مالیخولیای پزشکی – امراض مسری

مالیخولیای پزشکی – امراض مسری

علی (ع) می فرماید که «امراض مسری، کذب است» یعنی چیزی بنام سرایت مرض از کسی به کس دیگری واقعیت ندارد. این نیز به مثابه ابطال یکی از ارکان ذاتی پزشکی مدرن است. و این بدان معناست که هیچکس مبتلا به امراض و عذابها و سرنوشت دیگران نمی شود. این مکتب اصالت اراده و اختیار و اومانیزم فرد گرایانه محض است که هر کسی را علت و مسبب کامل حیات و هستی خودش می سازد. این یک اعتقاد آرمانی و بایدی نیست بلکه عین واقعیت وجودی انسان است و از اصول محکم دین خداست. و بر همین اصل است که حساب و جزا و قیامت و مسئولیت انسان در قبال اعمال و سرنوشت او معنا و حقی می یابد.

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۵۴

@darmanebimariha2

Nooreomid.net

دیدگاه ها بسته است.