانی ریاضیات عرفانی (فلسفه اعداد)  – ۱۳۷۱
۸ کتاب الممنوع (ام الکتاب) – ۱۳۷۲
۹ کتاب حق الیقین (۲۰۰۰ حکمت) –  ۱۳۷۲
۱۰ کتاب قرآن الساعه (تفسیر، تعین و تاویل موضوعی قرآن از منظر امامت) – ۱۳۷۵
۱۱ کتاب عین الیقین (تفسیرعینی آیات محکمات قرآن) – ۱۳۷۶
۱۲ کتاب جانشین خدا – ۱۳۷۶
۱۳ کتاب خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) – ۱۳۷۶
۱۴ کتاب مادیت آدمی – ۱۳۷۶
۱۵ کتاب غزلی زدگرسو (ترجمه برگزیده ادگاردآلن پو) – ۱۳۷۷Edgar Alan Poe)  )
۱۶ کتاب هزارلب الباب (سخنان قصار حضرت علی (ع) ۱۳۷۵-۱۳۷۶
۱۷  کتاب حضور و فناناپذیری (ترجمه اثری ازگابریل مارسل) -۱۳۷۷ Presence&immortality) )
۱۸ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن) – ۱۳۷۷ (The Principle ofPrinciples 1)
۱۹ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)  – ۱۳۷۷ (The Principle ofPrinciples 2)
۲۰ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی ‌عناصر فرهنگ و تمدن) – ۱۳۷۷ (The Principle ofPrinciples 3)
۲۱   کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی ‌عناصر فرهنگ و تمدن  – ۱۳۷۷) (The Principle of Principles 4)
۲۲ کتاب کاتاچوو (بازی کودکانه) (پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر) – ۱۳۷۷
۲۳ کتاب پدیده شناسی ‌ایمان (دینامیزم ایمان)(ترجمه آثاری ازپل تیلیخ) – ۱۳۷۷ (Dynamism ofFaith)
۲۴ کتاب اینست انسان (فلسفه اراده وهنرازمیا‌‌ن برخاستن) – ۱۳۷۸
۲۵ کتاب من و تو (ترجمه اثری از مارتین پوپر) – ۱۳۷۸
۲۶ کتاب پایان فلسفه (فائق آمدن بر ماورای طبیعت – ترجمه اثری ازمارتین) – ۱۳۷۸ (MartinHeidegger, The End of Philosophy)
۲۷ کتاب چه باید کرد (دستورالعملی در آداب بهزیستی و هدایت آخرالزمان) – ۱۳۷۹
۲۸ کتاب فلسفه ارتباطات (وجود سوم ) – ۱۳۷۹
۲۹ کتاب فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) – ۱۳۷۹
۳۰ کتاب فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) ۱۳۷۹
۳۱ کتاب فلسفه زمان ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)
۳۲ کتاب حقیقت چیست – ۱۳۷۹What Is the Truth) )
۳۳ کتاب تراژدی کافی ‌نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) – ۱۳۷۹
۳۴ کتاب معمای آزادی  – ۱۳۷۹
۳۵ کتاب شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)
۳۶ کتاب هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من) ۱۳۸۰
۳۷ کتاب کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  – ۱۳۸۰
۳۸ خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  ۱۳۸۰(خودآموز تربیت عرفانی)
۳۹ کتاب محاق (مغانه)  – ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)
۴۰  کتاب درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود) ۱۳۸۰ (The Agony ofGod)
۴۱  کتاب خاطرات حواس – ۱۳۸۱
۴۲ کتاب من- تو- او (جان_جامعه_خدا) – ۱۳۸۱
۴۳ کتاب معماهای عرفانی  ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)
۴۴  کتاب ابر انسان – ۱۳۸۲ (The Ultra Man)
۴۵ کتاب افسانه پسامدرنیزم (کندوکاوی در ذات سنّت، مدرنیزم، پسامدرنیزم) – ۱۳۸۲ (The Myth ofPost-modernism)
۴۶ کتاب شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲
۴۷ کتاب خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)
۴۸ کتاب دعای عرفه آخرالزمان – ۱۳۸۳
۴۹  کتاب امامیه و مذهب اسماعیلیه – ۱۳۸۳
