زمان عرفانی و زمان نجومی

زمان عرفانی و زمان نجومی
۹۳۶- اینکه هر یک از فازهای قیامت صغرا در دو صور اسرافیل چه مدت زمان بطول می انجامند جز خدا و آنانکه خدا بخواهد نمی دانند. و روایات مربوط به این مدت تماماً قابل تأویل هستند مثل مدت حکومت جهانی مهدی (عج) که طبق روایات از ۳ سال تا ۵ و ۹ سال آمده است که مطلقاً با عقل خوانائی ندارد که کل بشریت پس از هزاران سال انتظار فقط مدت حداکثر ۹ سال دارای حیات طیبه و جامعه رحمت و عدل شود و بعد همه چیز تمام شود. اینها زمانهای الهی و تأویلی هستند همچون آفرینش جهان در شش روز و یا روز پنجاه هزار ساله قیامت!

۹۳۷- بدان که علم الساعه ( علم زمان ) فقط در نزد امام زمان است و بس! و هر پیش بینی در این باب، باطل است!

۹۳۸- در کتاب خدا روز هزار ساله داریم و نیز پنجاه هزار ساله . و شب هزار ماهه داریم که شب قدر است. و روز پنجاه هزار ساله هم آخرالزمان است. و اینها زمانهای تأویلی و عرفانی هستند و نه نجومی! آنانکه در فهم آخرالزمان به سراغ زمان نجومی می روند گمراه می شوند.

از کتاب حدیث وجود 

۱۶۵- کتاب صوتی (۱) حدیث وجود۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۲) حدیث وجود۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۳) حدیث وجود۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۴) حدیث وجود۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۵) حدیث وجود۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۶) حدیث وجود۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۷) حدیث وجود۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۸) حدیث وجود۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۹) حدیث وجود۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۰) حدیث وجود۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۱) حدیث وجود۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۲) حدیث وجود۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۳) حدیث وجود۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۴) حدیث وجود۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۵) حدیث وجود۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۶) حدیث وجود۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۷) حدیث وجود۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۸) حدیث وجود۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۹) حدیث وجود۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۲۰) حدیث وجود۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۲۱) حدیث وجود۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۲۲) حدیث وجود۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۲۳) حدیث وجود۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۲۴) حدیث وجود۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۲۵) حدیث وجود۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۲۶) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

دیدگاه ها بسته است.