تراژدی کافی نیست

تراژدی کافی نیست

مقدمه مترجم

قبرستان آرامترین جای جهان است. در آنجا هیچ درد و آرزو و ناکامی و جنگی در میان نیست. حتی زنده هائی که به آنجا می روند نیز در آرامترین وضعیت قرار دارند و در کمال صلح ممکنه نسبت به یکدیگر بسر می برند. زیرا قبرستان مظهر وقوع غایت تراژدی انسان است و کمال تراژدی همان ختم تراژدی است و نیز ابدیت تراژدی. و در این مقام است که جدال و جنگ عاطفی و فکری و فیزیکی بین افراد و گروهها و تمدنها به پایان می رسد. این است که یاسپرس، معرفت تراژیک را مهمترین عامل رابطه و صلح و تفاهم میداند و نقصان در این معرفت را هم عامل تفرقه و جنگ می خواند.

تراژدی، خود عین نبرد است: نبرد بین انسان با خودش و با کل حیات و جهان هستی و با دیگر موجودات عالم مخصوصاً انسانها. نبردی که به مرگ و نیستی می انجامد و تراژدی را کامل و ختم می کند و مفهوم می سازد.

از کتاب تراژدی کافی نیست اثر کارل یاسپرس

۳۳ – کتاب صوتی (۱) تراژدی کافی‌ نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) ۱۳۷۹ (Tragedy is Not Enough, Karl Jaspers)

۳۳ – کتاب صوتی (۲) تراژدی کافی‌ نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) ۱۳۷۹ (Tragedy is Not Enough, Karl Jaspers)

۳۳ – کتاب صوتی (۳) تراژدی کافی‌ نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) ۱۳۷۹ (Tragedy is Not Enough, Karl Jaspers)

۳۳ – کتاب صوتی (۴) تراژدی کافی‌ نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) ۱۳۷۹ (Tragedy is Not Enough, Karl Jaspers)

۳۳ – کتاب صوتی (۵) تراژدی کافی‌ نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) ۱۳۷۹ (Tragedy is Not Enough, Karl Jaspers)

۳۳ – کتاب صوتی (۶) تراژدی کافی‌ نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) ۱۳۷۹ (Tragedy is Not Enough, Karl Jaspers)

۳۳ – کتاب تراژدی کافی‌ نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) ۱۳۷۹ (Tragedy is Not Enough, Karl Jaspers)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.