۵۰ کتاب حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان (کشف حجاب از تاریخ تمدن) – ۱۳۸۳
۵۱  کتاب رجعت شریعتی‌ (نظری برهویت عرفانی دکترعلی ‌شریعتی ‌و انقلاب اسلامی) – ۱۳۸۳
۵۲  کتاب سرّ واژه (کندوکاوی درذات زبان بشری) – ۱۳۸۳ (The Secret of Word)
۵۳ کتاب یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) –  ۱۳۸۳ (The One)
۵۴  کتاب فلسفه جهانی ‌دین – ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)
۵۵  کتاب فرهنگ خانجانی – ۱۳۸۴ (نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات)
۵۶ کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) – ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)
۵۷ کتاب علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک ازنظرمعرفت شیعی – ۱۳۸۶
۵۸ کتاب فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳) ۱۳۸۵
۵۹  کتاب فلسفه عرفان درمانی – ۱۳۸۶ (Theosophy Therapy)
۶۰ کتاب خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)
۶۱ کتاب مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) – ۱۳۸۶ (The Basic Theosophicalself-knowledge)
۶۲ کتاب تاریخ انقلاب ایرانی درعصرجدید -۱۳۸۶
۶۳ کتاب حق بودن – ۱۳۸۷ (The right of being)
۶۴ کتاب ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷
۶۵  کتاب سرالاسرار – ۱۳۸۷ (The Secret of Secrets)
۶۶ کتاب ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷
۶۷  کتاب نظربازی ما ( جستجوی تصوف در قرآن) – ۱۳۸۷
۶۸ کتاب فلسفه اندیشه گری بشر (خود آگاهی ) – ۱۳۸۷
۶۹ کتاب مصاحبه ای با آدمها (کشکول من) – ۱۳۸۷
۷۰ کتاب شبی با خدا (گفتگوی خود به خودی) – ۱۳۸۷
۷۱ کتاب پدیده شناسی ‌ذهن (شناخت شناسی ‌شیعی) –  ۱۳۸۷ (Phenomenology of mind)
۷۲ کتاب انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی ائمه و چهارده معصوم) – ۱۳۸۷‌ (The Complete Man 1)
۷۳ کتاب شیعه شناسی‌ – ۱۳۸۷ (Shialogy)
۷۴  کتاب فلسفه انقلاب  ۱۳۸۷ (Philosophy of Revolution)
۷۵  کتاب پدیده شناسی ‌قرآنی- ۱۳۸۷ (Quranic Phenomenology)
۷۶ کتاب فلسفه ازدواج و زناشویی (آدم و حوّا) – ۱۳۸۷ (Philosophy of Adam&Eve)
۷۷  کتاب فلسفه اعتیاد – ۱۳۸۷
۷۸  کتاب من و حوّا (مجموعه مقالات عرفانی) – ۱۳۸۷ (Theosophical Journals)
۷۹ کتاب ناگفته‌ها و ناشنیده‌های عصرما (گفتگوی خصوصی با دکتر علی ‌اکبر خانجانی) – ۱۳۸۷
۸۰  کتاب امام زمان(عج) کیست (فلسفه ناجی موعود) – ۱۳۸۷
۸۱ کتاب انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The CompleteMan 2)
۸۲ کتاب حکمت نوری (اشراق) – ۱۳۸۷ (Elightening Wisdom)
۸۳  کتاب معناشناسی (علم تأویل٫ معنای معنا) – ۱۳۸۷ (Logology)
۸۴ کتاب خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷
۸۵ کتاب اسرار صلوه (فلسفه نیایش) – ۱۳۸۷
۸۶  کتاب آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)
۸۷ کتاب قرآن فارسی‌ (مناجات ایرانی)(ترجمه، تشعیرمحکمات قرآن به نظم قرآنی) – ۱۳۸۸ (PersianQuran)
۸۸  کتاب پدیده شناسی‌ عرفانی – ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)
۸۹ کتاب عبادت صدیقین (اقامه صلوه آخرالزمان) – ۱۳۸۸ (Truthful Worship)
۹۰ کتاب چهلچراغ معرفت (مثنوی بود و نبود) – ۱۳۸۸ (Dialectic of Bing&None)
۹۱ کتاب سرگذشت روح من (فرستاده مردم به سوی خدا) – ۱۳۸۸ (The life of My Soul)
