اهل ظلم

اهل ظلم

۲۹- بسیارند آدمهائی که مطلقاً عشق و دوست داشتن را نمی شناسند و درک نمی کنند آنها فقط کلمه عشق و دوستی را می دانند و پول و هدیه و سکس را می فهمند و عشقش می خوانند. اینان از عدالت بیگانه اند و عدالت را ظالمانه ترین چیزها می دانند. اینها بدون تملک و سلطه عاطفی احساس نابودی دارند. اینها بمیزانی که مالک و مملوک هستند، هستند. اینها اهل ظلم هستند.

از کتاب حکمت حکومت 

۱۴۵– کتاب صوتی (۱) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۲) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۳) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۴) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۵) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۶) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۷) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۸) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 https://www.dalfak.com/panel/myvideo

دیدگاه ها بسته است.