فلسفه گناه

فلسفه گناه

 

۹- و اما اخبار الهی فقط از طریق معصیت و توبه و مغفرت و رحمت خدا به انسان است که به انسان می رسد و از وجود خدا با خبرمی شود و خدا را بتدریج می شناسد! و لذا حضرت آدم (ع) تازه پس از ارتکاب به گناه و توبه و مغفرت الهی بود که اهل خبر شد یعنی اهل نبأ و نبی شد! یعنی از خدایش خبر یافت و تا قبل از آن فنای در مستی وجود بهشتی خود و حوا بود! و در واقع با آن گناه و توبه و مغفرت الهی بود که تازه بخود آمد و از خودش با خبر شد و از خدا نیز!

 

۱۱- … و اینست راز کلام رسول خاتم که: اگر آدمی گناه نمی کرد گروه دیگری را می آفرید تا گناه کند و سپس توبه نماید و مورد مغفرت الهی قرار گیرد تا بخود آید و الهی گردد. پس عظمت و برکت و جادوی واقعه توبه و مغفرت الهی را دریاب و اخبار الهی در بشر و نبوتش! هر گناهکار توبه کننده و مغفوری یک آدم ابوالبشر است و یک نبی و با خبر شده الهی!

 

استاد علی اکبر خانجانی

 

کتاب خداشناسی امامیه جلد چهارم ص ٧۵٣

دیدگاه ها بسته است.