نژادپرستی

نژادپرستی

۲- آدمی در حیات دنیا به هر مقام معنوی هم که برسد باز هم از خودپرستی رهائی ندارد. ولی نژادپرستی یک خودپرستی شیطانی و مالیخولیائی است که حتی غرایز حیوانی بشر را هم فلج و تباه می سازد و از بشر حیوانی شیطان صفت و رذل و بی عاطفه و دیوانه و عذاب پرست می پرورد و نام این فلاکت را عشق می نامد.

۳- مسلماً فرهنگ و روحیه نژادپرستانه بر محور غریزه جنسی و تولید مثل پدید آمده است. که حیوانات هم آن را دارند. ولی چرا هیچ حیوان نژادپرستی نداریم که برای حفظ و بقای نسل خود میل به نابودی همه داشته باشد و آنگاه هم که نتواند نسل خود را تصاحب کند برای انتقام، نسل خود براندازد. پس نژادپرستی یک طبع حیوانی نیست. طبع الهی بشر هم نیست. پس طبع شیطانی بشر است. زیرا هیچ حیوانی پس از برقراری رابطه جنسی قصد تملک جنس مخالفش را نمی یابد و فرزندانش را نیز چون به حد خودکفائی رساند رهایشان می کند تا زندگیشان را بکنند. 

از کتاب مبانی عرفان عملی – ام المظالم (نژادپرستی) ص ۵۰

۱۵۵- کتاب صوتی (۱) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۲) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۳) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۴) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۵) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۶) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۷) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۸) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۹) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۰) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۱) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۲) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۳) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۴) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۵) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۶) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۷) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۸) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵– کتاب مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.