عشوه گری زن

عشوه گری زن

بهر حال زن عشوه گر در زیر حجاب نیز می تواند عشوه گری کند منتهی عشوه ای که به ابزار دین مسلح شده و لذا بسیار فریبنده تر و خطرناک تر است. و نیز می دانیم که کانون اصلی عشوه گری زن چشم و نوع نگاه کردن اوست مگر اینکه فتوی دهند که همه زنها بایستی عینک دودی استفاده کنند زیرا به نظر نمی رسد که مقنعه و چادر مشکلی را حل کرده باشد.

استاد علی اکبر خانجانی
کتاب فلسفه وجودی زن ص ۴۵

t.me/zanashooee2

دیدگاه ها بسته است.