زندگینامه ماورای طبیعی من – جام بلا

زندگینامه ماورای طبیعی من – جام بلا

مقدمه:

 این کتاب پردغدغه ترین اثری است که نگاشته ام. دغدغه این امر که مبادا از روی خودبینی و عجب و خودستائی باشد. ولی بهر حال با هزار ترس و لرز عرفانی به نگارش آمده است تا در عصر الحاد و انکار حقایق ماورای طبیعی، بیانگر و سند موثقی باشد بر این حقیقت که در هزاره سوم و در عصر غوغای کفر و انکار نیز می توان دستی در عالم غیب داشت و حکمت ازلی را دریافت و هنوز مدرن بود و اهل علم. و اینکه سندی بر حقانیت مکاشفات عرفانی قدما و معجزات و کرامات انبیاء و اولیای خدا در قرون و اعصار پیشین باشد. و اینکه در آخرالزمان نیز می توان اهل علوم لدنّی و اسرار غیبی بود. و اینکه عرفان اسلامی یک خرافه ادبی و یا شاهکار هنری نیست بلکه یک واقعیت همه جائی است. 

….

پنج سالم بود و ماه رمضان و شبهای قدر بود و من در انتظار سحری بودم و زیر کرسی غلت می زدم که خوابی دیدم. دیدم که بهمراه همه اعضای خانه مان برای افطاری به خانه خدا دعوت شده بودیم و به خانه اش رفتیم. خدا که مردی کامل و قد بلند با سری تاس بود و پیرهن سفید آستین کوتاهی بر تن داشت با یک سینی چای به پذیرائی ما آمد. مادر بزرگم به بهانه زخم معده چای را برنداشت. مادر و خواهرم که آدمهای بسیار خجالتی و تعارفی بودند نیز از برداشتن چای ابا کردند. ولی من چای را برداشتم و نوشیدم. هیچ قندی بهمراه آن نبود و در واقع مثل شراب یا شربتی بود. این چای از تریاک هم تلخ تر بود و از فرط تلخی از خواب پریدم. این تلخی را در تمام عمرم در زیر زبانم احساس می کنم.

با حالتی پریشان از خواب پریدم و دیدم که مادر و مادر بزرگم برای سحری بیدار شده اند. بوی کوکوی سبزی تمام خانه را برداشته بود. مادر بزرگم فهمید که خوابی دیده ام. ماجرای خواب را تعریف کردم و مادر بزرگم تا ساعتها گریه کرد. و من علت گریه اش را پرسیدم بمن نمی گفت تا اینکه روزی بمن گفت که آنچه که خدا به تو داده و نوشیده ای «جام بلا» بوده است. من همان موقع معنای جام بلا را می دانستم زیرا شنیده بودم که خداوند به همه امامان و اولیای خود جام بلا می نوشاند. ولی من نفهمیدم که چرا به من این جام را نوشانیده است. فهم این واقعه برای من سالها بطول انجامید. با نوشیدن این جام برای تمام عمر خواب از سرم پرید و من هرگز شبها خوابم نمی برد تا به امروز و امشب.

قسمتی از کتاب زندگینامه ماورای طبیعی من 

 ۱۶۸- کتاب صوتی (۱) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۲) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۳) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۴) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۵) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۶) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۷) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۸) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۹) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۱۰) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۱۱) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۱۲) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۱۳) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۱۴) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۱۵) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸- کتاب صوتی (۱۶) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

۱۶۸– کتاب زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.