یگانگی ۲

یگانگی

۰+۱+۷۸- انسان مجبور است که مختار باشد و مختار است تا مجبور شود … اینست یگانگی!

۰+۱+۸۱- آنکه دروغ می گوید نهایتاً دروغ خود را باور می کند … اینست یگانگی!

۰+۱+۸۳- آنکه به دیگران تهمت می زند بخود تهمت زده است … اینست یگانگی!

۰+۱+۹۰- خویشان نامحرمند … اینست یگانگی!

۰+۱+۹۲- از چیزی بترس که نمی ترسی … اینست یگانگی!

۰+۱+۹۹- یگانه در مقابل بیگانه است و هر دو از مصدر «گنه» می باشد. آنکه گناه خود را می پذیرد یگانه است و آنکه گناه خود را به دیگران می دهد بیگانه است. آنکه گناه خود را می پذیرد بی گناه می شود و آنکه گناه خود را نمی پذیرد گناهکار است … اینست یگانگی!

۰+۱+۱۰۰- هر آنچه که از انسان صادر می شود یا گناه است یا بزودی علت گناه می شود. اعمال نیک نیز موجب کبر و غرور و سلطه و ستم می شوند. زیرا اصلاً اظهار و ادعای وجود تماماً گناه است زیرا دروغ است. ولی آنکه گناه کل موجودیتش را به گردن می گیرد و از آن توبه می کند پاک می شود و صاحب وجود می گردد … اینست یگانگی!

۰+۱+۱۲۱- صدق یعنی یگانه شدن ظاهر و باطن. ولی این یگانگی آنگاه رخ می دهد که ظاهر و باطن به کمال ضدیت با یکدیگر رسیده باشد. اینست یگانگی!

از کتاب یگانه تألیف استاد علی اکبر خانجانی

دانلود همه کتاب های استاد (متنی و صوتی ) از سایت : nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

دیدگاه ها بسته است.