منطق آخرالزمان

منطق آخرالزمان
آخرالزمان عرصه ابطال مفاهیم، ارزش ها و الگوهای اخلاقی و مدنی است این همان بیان نیهیلیزم فرهنگی می باشد که از بطن این پوچی ها، منطق، به بن بست رسیده و فاشیزم سر بر می آورد.
اگر آلمان قلمرو پیدایش نخستین فاشیزم رسمی

بیشتر بخوانید
آخرالزمان خانواده و تنهائی انسان

آخرالزمان خانواده و تنهائی انسان
آخرالزمان یعنی پایان تاریخ نژادپرستی در خانواده ها. یعنی پایان تاریخ عشق جنسی و روابط پائین تنه ای. و آستانه عشق به خداوند و کشف و درک خدا در خویشتن. پایان عورت پرستی و آغاز دل پرستی که خانه خداست.

بیشتر بخوانید
حقیقتی تلخ و کشنده

حقیقتی تلخ و کشنده
به ھر حال حقیقتی تلخ تر و کشنده تر از این واقعیّت «عدم عشق» در روابط بشری وجود ندارد خاصه در روابط طولانی مدّت خانوادگی و به میزانی که افراد یک خانواده این حقیقت را باور نکنند و ھمچنان تلاشی در نمایشات

بیشتر بخوانید
بلایا

بلایا
۳۰- هر بلائی جسمانی، عاطفی، اقتصادی، اجتماعی و امثالهم به مثابه جلسه امتحان فرد است و آدمی در جلسه امتحان نشسته است پس باید تمام هوش و تمرکزش را بر محور آن بسیج نماید. بلایا، عرفات وجود آدمی هستند!
۳۱- هر که بلا را

بیشتر بخوانید
راز دل گفتن (سرِّ سرّ)

راز دل گفتن (سرِّ سرّ)
۱- شاید در روابط بشری، مسئله ای سرنوشت سازتر از راز دل در میان نهادن نباشد یعنی همان سخنانی که موجب عشق یا نفرت می شود موجب ازدواج یا طلاق می شود موجب دوستی یا دشمنی می گردد موجب اصلاح

بیشتر بخوانید
ایثار و محبت

ایثار
۲۹- پس اگر در رابطه با کسی ایثار می کنی و حاصلش عداوت می شود به دلیل نیت پلیدت یعنی واداشتن او به پرستش خودت بوده است. چون جز خدا قابل پرستش نیست و این قانون ذات است. به هیچ قیمتی غیر خدا را

بیشتر بخوانید
تجسس در احوال و زندگانی مردم

تجسس در احوال و زندگانی مردم
۲۰- یکی دیگر از مدخل های رایج و بسیار بزرگ و نافذ شیطان در انسان،همانا تجسس در احوال و زندگانی مردم است بطوریکه پیامبر اکرم می فرماید: فردی که به قصد تجسس و خبرچینی و فضولی در زندگی دیگران،

بیشتر بخوانید
شیطان شناسی عملی

شیطان شناسی عملی
۱- نخست باید دانست که شیطان موجودی واقعی و غیر از موجودیت بشری است و از اجنه است و بشر هم قبل از آمدن به کالبد خاکی از اجنه بوده است طبق کلام خدا در کتابش! پس انسان و شیطان دارای اصل

بیشتر بخوانید
اطاعت بی چون و چرا و مسئولیت پذیری 

اطاعت بی چون و چرا و مسئولیت پذیری 
۴۸- پس اهل ایمان و معرفت بایستی با مسئولیت تمام و کمال خودش دست از خودش بکشد و به امر مخلصین گردن نهد. زیرا جز این چاره ای ندارد. زیرا بشریت در طول تاریخ تا به امروز

بیشتر بخوانید
گناه و عذاب

گناه و عذاب
۷- زنا عذاب است، دزدی عذاب است، دروغگوئی عذاب است، ریاکاری عذاب است، نزول خواری عذاب است، فحاشی عذاب است و …. زنا معلول جلوه گری و رعایت نکردن حجاب لباس و نگاه و گفتار و رفتار است. دزدی معلول زیاده خواهی

بیشتر بخوانید