راستی دروغین

راستی دروغین
سادگی، صفا، وفا، صمیمیت، اعتماد، یکرنگی و … اینها صفاتی است که به جماعت روستائی نسبت داده شده است که طبعاً از جانب شهریان بوده است که دال بر غایت حماقت شهریان است. انسانیت، ادب، پیشرفت، خوشبختی، علم، فهم و زیبائی، اینها هم صفاتی است که به جماعت شهرنشینان نسبت داده شده است که طبعاً از جانب روستائیان بوده است که دال بر غایت حماقت روستائیان است. مشابه چنین نسبت هائی را غربیان به شرق و شرقیان هم به غرب نسبت می دهند که آنهم جز برداشتی احمقانه بیش نیست. مشابه این نسبت ها بین بیسوادان و تحصیل کردگان و نیز بین داراها و ندارها همواره وجود داشته است. این نشان می دهد که همواره در نزد اکثریت مردم، خوشبخت و خوب و راست و درست همواره دیگری است یعنی نقطه مخالف. یعنی هر کسی ضد خودش را خوب می داند ( در باطن خود) و این حق ابطال است و رازی عظیم است که عین حق است و حماقت: حقیقتی خلاف واقع: راستی دروغین!

از کتاب خاطرات حواس ص ۵۶
۴۱- کتاب صوتی (۱) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۲) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۳) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۴) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۵) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۶) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۷) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۸) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۹) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۱۰) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۱۱) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۱۲) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۱۳) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۱۴) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۱۵) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب خاطرات حواس – ۱۳۸۱

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.