منظورم این نبود!

منظورم این نبود!

۹۶- اگر بخش عمده ای از بدبختی های ما حاصل سخنانی است که بر زبان می رانیم بدان دلیل است که این کلمات حاصل مواد و عناصری بیگانه در دل و ذهن ما هستند. وارداتی بیگانه و نامحرم و نامفهوم و هضم و جذب نشده که مولد سخن هائی بیگانه و نامفهوم است و لذا جز سوء تفاهم و دروغ و تهمت تولید نمی شود. و آنچه که می گوئیم ربطی به خود ما ندارد و بیانگر نیازها و امیال خود ما نیستند.

۹۷- “منظورم این نبود” : این یکی از مسائل دائمی همه آدمها در روابط با دیگران است زیرا هیچکس نمی تواند منظور خودش را به دیگران برساند و با دیگران رابطه برقرار کند. و این امر خود عامل بیگانه شدن از دیگران و کل جهان بیرون است. یعنی این عوامل و عناصر بیگانه ای که وجودمان را تسخیر کرده اند هم باعث از خودبیگانگی ما نسبت به خودمان هستند و هم باعث بیگانگی ما با جهان بیرون. و لذا از خود مانده و از دیگران رانده ایم. و این عرصه هلاکت و نابودی است. این همان برزخ و برهوت است.

از کتاب عرفان چشم و گوش و زبان ص ۵۵

 ۹۶- کتاب صوتی (۱) عرفان چشم و گوش و زبان – ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

۹۶- کتاب صوتی (۲) عرفان چشم و گوش و زبان – ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

۹۶- کتاب صوتی (۳) عرفان چشم و گوش و زبان – ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

۹۶- کتاب صوتی (۴) عرفان چشم و گوش و زبان – ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

۹۶- کتاب صوتی (۵) عرفان چشم و گوش و زبان – ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

۹۶- کتاب صوتی (۶) عرفان چشم و گوش و زبان – ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

۹۶– کتاب عرفان چشم و گوش و زبان – ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.