سودای خودشناسی

سودای خودشناسی 

آدمی بر دو نوع است و این دو نوع بر ماهیت دو درد قرار دارد: درد فهمیدن و درد بلعیدن و گویا هرگز امکان ندارد که درد بلعیدن تبدیل به درد فهمیدن شود و یا بالعکس. درد فهمیدن در مفهوم نهائی همان درد فهم خویشتن است همانطور که درد بلعیدن نیز نهایتاً همان درد بلعیدن خویشتن است. مسئله این است که انسان تنها موجودی است که شاهد بر وجود خویش است یعنی می داند که وجود دارد ولی از این واقعه بشر به دو دسته تقسیم می شود. انگشت شماری میل می کند که مشهود خود را که همان خودش باشد بفهمد که چیست و مابقی بشر میل به مصرف کردن و بلعیدن خود می کند یعنی بشر تنها موجودی است که از خودش جدا و بیگانه شده و رو در روی خویشتن قرار گرفته است و در صورتی که سایر موجودات عالم در خود گم و فنا هستند یعنی یگانه اند ولی بشر موجودی دوگانه است یعنی هر کسی دوتاست و بشریت یعنی همین.

از کتاب خلقت دوباره ص ۲۸ 

 

۱۳کتاب صوتی(۱) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

۱۳کتاب صوتی(۲) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

۱۳کتاب صوتی(۳) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

۱۳کتاب صوتی(۴) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

۱۳کتاب صوتی(۵) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

۱۳کتاب صوتی(۶) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

۱۳کتاب خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.