تلاش برای خلقت جدید

تلاش برای خلقت جدید
۵۱۵- همانطور که فرزندی که ثروت موروثی خود را به هدر می دهد و قدرش را هیچ نمی داند و بلکه آنرا تبدیل به ضد ارزش می کند و خود را بواسطه اش تباه و هلاک می سازد حیات و هستی

بیشتر بخوانید
شیطان شناسی  ( ابلیس )

شیطان شناسی  ( ابلیس )
ابلیس از جنس آتش ظلمانی است زیرا اشتعال ندارد. و لذا همه القائات و وسوسه ها و نجواهایش شبهه انگیز، آتشین، شهوت زا و دغدغه آفرین است و همه وعده هایش وارونه و فریبنده است. ابلیس واژگونسالاری الفاظ و مفاهیم

بیشتر بخوانید
بیماری یا نعمت و آزمون الهی است و یا عذاب!

بیماری یا نعمت و آزمون الهی است و یا عذاب!
اصولاً ترس از فقر و مرگ و نیستی یک القای شیطانی است که موجب راندن آدمی به مواضع خودفروشی و ذلت و فساد است و رانده شدن بسوی طاغوت و وعده های دروغین آن همچون

بیشتر بخوانید
شیطان قلمرو خانواده

شیطان قلمرو خانواده
و اما آیا نشانه های حسی و عقلی حضور و رسوخ شیطان در قلمرو روابط خانوادگی چیستند؟ خود قرآن کریم همه ارکان شیطان شناسی را بما آموخته است: حب همسر و فرزندان و مال بگونه ای که اعضای خانواده را بسوی حرامها

بیشتر بخوانید
خودکشی

خودکشی
۲- وقتی یک نفر دست به کشتن خود یا دیگران می زند و یا به عمد به تخدیر روان خود می پردازد و یا دست بکاری می زند که می داند مرگش را بهمراه دارد در حقیقت دیگر زندگی را قابل زیستن نمی داند.

بیشتر بخوانید
عقل و عشق ، عاقلان و عاشقان

عقل و عشق
۳۴۵- آنانکه عاشقند بیشتر از عقل سخن می گویند همانطور که مولوی داستان عشقش را در مثنوی در شش مقام عقل تبیین نمود. و آنانکه عاقلند از عشق سخن می گویند همچون جامی و عطار و حافظ ما که براستی رندان خرد

بیشتر بخوانید
کامل شدن انسان

کامل شدن انسان
۲۶- یکی از واضح ترین نشانه حماقت و جهل آدمی در قبال نگاهش به گذشته خویش اینست که از بدو تولد خود را همچون انسانی کامل و عاقل و موجود می پندارد و مورد قضاوت و ارزیابی قرار می دهد و لذا

بیشتر بخوانید
بچه ننه 

بچه ننه
۳۶۶- انسان بچه ننه مولود و پرورش یافته خانواده ای عورت پرست است که وارد عرصه مدرنیته و حکومت آشکار عورت (زن) شده است. این بچه ننه اگر پسر باشد همچون فرمانده و امامش که مادر اوست اسوه جلوه گری و خودنمائی و

بیشتر بخوانید
نرخ محبت

نرخ محبت
درحیات زمینی ھر چیزی قیمتی دارد . خداوند که خود اسوه عشق و ایثار مطلق است این واقعیت را به بشر گوشزد می کند که حیات دنیا کالائی است که فروش آن به مفت و مجانی به خدا ارزش این تجارت را دارد

بیشتر بخوانید
عرفان دجالی

عرفان دجالی
۲۷۹۱- و جالبتر اینکه عمده این سران و پیروان عرفانهای جنی و دجالی به اعتراف خودشان تا قبل از ورود به این مهلکه کمترین باور دینی و معنوی و عرفانی هم نداشته و بناگاه و بر حسب یک پیامک یا چت و سرچ

بیشتر بخوانید