انتقام الهی

انتقام الهی

۴- «کیست ظالمتر از کسی که به آیات و نشانه های الهی متذکر شد و آنها را درک نمود و سپس روی گردانید. بدرستی که ما انتقام می ستانیم.» سجده ۲۲- پس کسی که نشانه های حق وجودش را دید و فهمید و باور کرد و انکار نمود حق وجود خود را انکار کرده است و خود را محکوم به نابودی ساخته است و بخودش هیچ رحمی نکرده است. برای بیدار کردن و تنبیه چنین کسی چه باید کرد؟ بایستی همان کاری را با او کرد که او با حقایق الهی کرده است که همه حقایق وجود خودش می باشند یعنی باید خودش را قبل از نابود شدن، انکار کرد و مطرود همه عزیزانش نمود و یکه و بیکس و درمانده و ضجه زنان رهایش ساخت تا بخود آید و خیانتش را دریابد و توبه کند و به حق وجود بازگردد! اینست انتقام الهی!

از کتاب خداشناسی امامیه (شرح اسمای الهی) جلد سوم

فهرست جلد سوم:

عبودیت – انتقام – عدل و قسط – انس – رشد – هدایت – رزق – جعلیت – قلب – متانت – وراثت – سرعت – امر – شکران – نصرت – حکمت – اذن و فتوا – میعاد – سیر و سیرت – طهارت و زکات – قیمومیت – کشف و ستر – توسعه – شهادت – کبر- مراقبت – قوه – فضیلت – تسمیه – امیت – تأیید – وکالت – بعث – فصلت و وصلت- انشراح – رفعت – سماع – بصیرت – موهبت – ذوالعرش – سقاء – بیان – قول – تدبیر – دعوت – حفاظت – جمعیت و فردیت – نورانیت – وحی –

 ۱۶۰- کتاب صوتی (۱) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

۱۶۰- کتاب صوتی (۲) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

۱۶۰- کتاب صوتی (۳) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

۱۶۰- کتاب صوتی (۴) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

۱۶۰- کتاب صوتی (۵) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

۱۶۰- کتاب صوتی (۶) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

۱۶۰- کتاب صوتی (۷) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

۱۶۰- کتاب صوتی (۸) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

۱۶۰- کتاب صوتی (۹) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

۱۶۰- کتاب صوتی (۱۰) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

۱۶۰- کتاب صوتی (۱۱) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

۱۶۰- کتاب صوتی (۱۲) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

۱۶۰- کتاب صوتی (۱۳) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

۱۶۰- کتاب صوتی (۱۴) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

۱۶۰– کتاب خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) – ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.