خوشبختی مدرن

خوشبختی مدرن
 
۳۲۰_ آنچه که امروزه «خوشبختی» نامیده می شود امکانات بی خود کردن و دیوانه سازی خویشتن است. من این امکان را نابود کرده ام. به همین دلیل کل بشریت و تاریخ و تمدن معاصر جز من دشمنی نمی یابد. و با این

بیشتر بخوانید
ظهور قیامت آخرالزمان

ظهور قیامت آخرالزمان
 
۶- « جهنم آشکار شد و بهشت بسیار نزدیک گردید.» قرآن- که این آیه دال بر ظهور قیامت آخرالزمان است و لذا بسیاری از وعده های بهشتی و دوزخی خداوند امروزه از همین حیات دنیا تحقق می یابد: «بترسید از روزی

بیشتر بخوانید
مشاوره شیطانی

مشاوره شیطانی
 
۴- زنا با القای دروغین مفهوم عشق رخ می دهد! زورگوئی و ظلم و تجاوز به حقوق عزیزان با اتکای به مفهوم دروغین محبت و عشق و ایثار رخ می دهد! بسیاری از خیانتها با توجیه خدمت انجام می گیرد! دزدی با

بیشتر بخوانید
انسان آخرالزمانی

انسان آخرالزمانی
 
۱۴- یکی از برجسته ترین ویژگی جهانی انسان آخرالزمان اینست که داعیه نجات جامعه و بلکه کل بشریت را دارد. علیرغم اینکه خود در قعر هلاکت و فلاکت به سر می برد. ولی مطلقاً در فکر نجات خودش نیست. و بدینگونه امروزه

بیشتر بخوانید
فلسفه قتل عام مغول در نیشابور

فلسفه قتل عام مغول در نیشابور
در میان ھمه تھاجمات و قتل عامھای تاریخی ، قتل عام مغولان در جھان و خاصه در ایران و مخصوصاً در شھر نیشابور در صدر عبرتھا و حیرتھای تاریخی قرار دارد و ھر اھل معرفتی را به تفکّر وا

بیشتر بخوانید
پاک مطلق

پاک مطلق
 
۳۹۹- برخی چیزها در من نابوده است : حسادت، ریاست، چاپلوسی، ریا، خباثت، رقابت، زورگوئی، زشت بینی، کینه، فضل فروشی، عیاشی، گرسنگی، احساس بدبختی، حسرت، ترس، منت، عجله، تهمت، ترحم، احساس حقارت، احساس مجبوریت، آرزو، بازیگری و تفنن. و نیز اظهار وجود.

بیشتر بخوانید
راه نجات و رشد و کمال

راه نجات و رشد و کمال
۲۵۱- هر کس مرا قلباً تصدیق کند از عذابهای لاعلاج رهائی می یابد. و هر کس مرا تبعیت کند بر راه رشد و تعالی وارد می شود. و هر کس با من دوستی نماید و بماند همنشین «کمال» شده

بیشتر بخوانید
باور به خدا

باور به خدا
 
  ۲۵۵- کسی که به من ایمان آورد می‌تواند خدا را باور کند : خدائی که انسان را بر خود ارجح نموده است : خدای عشق!
 
استاد علی اکبر خانجانی
 
کتاب هستی بایستی
 
 
 
 

بیشتر بخوانید
عشوه گری زن

عشوه گری زن
بهر حال زن عشوه گر در زیر حجاب نیز می تواند عشوه گری کند منتهی عشوه ای که به ابزار دین مسلح شده و لذا بسیار فریبنده تر و خطرناک تر است. و نیز می دانیم که کانون اصلی عشوه گری زن

بیشتر بخوانید
اهل دل و عشق

عاشق و معشوق
 
اکثرا عاشق بودن را با معشوق بودن عوضی می گیرند. یعنی وقتی می خواهند که معشوق و محبوب باشند می پندارند که عاشق هستند ولی عاشق معشوق بودن خویش. یعنی عاشق پرستیده شدن! و این عین ظلم است و کفر. پس

بیشتر بخوانید