روابط عاطفی اینترنتی

روابط عاطفی اینترنتی

… ولی اگر این روابط عاطفی و راز دل کردن جمعی، فاسقانه و مشرکانه باشد آن جمع را با شیطان محشور می سازد و شیطان همواره همراهشان خواهد بود که این امر در سوره مجادله هشدار داده شده است. حال اگر این نوع اجتماعات عاطفی – فاسقانه در قلمرو شیطان آریل مثل تلفن همراه و اینترنت باشد به شیطان پرستی آشکار می رسد درست مثل آنچه که بر سر عرفان حلقه آمد که عرفان اینترنتی بود!

از کتاب شیطان شناسی استاد علی اکبر خانجانی ص ۳۲

@eshghvaerfan

Nooreomid.net

دیدگاه ها بسته است.