دو نوع شیطان پرستی
دو نوع شیطان پرستی
پس دو نوع شیطان پرستی داریم: شیطان پرستی آگاه و ناخودآگاه. که شیطان پرستی آگاهانه و پرستش شیطان به اسم شیطان مختص افراد و جریاناتی تبهکار است که به تبهکاری خود نیز آشکارا افتخار می کنند ولی شیطان پرستی عامه مردمان ناخودآگاه است و بلکه تحت عنوان مقدسات و حقایق عرفی و شرعی و علمی و اجتماعی و تاریخی نادانسته مشغول پیروی و ستایش شیطان هستند که یکی از رایج ترین و تاریخی ترین نوع این شیطان پرستی ناخودآگاه همان پرستش ایده خدا و خدای ذهنی است بی آنکه ایمان قلبی و امام هدایت در کار باشد که اساس شرک جهانی بشر در قالب انواع مذاهب است: ” بدانید که اکثر مردمان هوای نفس و ظن خود را خدا می خوانند و این شرک و ظلم عظیم است….” قرآن کریم-
از کتاب شیطان شناسی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۷۵
@khodshenasi4
nooreomid.net

دیدگاه ها بسته است.