امام کیست؟

امام کیست؟
 
امام یک رھبر دینی را گویند که قدرت روحانی تبدیل دین به ایمان و عشق را در قلوب دیگران داشته
باشد. فرق امام با یک عالم و فقیه یا روشنفکر دینی در ھمین نکته است . انسانی ممکن است در علوم
بیشتر بخوانید

نشانه های دوست

نشانه های دوست
 
( سخنان امام علی (ع) )
 
بدترین دوست تو کسی است که بر نیازھای تو می افزاید .
 
بھترین دوست تو کسی است که تو را به صدق دعوت می کند .
 
دوست کسی است که عیبھایت

بیشتر بخوانید
چند مصاحبۀ عرفانی

چند مصاحبۀ عرفانی
 
*عارفی را پرسیدم : کجائی ؟گفت : در جائی که ھیچکس نیست حتّی خودم .
 
*دیوانه ایی را پرسیدم :چرا تورا به دارالمجانین آوردند ؟ گفت :زیرا اینجا مجانی است و من در بیرون از
اینجا جائی نداشتم چون

بیشتر بخوانید
آیا می دانید….

 
آیا می دانید….
*آیا می دانید که ھیچ چیزی را به یقین نمی دانید؟
****
*آیا می دانید اکثر قریب به اتفاق زنانی که طلاق می گیرند ھرگز از دست شوھرشان کتک نخورده اند؟
****
*آیا می دانید ھمۀ جنایتکاران خود را بیگناه می

بیشتر بخوانید
چگونه می توان امام زمان (ع) را شناخت

چگونه می توان امام زمان (ع) را شناخت
طبق روایات شیعی برخی از مھمترین علائم حقانیت وجود امام زمان در ظھورش امور ذیل میباشند:
عبا و عمامه سبز ،مردی میانسال ، حامل عصا و تابوت حضرت موسی(ع) و ذوالفقار علی(ع) و
کتاب موسوم به

بیشتر بخوانید
فلسفه مقام خلافت اللّهی انسان

فلسفه مقام خلافت اللّهی انسان
بسیاری بر این باورند که اگر انسان جانشین خداست پس بایستی ھمه صفات او را ھم داشته باشد
یعنی بتواند از عدم بوجود آورد و ھر کاری که اراده کند انجام دھد . این تصوّر و احساس کافرانه انسان
بیشتر بخوانید

حسد : شعله ای از آتش دوزخ

حسد : شعله ای از آتش دوزخ
سرنوشت ھر کسی معلول نگاھی است که به دیگران دارد . حسد معلول بدخواھی است . بشریت به
تجربه درک کرده که بخل و حسد براستی از جنس یک آتش نامرئی است که روح را بلاوقفه می

بیشتر بخوانید
دامهای شیطان

دامهای شیطان
 
علی(ع) آرزوھا ر ا دامھای شیطان می نامد. آرزوھا به این دلیل دامھای شیطان ھستند که موجب نسیان
می شوند و انسان را از واقعیت آنچه که ھست بیگانه می کنند ودر سراب آینده ای که ھرگز فرا نمی
رسد دیوانه

بیشتر بخوانید
فلسفه دعا نویسی

فلسفه دعا نویسی
 
در قرآن کریم آیه ایی داریم که می فرماید: « این کتاب شفا و رحمتی برای مؤمنان است ». این آیه
بسیاری از احمقان و منافقان را به این فھم کشانیده که آیات قرآن به لحاظ کاغذ و مرکب خاصیت

بیشتر بخوانید
اولویت: معاش یا معاد؟

اولویت: معاش یا معاد؟
 
در قرآن کریم آشکارا می خوانیم که کافران کسانی ھستند که دنیا را بر آخرت ترجیح می دھند و نه اینکه
آخرت را منکرند. و مؤمنان ھم به عکس یعنی آخرت را بر دنیا ترجیح می دھند .این ھمان

بیشتر بخوانید