تمکین زن

قدرت تمکین زن

 

۲- تمکین بمعنای ممکن ساختن است. تمکین زن در زندگی که در قرآن کریم ذکر شده است نیز بمعنای ممکن ساختن رابطه زناشوئی است زیرا اگر زن نخواهد زندگی زناشوئی امکان پذیر نخواهد بود و لذا عدم تمکین یکی از علل اصلی طلاق در قوانین شرع است. زیرا زن دارای قدرت تمکین و امکان در زندگیست که خداوند به او اعطا نموده است که چنین نوع امکانی را به مرد نداده است و این کرامتی از جانب پروردگار است که متأسفانه بسیاری از زنان از آن سوء استفاده می کنند. این قدرت تمکین و ممکن ساختن زندگی زناشوئی در ازای ضعف جسمانی زن است تا تعادل را در رابطه برقرار سازد.

 

استاد علی اکبر خانجانی

 

کتاب خداشناسی امامیه جلد ششم ص ۱۰۸۸

 

t.me/eshghvaezdevaj

دیدگاه ها بسته است.