۹۲ کتاب بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)
۹۳  کتاب چشم خدا (هستی‌شناسی ‌شهودی) – ۱۳۸۸ (Gods Eye)
۹۴  کتاب عشق شناسی – ۱۳۸۸ (Theosophy of love)
۹۵ کتاب عرفان چشم و گوش و زبان – ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)
۹۶ کتاب حقوق عرفانی – ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)
۹۷ کتاب پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ – ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)
۹۸  کتاب مدینه فاضله اسلامی (تصویری از جامعه امام زمانی‌) – ۱۳۸۸
۹۹ کتاب سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)
۱۰۰  کتاب پدیده شناسی ‌گناه – ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin)
۱۰۱  کتاب پدیده شناسی ‌توحیدی – ۱۳۸۸ (Phenomenology of Oneness)
۱۰۲ کتاب متافیزیک زندگی‌ – ۱۳۸۸ (Metaphysic of life)
۱۰۳ کتاب شهادت نامه – ۱۳۸۸ (Eye Witness)
۱۰۴ کتاب نقد اندیشه مطلق (ذهن الهی) – ۱۳۸۸ (Critic of Absolute Mind)
۱۰۵ کتاب مراد و مرید (مصاحبه‌ای با دکترعلی ‌اکبر خانجانی) – ۱۳۸۸
۱۰۶ کتاب نامه‌های عرفانی ( سه جلد ) – ۱۳۸۸
۱۰۷ کتاب یک بار دگر محمد (ص) (هنرعشق ورزی عارفان) – ۱۳۸۸
۱۰۸  کتاب انوار حکمت نبوی, سخنان قصار سرور انبیا محمد مصطفی(ص) – ۱۳۸۹
۱۰۹ کتاب حکمت امامیه – ۱۳۸۹
۱۱۰  کتاب مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی – ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)
۱۱۱ کتاب اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) – ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)
۱۱۲  کتاب شطحیات (تأویل عشق هاهوهی) – ۱۳۸۹ (The Great Revealed Secrets)
۱۱۳  کتاب تأویل ترجمه فارسی دعای سحرامام محمد باقر (ع) – ۱۳۸۹ (The dawn worship)
۱۱۴  کتاب اسمای الهی (فلسفه تسبیح) – ۱۳۸۹ (The Names of God)
۱۱۵ کتاب محبت نامه – ۱۳۸۹
۱۱۶ کتاب توحید عملی (پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید) – ۱۳۸۹ (Practical Oneness)
۱۱۷ کتاب نیستی شناسی (فلسفه فلسفه) –  ۱۳۸۹ (Theosophy of None)
۱۱۸ کتاب چنین گوید پیر مغان – ۱۳۸۹ (Thus speasks magusmaster)
۱۱۹  کتاب فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم (تفسیر و تأویل و تعین و تأخیر و تصدیق) – ۱۳۸۹
۱۲۰ کتاب زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) – ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)
۱۲۱ کتاب مبانی روانشناسی عرفانی (روانکاوی قرآنی) – ۱۳۹۰
۱۲۲  کتاب آفرینش عرفانی (خلق جدید) – ۱۳۹۰ (Theosophical Recreation)
۱۲۳ کتاب اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) – ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)
۱۲۴  کتاب عرفان تاریخ (فلسفه قرآنی تاریخ) – ۱۳۹۰ (Theosophy of History)
۱۲۵ کتاب زمینه متافیزیک قرآنی (متافیزیک به زبان ساده) – ۱۳۹۰ (Quranic metaphysic)
۱۲۶  کتاب جوشن کبیر (ترجمه و تفسیرعرفانی) – ۱۳۹۰ (The great armor worship)
۱۲۷ کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)
۱۲۸ کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)
۱۲۹ کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)
۱۳۰ کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)
۱۳۱ کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)
