ماالعشق؟ و ما ادریک ماالعشق؟

ماالعشق؟ و ما ادریک ماالعشق؟

۵۱۸- خدا چقدر بیرحم است در اندیشه ظاهربین بشری چون یونگ که عشق را نمی فهمد چون ابلیس!

۵۱۹- عشق، بزرگترین امتحان خدا برای بشر است. همه آنانکه به جهنم رفتند عشق را به چشم ظاهر دیدند و قضاوت کردند و عشق خدا را اشد شقاوت یافتند و با این قضاوت به جهنم رفتند.

۵۲۰- “مسیح را نه بر دار کردند و نه کشتند بلکه امر بر آنها مشتبه شد.” پس مسیح چه شد؟ بر دار نشد؟ پس آیا کل تاریخ بشری دروغ و وارونه است؟ براستی که چنین است و لذا هر که بخواهد بواسطه تاریخ و روایت، اخبار خدا و دینش را بشناسد به جهنم می رود.

۵۲۱- مسیح بر دار نشد سوار بر براق عشق شد و بسوی خدا رفت و آنها براق عشق حق را دار دیدند. پس کور بودند: کورند و و کرند و لالند و باز نمی گردند!

۵۲۲- عشق، عشق و باز هم عشق! اینست مسئله!

۵۲۳- العشق! والعشق و ثم العشق! ماالعشق؟ و ما ادریک ماالعشق: چیست عشق و چه میدانی که چیست عشق و چه چیزی تو را بر عشق آگاه نمود؟

۵۲۴- بنگرید که همه کافران و اشقیاء و ستمگران و بخیلان و آدمخواران خود را ایثارگران می دانند. آیا عجب نیست این مالیخولیا؟

۵۲۵- و اما همه مومنان و از خود گذشتگان که تمام هستی خود را فدا کرده اند هیچ توقعی ندارند و شرمنده ترین آدمهایند! و این نیز عجب است.

۵۲۶- و تو چگونه می توانی بشنوانی کران را و بنمائی کوران را و بفهمانی لالان را و به حرکت آوری مردگان را.

از کتاب ن والقلم 

 

 ۶۵- کتاب صوتی (۱) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۲) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۳) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۴) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۵) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۶) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۷) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۸) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۹) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۱۰) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۱۱) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۱۲) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۱۳) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۱۴) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۱۵) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵کتاب ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.