کتاب صوتی شیطان شناسی

۱۷۴– کتاب صوتی (۱) شیطان شناسی – ۱۳۹۴
۱۷۴– کتاب صوتی (۲) شیطان شناسی – ۱۳۹۴
۱۷۴– کتاب صوتی (۳) شیطان شناسی – ۱۳۹۴
۱۷۴– کتاب صوتی (۴) شیطان شناسی – ۱۳۹۴
۱۷۴– کتاب صوتی (۵) شیطان شناسی – ۱۳۹۴
۱۷۴– کتاب صوتی (۶) شیطان

بیشتر بخوانید
حق الیقین (۲۰۰۰ حکمت) -۳

حق الیقین (۲۰۰۰ حکمت)
۶۶۲- حافظه آدم دروغگو به او دروغ می گوید.
۶۷۳- خودشناسی یکی از راههای سعادت نیست بلکه تنها راه سعادت است.
۶۸۸- نشانه مرگ دل، حرص است.
۷۱۵- آنکه در عشق به جنس مخالف حیا و پاکی پیشه کند به حقیقت

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد اول

کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد اول
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
کتاب صوتی (۱) دائره المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)
کتاب صوتی (۲) دائره المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)
کتاب صوتی (۳) دائره المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)
کتاب

بیشتر بخوانید
خود-فروشی

خود-فروشی
۱۱۴۳- خودفروشی با خود-فریبی آغاز می شود.
۱۱۴۴- هر کاری که در آن رضایت مشرکی مدنظر باشد به خود-فروشی می انجامد.
۱۱۴۵- برخی از جلوه های خود-فروشی اینها هستند: چاپلوسی، خود-ستائی، خود-نمائی در قالب سخن گفتن یا به صورت جسمانی، دروغگوئی و مبادله و

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی : جانشین خدا

کتاب صوتی : جانشین خدا
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۱۲ – کتاب صوتی(۱) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)
۱۲ – کتاب صوتی(۲) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)
۱۲ – کتاب صوتی(۳) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)
۱۲ – کتاب صوتی(۴) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)
۱۲ – کتاب صوتی(۵) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)
بیشتر بخوانید

حق الیقین – ۲۰۰۰ حکمت

حق الیقین – حکمت
۴۵۶- آنکه در مقابل علوم و فنون دنیوی احساس حقارت می کند از حیوانات هم پست تر است زیرا عالیترین چنین هنری در نزد حیوانات است.
۴۵۸- نخستین مقصد رشد برای انسانِ به خود آمده، رسیدن به شعور حیوانی است. زیرا

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی نامه های عرفانی 

کتاب صوتی نامه های عرفانی 
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
 ۱۰۷- کتاب صوتی (۱) نامه‌های عرفانی ( ج ۱ ) – ۱۳۸۸
۱۰۷- کتاب صوتی (۲) نامه‌های عرفانی ( ج ۱ ) – ۱۳۸۸
۱۰۷- کتاب صوتی (۳) نامه‌های عرفانی ( ج ۱ ) – ۱۳۸۸
۱۰۷- کتاب صوتی (۴) نامه‌های عرفانی

بیشتر بخوانید
حق الیقین – ۲۰۰۰ حکمت

حق الیقین – ۲۰۰۰ حکمت
۱۷۵- تا زمانی که گمان می بری حتی یکی از مشکلات تو با پول برطرف می شود در حق خویش جاهل و همواره بر مشکلات تو افزوده می شود.
۱۸۰- توانائی های انسان یک سوء تفاهم است.
۱۸۶- در نظر

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی شبی با خدا

کتاب صوتی شبی با خدا 
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۷۱-  کتاب صوتی (۱) شبی با خدا (گفتگوی خود به خودی) – ۱۳۸۷
۷۱-  کتاب صوتی (۲) شبی با خدا (گفتگوی خود به خودی) – ۱۳۸۷
۷۱-  کتاب صوتی (۳) شبی با خدا (گفتگوی خود

بیشتر بخوانید
حق الیقین

حق الیقین
۱۱- ناکامیهاست که آدمی را به خودش نزدیک می کند.
۲۶- با مرگ، نفس بر یگانگی خویش با جهان مطلع می شود.
۳۴- اکثر مردم سخن خویش را نمی فهمند اینست منشأ سوء تفاهم.
۷۱- گناه، اشکال خاصی از اعمال نیست بلکه نیت

بیشتر بخوانید