بی کسی و بیماری

بیماری و بیکسی 

۳۳- آنچه را که انسان بیماری مینامد ( اعم از امراض تن و اعصاب و روان ) حاصل بی کسی او و نداشتن دوستی مخلص است که او را محض وجودش دوست بدارد. هرگاه کسی را یافت که یکدیگر را خالصانه دوست بدارند ( در ورای هر نیازی ) بیماریها بتدریج محو می شوند. زیرا آدمی در بیکسی، محصور و مجبور و منقبض و در هم پیچیده و فشرده و در زیر پای دل خویش لگد مال می شود و امراض روی مینماید. دل، دوستی مخلص می خواهد تا برایش فراهم نکنی از تو انتقام می گیرد. پس طبیبی جز حبیب خالص و پاک وجود ندارد.

از کتاب حق و باطل تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص۵

 ۶۷- کتاب صوتی (۱) حق و باطل – ۱۳۸۷

۶۷- کتاب صوتی (۲) حق و باطل – ۱۳۸۷

۶۷- کتاب صوتی (۳) حق و باطل – ۱۳۸۷

۶۷- کتاب صوتی (۴) حق و باطل – ۱۳۸۷

۶۷- کتاب صوتی (۵) حق و باطل – ۱۳۸۷

۶۷- کتاب صوتی (۶) حق و باطل – ۱۳۸۷

۶۷- کتاب صوتی (۷) حق و باطل – ۱۳۸۷

۶۷- کتاب صوتی (۸) حق و باطل – ۱۳۸۷

۶۷- کتاب صوتی (۹) حق و باطل – ۱۳۸۷

۶۷- کتاب صوتی (۱۰) حق و باطل – ۱۳۸۷

۶۷- کتاب صوتی (۱۱) حق و باطل – ۱۳۸۷

۶۷- کتاب صوتی (۱۲) حق و باطل – ۱۳۸۷

۶۷- کتاب صوتی (۱۳) حق و باطل – ۱۳۸۷

۶۷– کتاب حق و باطل – ۱۳۸۷

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.