قیامت آخرالزمان (تقابل بودن و داشتن)

قیامت آخرالزمان  (تقابل بودن و داشتن)  

۳- قیامت آخرالزمان همه تساویها و معادلات چند هزار ساله بشری را باطل ساخته است از جمله معادله: مساوات = عدالت = سعادت = وحدت = صلح = محبت! زیرا بشر مدرن که در اوج تساوی و شباهتها زندگی می کند در اوج تضادها و عداوتها بسر می برد. یعنی برابری موجب نابرابری شده است. همانطور که رفاه موجب عذاب شده و سیری موجب قحطی گشته و انرژی باعث ناتوانی گریده است و روشنائی (برق) موجب کوری و داشتن موجب نابودی.

از کتاب مذهب اصالت عشق جلد نهم

۱۳۸– کتاب صوتی (۱) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم – ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

۱۳۸– کتاب صوتی (۲) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم – ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

۱۳۸– کتاب صوتی (۳) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم – ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

۱۳۸– کتاب صوتی (۴) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم – ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

۱۳۸– کتاب صوتی (۵) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم – ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

۱۳۸– کتاب صوتی (۶) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم – ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

۱۳۸– کتاب صوتی (۷) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم – ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

۱۳۸– کتاب صوتی (۸) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم – ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

۱۳۸– کتاب صوتی (۹) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم – ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

۱۳۸– کتاب صوتی (۱۰) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم – ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

۱۳۸– کتاب صوتی (۱۱) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم – ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

۱۳۸– کتاب صوتی (۱۲) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم – ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

۱۳۸– کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم – ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.