شوکران حقیقت

به لحاظی می توان گفت که ھمه خواص مثبت علوم و فنون ، ظاھری و ھمه خواص منفی آن باطنی است. بدین لحاظ تکنولوژی بین ظاھر و باطن وجود بشر خلاء و تضادّی افکنده که ھرگز سابقه نداشته است. صورتھا را تمیز و براّق می کند و سیرتھا را کثیف و تاریک می سازد ، اعمال را سریع و افکار را کند می کند ، غذا را ملون و لذیذ ولی پوک ومسموم می سازد . کلام را زیبا و احساس را زشت می نماید ، تن را ظریف و شیک می سازد ولی اعضاء و جوارح را ضعیف و رنجور می کند . زمان ّکمی را می افزاید و زمان کیفی (درونی) را از حرکت می اندازد و می کشد . تولید مادّی را متنوع و سریع تر می کند ولی تولیدات روانی را عقیم می سازد . سکس را رونق می دھد ولی عاطفه را می میراند . تن را مفرح و روان را افسرده و مریض می کند . دُمل ھای پوستی را برمی کند و غدّه ھای سرطانی را عمق می بخشد . ویروس مالاریا و پشه ھا را نابود می کند ولی ویروس سارس وایدز و ایبولار را چون اجنه در اعماق تن نشو و نما می دھد . دنیا را آباد و آخرت را تباه می کند . بیرون را روشن و درون را تاریک می سازد .  شاید ھیچ یک از دستاوردھای علم ھمچون «برق» بیانگر تمامی ماھیّت آن نباشد که گل سرسبد و اساس تکنولوژی مدرن است و تکنولوژی جدید و زندگی علمی امروزه بدون برق تقریباً تمامیّتش محکوم به نابودی می باشد . انسان مدرن منھای برق مترادف با مرگ است و حتّی آب خوردن ھم نخواھد داشت .  بدین ترتیب تکنولوژی که مبدأ و معاد دانش مدرن است عین تمامیّت حیات و ھستی بشر شده است و راز بقاست . و بشر ھرگز تا این حد اسارت و بستگی را تجربه نکرده است . علمی که قرار بود در خدمت شناخت و توسعه انسان و آزادی روح و حیات او باشد مبدّل به شقی ترین ابزار بندگی او شده است . واین حاصل عدم اطاعت انسان از امر عقل است یعنی حاصل ضدیّت با عقل است و لذا ھمه محصولاتش علناً ، عقل و فراورده ھای عقلی مثل دین و اخلاق را نفی می کند و پیروانش را مبدّل به عروسکھای کوکی پشت ویترین مغازه ھا می سازد که به قول فروغ فرخزاد با ھر فشاری جیغ می کشند که : آه من بسیار خوشبختم ! به راستی ھم به نظر می رسد که علوم وفنون میلیاردھا انسان بر روی زمین را یعنی توده ھا را خوشبخت ساخته است یعنی آنان را که ھرگز انتخاب نمی کنند الاّ بی انتخابی را . ولی به نظر نمی رسد که علمای طراز ّاول را خوشبخت کرده باشد و گرنه انیشتن که بزرگترین نابغه علمی جهان مدرن است عمری را در افسردگی نمی زیست و اواخر عمرش برعلیه تمامیّت علم و تکنولوژی اعلان جرم نمی کرد .

برگرفته از کتاب شوکران حقیقت . جام سوم (عقل)

اثر استاد علی اکبر خانجانی

۴۶- کتاب صوتی (۱) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۲) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۳) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۴) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۵) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۶) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۷) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶– کتاب شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

دیدگاه ها بسته است.