نشانه های عرفانهای دجالی و حقیقی

نشانه های عرفانهای دجالی و حقیقی

۴۱- از نشانه های بارز انسانهای مبتلا به عرفانهای دجالی و شیطانی اینست که زندگیشان غرق در تشنج و زجر و افسردگی و پریشانی و هذیان و انزجار و بی نزاکتی و بی ادبی است و افسارگسیختگی. و از نشانه های عرفان حقیقی نیز محبت و ادب و اتکا به نفس و آرامش و خرد و عزت نفس و خودکفایی و عفت است.
 
۴۲- و وای بر کسانی که سر خود از روی کتاب های عرفانی برای خود نسخه های راه و روش زندگی عرفانی استخراج می کنند. اینان خلفای شیطان بر روی زمین هستند و به تسخیر اجنه درمی آیند.
 
از کتاب نامه های عرفانی استاد علی اکبر خانجانی ص۹۳

دیدگاه ها بسته است.