مالیخولیای پزشکی – روان پزشکی
مالیخولیای پزشکی روان پزشکی
روان پزشکی بعنوان یکی از جدیدترین شعبه از دانش پزشکی در عین حال احمقانه ترین و اهانت بارترین برخورد را با انسان آشکار ساخته است و این همان بروز ذاتی کل دانش پزشکی است که دیدگاه آنرا در باره معنا و ارزش انسان و روحش معرفی می کند: روحی که اینک تحت فرمان پزشک قرار گرفته و بواسطه دارو تغییر ماهیت می دهد!؟ داروهائی که ماهیت روان بشر را دگرگون می کنند: داروهای روان گردان! داروهائی که امروزه هر فردی چند نوعش را در جیب دارد و در مواقع گوناگون یکی از آنها را می بلعد تا روانش متعادل گردد! آیا بشر هرگز تا این حد بدست و اراده خودش دچار خود-مسخرگی بوده است؟ داروهای آرامبخش، داروهای ضد افسردگی، داروهای امید بخش، داروهای عشق آفرین، داروهای ضد بدبینی، داروهای تقویت کننده اراده و …
از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۵۹
@darmanebimariha2
Nooreomid.net

دیدگاه ها بسته است.