ازدواج ایده آل چیست؟ – وحشت انتخاب همسر
ازدواج ایده آل چیست؟
 
ازدواج به معنای واقعه ای که کارگاه خلقت تاریخی بشر است و نیمی از دین و اساس مدنیت و رشد
انسان است در واقع عرصه دگر شدن است.غیر شدن است چرا که اگر رشد از تغییر است تغییر ھم
بمعنای غیر شدن است یعنی از پوسته خود بیرون آمدن و در دیگری رشد کردن و از چشم غیر خود را
دیدن و شناختن. و اینست که ازدواج و زندگی زناشویی محور خود شناسی بشر است و آنکه از آن
گریزان و بیزارست از خود و خودشناسی گریزان است و می خواھد تا ابد در تن خود بماند و بپوسد.
از این منظر ازدواج با فامیل و قلمرو تشابھات فرھنگی و طبقاتی، بدترین و ضعیف ترین نوع ازدواج
است زیرا به مثابه ازدواج با خود است و لذا حاصل این نوع ازدواج یک باتلاق است. و در نقطه متقابل
ازدواج با کسانی که کمترین تشابه غریزی و مادی و اجتماعی و اقتصادی با ما دارند خلاقترین
ازدواجھاست و موجب جھش در ھویت انسان است و براستی نوعی جھش ژنتیکی محسوب می
شود که به مثابه رھایی از اسارت وراثت و جبرھای تاریخی و نفسانی و نژادی است و لذا جھادی در
عرصه دین و معنویت است.
ازدواج باید بر اساس وحدت و تقارن اعتقادی و معنوی باشد نه طبقاتی وشغلی و اقتصادی و سلیقه
ای و خصائل مشترک غریزی و ژ نتیکی. درست به ھمین دلیل ازدواج با محارم حرام است یعنی
ازدواج با خود حرام است. ازدواج با غیر موجب تغییر و تعالی است و ازدواج با خویش موجب تباھی.
———————————
وحشت انتخاب همسر
 
ھمه ما می دانیم که ھمسر را فقط در نیمه دوّم عمر و مخصوصاً دوران کھولت میتوان شناخت یعنی
آنگاه که دیگر کاری نمی توان کرد این یک شناخت جبری و لذا بی ارزش است شناخت موجودات غیبی
و ماوراء الطبیعی آسانتر از شناخت ھمسر است و لذا ھیچکس بواسطه آشنائی وتحقیقات قبل از
ازدواج کمترین خیری از باب شناخت ھمسر ایده آل کسب نکرده و لذا اکثراً بلافاصله پس از ازدواج
احساس فریب خوردگی دارند و طرف مقابل را حقّه باز می دانند .
بدون تردید آشنائی قبل از ازدواج یک آشنائی سینمائی است ھمانطور که شخصیت واقعی ھیچکس
را نمی توان از روی نقشی که در فیلمی ایفا نموده تشخیص داد بنابراین این آشنائیھا مخصوصاً در
قلمرو دوستی ھای مدرن بزرگترین قلمرو فریب است ولذا ازدواجھای حاصل از این نوع روابط
ناکامترین ازدواجھا ھستند . درست به ھمین دلیل دخترانی که در این نوع روابط ایده آلترین نقشھا را
بازی می کنند بندرت حاضر به ازدواج با دوست پسر خود ھستند چون می دانند که در زندگی روزمره
خود نمی توانند این نقش را بازی کنند ولذا لو می روند .
وحشت انتخاب ھمسر به لحاظ معرفت دینی یک وحشت بیھوده است زیرا طبق کلام خداوند در قرآن
این خود خداست که برای ھر کسی از جنس نفس خودش ھمسر قرار می دھد . یعنی ھمسر ھر
کسی جمال نفس خود اوست و به ھمین دلیل زن و شوھر با ھم انس والفت می گیرند بنابراین تنھا
وحشت واقعی و بر حقّ آدمی در قلمرو انتخاب ھمسر نه نگرانی درباره خوب یا بد بودن ھمسر بلکه
نگرانی درباره ماھیت خودش باید باشد زیرا ھمسرش خواه ناخواه از جنس نفس او خواھد بود پس
آدمی قبل از اقدام برای انتخاب ھمسر اگر می خواھد ھمسرش انسانی پاک و درست کار وبا وفا
باشد بایستی نفس خود را تربیت نماید و از امیال و اعمال و نگرش نادرست توبه کند تا ھمسری خوب
از جانب خداوند برایش پدید آید طبیعی است که این انتخاب خدائی از بطن نفس آدمی رخ می دھد
یعنی بقول معروف «کبوتر با کبوتر باز باباز جمع خواھد شد.»
وحشت ونگرانی درباره ھمسر آینده یک پدیده جاھلانه است . خوب باش تا ھمسری خوب بسویت آید
. ازدواجھای حاصل از دوستی ھای نامشروع سند حقّانیّت این ادعاست که ھرگز بواسطه کلیشه ھای
اجتماعی نمی توان تشخیص واقع بینانه ای پیدا نمود .
 
از کتاب ” دایره المعارف عرفانی ” استاد علی اکبر خانجانی جلد اول ص ۶۹

دیدگاه ها بسته است.