راز عاقبت تراژیک عشق

راز عاقبت تراژیک عشق

۱۴- و اما عشق در قلمرو حیات اجتماعی همواره متوجه معشوقهای زمینی است. یعنی این بی خودی درونی همواره به یک انسانی در بیرون از خود عاشق است و کسی را مخاطب قرار داده و یک انسان بی خود دیگری را در عرصه معشوقیت تبدیل به یک «خود» عظیم می کند. و لذا معشوق همواره در نقطه مقابل عاشق دارای منیتی غول پیکر است. این منِ معشوق محصول از خودگذشتگی عاشق است. یعنی بهمان میزان که عاشق بی خود است معشوق هم صاحب «خود» میشود و از بی خودی نجات می یابد و لذا معشوق شدن همان خلق شدن هویتی است و این مخلوق دارای طبعی کافرانه است در قبال عاشق. و حتی آنقدر کافر و ناسپاس است که خود را با عاشق عوضی می گیرد و خود را عاشق و طرف مقابلش را معشوق می پندارد و بدینگونه واژگونسالار میشود و این راز عاقبت تراژیک عشق است که به کینه و نفرت میرسد.

از کتاب حکمت نوری – مثلث عشق

۸۳–  کتاب صوتی (۲۰) حکمت نوری (اشراق) – ۱۳۸۷ (Elightening Wisdom)

۸۳–  کتاب صوتی (۲۱) حکمت نوری (اشراق) – ۱۳۸۷ (Elightening Wisdom)

۸۳–  کتاب حکمت نوری (اشراق) – ۱۳۸۷ (Elightening Wisdom)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.