۱۳۲ کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد ششم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 6)
۱۳۳ کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هفتم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)
۱۳۴ کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)
۱۳۵ کتاب علی نامه (خطبه های نادره امام علی (ع)،خطبه غدیر،خطبه یوم العیدین،خطبه نورانیه) – ۱۳۹۱ (The testament of Ali)
۱۳۶ کتاب مهدی نامه (دعای غیبت و ظهور امام زمان عج)(دعای سباسب) – ۱۳۹۱ (The testament of mahdi)
۱۳۷ کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم – ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)
۱۳۸  کتاب از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار) ۱۳۹۱
۱۳۹ کتاب قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)
۱۴۰ کتاب ذکر(روش شناسی ‌قرآن درخلق جدید انسان) – ۱۳۹۲ (Eternal Now)
۱۴۱ کتاب کلمه الله ( تعین کلمهالله در آخرالزمان) – ۱۳۹۲ (The word of allah)
۱۴۲ کتاب حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲
۱۴۳ کتاب فقط خودِ خودت را بپرست – ۱۳۹۲
۱۴۴  کتاب معاد ( وعده خدا با خلق) – ۱۳۹۲ (Resurrection)
۱۴۵ کتاب فریاد زن (خودشناسی ‌زن آخرالزمان) – ۱۳۹۲ (Womanly self-knowledg)
۱۴۶  کتاب عقل الهی – ۱۳۹۲ (Divine of wisdom)
۱۴۷  کتاب سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) – ۱۳۹۲ (The Secret of faith)
۱۴۸ کتاب قلم خدا (معرفت شناسی قرآنی) – ۱۳۹۲ (The pen ofgod)(Quranic epistemology)
۱۴۹  کتاب خضرنامه – ۱۳۹۲
۱۵۰  کتاب بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)
۱۵۱  کتاب مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)
۱۵۲  کتاب راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)
۱۵۳ کتاب خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)
۱۵۴ کتاب خداشناسی امامیه جلد۲ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی)-  ۱۳۹۳ (۲ QuranicTheosophy)
۱۵۵ کتاب خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)
۱۵۶  کتاب خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)
۱۵۷ کتاب خداشناسی امامیه جلد۵ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۵ Quranic Theosophy)
۱۵۸ کتاب خداشناسی امامیه جلد۶ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۶ Quranic Theosophy)
۱۵۹ کتاب خداشناسی امامیه جلد۷ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی ) – ۱۳۹۳ (۷ Quranic Theosophy)
۱۶۰ کتاب حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)
۱۶۱ کتاب دیالکتیک دیالکتیک (مذهب رندان) – ۱۳۹۳ (Dialecticology)
۱۶۲ کتاب دائرهالمشارق والمغارب ربوبی – ۱۳۹۳ (QuranicDialectics)
۱۶۳ کتاب زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳
۱۶۴ کتاب علم رحمت مطلقه – خلقت رحمانی وخلقت رجمانی – ۱۳۹۴ (The absolute mereiful seience)
۱۶۵ کتاب آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) – ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)
۱۶۶  کتاب ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج) – ۱۳۹۴ (Earthy paradise)
۱۶۷  کتاب درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)
۱۶۸ کتاب مبانی عرفان امامیه
۱۶۹ کتاب شیطان شناسی
۱۷۰ کتاب فطرت خدا و فطرت بشر

 

دیدگاه ها بسته است.