عوارض تلفن همراه
عوارض تلفن همراه
 
امروز در اخبار علمی شنیدیم که وجود تلفن ھمراه در ھر منطقه ای موجب نابودی زنبور عسل و پروانه و
فرار پرندگان می شود . در اخبارھای علمی پیشین ھم مکرراً شنیده ایم که حاملان تلفن ھمراه بتدریج
دچار اختلالات عصبی و روانی شده و در بسیاری موارد دچار تشنجات صرع گونه می شوند . امواج تلفن
ھمراه موجب پیدایش تومور مغزی نیز می باشد و ھمچنین در عقیم سازی جنسی زنان و ناتوانی جنسی
مردان نقش مھلکی ایفا می کند . علاوه بر آثار شخصیتی مخربی که بر ھمه حاملان این تلفن درسراسر
جھان شاھدیم که یکی از آنھا ابتذال و حواس پرتی و اختلال حواس است . حتّی ثابت شده که امواج این
تلفن در شھرھا موجب تخریب سلولھای شنوائی و لامسه و بویائی در عامه مردم است و نھایتاً قشر
خاکستری مغز را تخریب می کند .
 
بدین ترتیب درک می کنیم که آثار مھلک امواج تلفنی و ماھواره ای بمراتب ھولناکتر از ویروس ایدز می
باشد . این امواج بر ھمه ارکان سلامت تن و روان و شعور بشر آثاری مھلک دارد . با اینھمه دانش حتّی
اندکی ھم در استفاده از این تلفن صرفه جوئی ھم نمی شود و جنون داشتن تلفن ھمراه رو به افزایش
است و بخش مھمی از ھویت فردی محسوب می شود . با اینکه عمده خاصیت این تلفن در بازیگری و
امور ثانویه و غیر واجب می باشد . این بدان معناست که بشر امروز چنان به دام افسون و جنون تکنولوژی
مبتلا شده است که کمترین اراده و شعوری برای حفظ جان خودش ھم ندارد و دانش مدرن ھم کمترین
کمکی به بشر مدرن نمی تواند کرد . انسان فدای تکنولوژی است .تلفن ھمراه این امکان را به بشر از
خود بیگانه داده است تا لحظه ای ھم با خودش نباشد . و اینست خاصیت جادوئی تلفن ھمراه و لذا بی
تفاوتی آدمھا نسبت به جان و سلامت روان خودشان امری طبیعی است . کل خاصیت افسونگری
تکنولوژی در بیگانه سازی انسان از خویشتن است که این افسونگری در تکنولوژی ارتباطات به اوج خود
میرسد و لذا مبتلایان به تکنولوژی ارتباطات مثل تلفن ھمراه تلویزیون و کامپیوتر دچار اشد جنون و
مالیخولیا و بی ھویتی می باشند و شبانه روز از روابط عاطفی مستقیم با خود وسائرین در فرار و ھراس
ھستند . اینان در روابط مستقیم با اطرافیان خود دچار تشنج و پرخاش شده و بسرعت ھمه روابط خود را
از دست میدھند . آنان حتّی با عزیزان خود ھم نمی توانند مستقیماً سخن بگویند بلکه ترجیح می دھند
تلفنی صحبت کنند . در تماس تلفنی عاشقند و در تماس حضوری خصم جان ھمدیگرند . در اینجا نیز می
توان تکنولوژی ارتباطات را به معنای تکنولوژی ضد ارتباطات درک نمود و معنای دجالّیت را در ماھیت
تکنولوژی تأئید نمود .
عشق انسان مدرن به خود – براندازی تا حدی است که اینھمه اخطارھا و ھشدارھای علمی ھم کمترین
اثری ندارد. این ھمان عشق به خودکشی تدریجی و انھدام روح و روان خویشتن است. این عاقبت عشق
به تکنولوژی است . این ھمان تسخیر شدگی روح انسان توسط تکنولوژی است . در اینجا تکنولوژی به
مثابه تجسد ابلیس بخوبی نمایان است که کل بشریت را به پای خود قربانی می کند .
 
از کتاب دایره المعارف عرفانی استاد علی اکبر خانجانی – جلد پنجم ص ۱۶۱

دیدگاه ها بسته است.