دو نوع بودن

دو نوع بودن
ھمه آدمھا ھستند ولی بسیار اندکند کسانی که در ھستی خود ھستند و احساس ھستی می کنند و
لذا آرامند و قانع و راضی. اینان مؤمنانند. ولی مابقی مردم در ھستی خود نیستند و این ھستی برایشان
احساسی جز نیستی ندارد و

بیشتر بخوانید
دین و بشر مدرن

دین و بشر مدرن:
۳۴۹ – دیگر ایمان و منطق دینی و اخلاق تاریخی نه پاسخگوی بشر مدرن
است و نه امکان عمل دارد و چیزی جز عذاب نیست. و لذا هر کجا هم که
شریعت کهن حاکم است یا جنون و نفاق و امراض

بیشتر بخوانید
منشأ پیدایش عرفان های نوظهور

منشأ پیدایش عرفان های نوظهور :
۴۲۲ – انسان صنعتی مدرن عذابها و لذایذی را می چشد که بیان عذابها
و لذتهای دوزخ و بهشت در نظرش کودکانه می آید و لذا هیچ باور و تحریکی
در ذهنش ایجاد نمی کند و بلکه او

بیشتر بخوانید
صیغه عقد و محرمیت زن و شوهر

صیغه عقد و محرمیت زن و شوهر:
۳۳۲ – زن و شوهری که همدل و هم سرنوشت نیستند یعنی محرم
نیستند در هر رابطه ای نسبت به همدیگر بدبین تر و متنفرتر می شوند
و احساس تجاوز و فریب دارند و این عین حقیقت است.

بیشتر بخوانید
مکتب اصالت اقتصاد

مکتب اصالت اقتصاد
(آنانکه از سنگ هم پست ترند)
 
مذھب جھانی بشر مدرن ھمان مذھب اصالت اقتصاد است . بشر مدرن اقتصادی ترین بشر کل تاریخ
است که حتی رستگاری روح خود را ھم درگرو اقتصاد و پول می داند. و این بدان معناست

بیشتر بخوانید
شیطان و احساس بدبختی

شیطان و احساس بدبختی:
اگر احساس بدبختی و بن بست ابدی، احساس واحدی در همه
نفوس بشر در این دوران است که همچون طلسمی همه ارواح
بشری را مسخ نموده است این درد بی درمان و طلسم جان و
مسخ روح انسان علاجی جز شیطان

بیشتر بخوانید
راز مگوی عشق

راز مگوی عشق:
۳- انسان به میزان ترس از رسوائی به فضائلی چون مهربانی و گذشت و تواضع
روی می آورد و به زودی باورش هم می شود که براستی انسانی صاحب فضل و
رحمت و محبت و عفو و کرامت است. یعنی بزدلی و

بیشتر بخوانید
در جستجوی خوشبختی

در جستجوی خوشبختی
ھیچ جستجوئی احمقانه تر از جستجوی خوشبختی نیست زیرا خوشبختی در وجود ماست ھمانطور که
بدبختی.
لذا جستجوی خوشبختی و برنامه ریزی برای دست یافتن به آن به مثابه دنبال نخود سیاه رفتن است .
برای رسیدن به خوشبختی کافیست که از

بیشتر بخوانید
مستی و راستی

مستی و راستی
در ضرب المثلی می گویند : مستی و راستی ! آری این درست است ولی آن راستی که در مستی بر
زبان میآید فتنه آفرین است زیرا به اراده نبوده و در سیر طبیعی زندگی رخ نداده است و لذا موجب عداوتھا
بیشتر بخوانید

چند دقیقه می توانی بخودت فکر کنی؟

چند دقیقه می توانی بخودت فکر کنی؟
حتّی در آرامترین ساعات و حالات در نیمه شب ھا ھم اگر بخواھید ساعتی را فقط به خود خودتان و
درباره ماھیت و آخرین وضعیت سرنوشت خودتان بیندیشید با کمال حیرت خواھید دید که به جز خودتان
به

بیشتر بخوانید