کاتاچوو ( پدیده شناسی بازیهای روانی بشر )

کاتاچوو ( پدیده شناسی بازیهای روانی بشر )

انسان یا در حال تأئید و تصویب خویش است و یا در حال نفی خویش و جنگ با خویش. در هر یک از این دو حالت، حالت دیگری در پس پرده مخفی است و فرماندهی مرموزی را بر عهده دارد. یعنی انسان در حال تأئید خویش است زیرا در جنگ با خویش است ولی نمی خواهد جنگی درگیرد و این جنگ آشکار شود. و یا در حال جنگ با خویش است زیرا می خواهد با خویش صلح کند و چون قادر به صلح نیست پس می جنگد. این جنگ و صلح همواره در آن واحد در هر کسی موجود است منتهی گاه جنگ آشکار است و صلح پنهان و گاه هم ظاهراً در صلح است ولی باطناً در جنگ. و این وضع پایانی ندارد جز در مرگ. زیرا آدمی در حال جنگ و صلح هر دو از خویش غایب است و خود را نمی بیند و این جنگ و صلح حاصل این کوری است. جنگ و صلح با کسی که نمی شناسدش و نمی بیندش. این وضعیتی کور و کر و جنونی است و هر دواش به یک میزان باطل و احمقانه است. می جنگد تا پرده از رخ خویش برافکند و چون خسته و ناتوان شد و ناکام گردید باز صلح می کند با کسی که اصلاً نمی داند که کیست. 

از کتاب کاتاچوو ص ۱۶

   ۲۲کتاب صوتی(۱) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

۲۲کتاب صوتی(۲) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

۲۲کتاب صوتی(۳) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

۲۲کتاب صوتی(۴) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

۲۲کتاب صوتی(۵) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

۲۲کتاب کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.