چگونه می توان خوب شد؟

چگونه می توان خوب شد؟
۱- آدمی اگر نظری بر خویشتن کند جز حقارتها و جنونها و حسادتها و ناتوانی ها نمی یابد و به نابودی خود راضی می شود و در این عطش است که کسی را بیابد که او را از او بستاند.

بیشتر بخوانید
مدینه فاضله اسلامی – دیپلماسی و امنیت جهانی

مدینه فاضله اسلامی – دیپلماسی و امنیت جهانی
هیچ جهانخوار و امپریالیستی به یک کشور فاقد تسلیحات مدرن حمله نمی کند و بمبارانش نمی کند و حتی به آن تجاوز نمی کند چونکه چیزی که بدردش بخورد پیدا نمی کند. ایمان و عرفان هم که

بیشتر بخوانید
معرفی شخصیت ها 

معرفی شخصیت ها

گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو 
شرح دهم غم تو را نکته به نکته مو به مو
از پی دیدن رخت همچو صبا فتاده ام
خانه به خانه در بدر کوچه به کوچه کو به کو
بیشتر بخوانید

فلسفه پیروزی

فلسفه پیروزی
۱- آدمی در ظرف جهان هستی و صور مادی زندگی نهایتاً در پایان حیات دنیوی خود شکست خورده است و هنوز هیچ انسان پیروزی در ظرف دنیا گزارش نشده است. و اتفاقاً پیروزترین انسانها عاقبت دچار بزرگترین شکستها شده اند. این قاعده شامل

بیشتر بخوانید
قدرت و مرگ-آگاهی

قدرت و مرگ-آگاهی
انسان بمیزانی که بر مرگ خود بعنوان یک واقعیتی که هر آن در راه است و حتماً اتفاق می افتد آگاهی و حضور دارد و آنرا دائماً به یاد می آورد هر هراسی از بین می رود و عزت نفس تقویت می

بیشتر بخوانید
اسرار واژه ها – آتش جهنم

آتش جهنّم
فرق آتش ھیزم و آتش دوزخ در اینست که آن بدن را می سوزاند و این نفس را، روان را، دل را. آتش دوزخ را بمیزانی بسیار ناچیز و از راه دور می توان در ھمین دنیا ھم درک و تجربه کرد. آنچه که

بیشتر بخوانید
آنچه نزدیک آمدستی دور شد ظلمت اندر مطلق خود نور شد

      آنچه نزدیک آمدستی دور شد           ظلمت اندر مطلق خود نور شد
آنچه که در این کتاب آغاز شد و پایان گرفت و عصاره تمام عمرم را تا سرحد امکان تبدیل به واژه نمود دست آخر مرا از جهان

بیشتر بخوانید

زن و حقیقت
۴۰- زن همواره غیر از این است که تو فکر می کنی مثل خدا و حقیقت. خود او نیز نمی داند که خودش چیست ولی عاشق این است که تو را به وسوسه و جنون بی پایان کشف خودش مبتلا سازد و

بیشتر بخوانید
خودفروشی مردان و زنان

خودفروشی مردان و زنان
۶۵- فقط زنان نیستند که از طریق جلوه گری و دلبری و طنازی خود را به فروش می گذارند و مردان را دعوت به پرستش خود می کنند. مردان نیز به گونه ای وارونه و شیطانی تر این کار را می

بیشتر بخوانید
همسران بهشتی

همسران بهشتی
۱- همسر هر کسی جمال و تجسم باطن اوست که در مقابل او قرار گرفته است. و لذا هر چه که آدمی نفس خود را شدیدتر بپرستد همسرش را هم بهمان شدت تبعیت و مریدی می کند و می پرستد. بنابر این زن

بیشتر بخوانید