شطحیات (تأویل عشق هاهومی)

شطحیات (تأویل عشق هاهومی):

۱-  آدمی هر کجا که نیازمندتر است عاشقتر می نماید تا نیازش را مهار و تعدیل کند و از حقارت و بنده گی خود نسبت به مخاطب (معشوق) بکاهد. یعنی بجای آنکه به مخاطب خود بگوید: بمن رحم و ایثار کن و نیازم را برآورده ساز می گوید: من عاشق تو هستم و می خواهم خودم را فدای تو کنم پس بگو که چه کنم! یعنی نیاز خود را تبدیل به نیاز طرف مقابل می کند و جای خود و او را عوض می کند و این مالیخولیای عشق است.

۲- به بیان دیگر عشق لباس و عنوانی محترمانه و مقدس بر حقارت نیاز جنسی است که: من عاشق تو هستم نه محتاج تن تو! و این ادعای عشق که به بیانی نیاز به وصال روح است وصال و ارضای جسمی را هم بر طرفین حرام و زهر می سازد زیرا هر دو مجبورند تا نقش دو تا روح و فرشته را بازی کنند. مثل اینکه کسی بخواهد عملیات خود در مستراح را هویتی مقدس سازد. و اینست که روابط جنسی که لباس عشق می پوشد تبدیل به زجر و عذاب و هزار دروغ و ریا شده و عاقبت رسوا گشته و به عداوت ختم می گردد و خیانت و گاه جنایت.

از کتاب شطحیات استاد علی اکبر خانجانی ص۵

۱- شطح عشق ۲- شطح هوش ۳- شطح شریعت ۴- شطح لاهوتی ۵- شطح توحید ۶- شطح امامت ۷- شطح وجود

۱۱۵- کتاب صوتی (۱) شطحیات (تأویل عشق هاهوهی) – ۱۳۸۹ (The Great Revealed Secrets)

۱۱۵- کتاب صوتی (۲) شطحیات (تأویل عشق هاهوهی) – ۱۳۸۹ (The Great Revealed Secrets)

۱۱۵- کتاب صوتی (۳) شطحیات (تأویل عشق هاهوهی) – ۱۳۸۹ (The Great Revealed Secrets)

۱۱۵- کتاب صوتی (۴) شطحیات (تأویل عشق هاهوهی) – ۱۳۸۹ (The Great Revealed Secrets)

۱۱۵- کتاب صوتی (۵) شطحیات (تأویل عشق هاهوهی) – ۱۳۸۹ (The Great Revealed Secrets)

۱۱۵- کتاب شطحیات (تأویل عشق هاهوهی) – ۱۳۸۹ (The Great Revealed Secrets)   

                  

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.