بود و نبود

بود و نبود

۵- هسته مرکزی تناقضات و تضادها و تردیدها و تذبذبهای اندیشه و روان بشری، منیت اوست یعنی آن حسی که در هر کسی القای خودیت می کند و او را من منحصر بفرد خویش می سازد و کانون اراده اوست. اراده ای که در ذاتش با خودش در تناقض و تضاد است. و لذا پیروی از چنین اراده ای جز بطالت و گمشدگی و نابودی عاقبتی ببار نمی آورد.

از کتاب بود و نبود

۱۵۴کتاب صوتی (۱) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۲) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۳) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۴) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۵) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۶) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۷) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۸) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۹) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۱۰) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۱۱) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۱۲) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۱۳) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۱۴) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۱۵) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۱۶) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۱۷) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب صوتی (۱۸) بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

۱۵۴کتاب بود نبود – ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

دیدگاه ها بسته است.