دوستِ دوست

دوستِ دوست

مطالعه مکرر این رساله کوچک بهمراه تأملات درونی و ادراک باطنی آن بر هر مومن اهل معرفت ضروریست زیرا کسی که حق دوستِ دوست را درنیابد هیچ حقی را نیافته است و لذا کل دینش به شرک و عرفانش به شیطنت است. درک این حق جهت احیای محبت در خانواده و احیای روح در دین و احیای عشق در عرفان و احیای عدالت در جامعه بطرز معجزه آسائی کارساز است. بنابر این حمل این رساله را بعنوان کتاب همراه به همگان توصیه می کنیم.

علی اکبر خانجانی – مقدمه کتاب دوستِ دوست

۱۵۳– کتاب صوتی دوستِ دوست – ۱۳۹۲

۱۵۳– کتاب صوتی دوستِ دوست – ۱۳۹۲

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.