وسواس ها

وسواس ها

۸- وسوسه ها به لحاظ ماهیت نیز دو نوعند: جذبی و دفعی! جاذبه کاذب برخی امور و نفرت و بیزاری کاذب از یرخی چیزها و رفتارها و سلایق! که این دو روی سکه واحد وسوسه اند که رگ و ریشه های استکباری و نژادپرستانه دارند.

۹- برخی از این وسوسه های جذبی یا دفعی در قلمرو رژیم غذائی کار را به سوء تغذیه و بسیاری از امراض جسمانی می کشانند. این وسواس های استکباری و نژادی گاه بازیچه شیاطین و اجنه شده و فرد را ساقط می کنند. مثلاً در حالیکه فرد به لحاظ غذائی شدیداً نیازمند مصرف سبزیجات و میوه جات است ولی از آن بیزار است و این بیزاری وی را رنجور ساخته است و او با آنکه بر آن آگاهی دارد ولی حریفش نمی شود و نیروئی نامرئی او را از مصرف غذائی ضروری بازمیدارد.

۱۰- برخی نسبت به رفتارها و سلایق طبیعی همسر خود حساسیت آلرژیک پیدا می کنند تا آنجا که اصلاً از قیافه او بیزار می شوند و خود از این وضع عذاب می کشند و هیچ حقی هم در آن نمی بینند ولی از این وسواس رهائی ندارند. این مسئله دال بر حضور شیطان است که به طور مستقیم یا از طریق نژادپرستی وارد رابطه زناشوئی شده است.   

از کتاب مبانی عرفان عملی – وسواسها ص ۱۲۸

۱۵۵- کتاب صوتی (۱) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۲) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۳) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۴) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۵) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۶) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۷) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۸) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۹) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۰) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۱) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۲) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۳) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۴) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۵) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۶) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۷) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۸) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵– کتاب مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.