حکمت چیست؟

حکمت چیست؟
۶۹۴- حکمت یک یافته و مکاشفه الهی در جان سالکان و مجاهدان حق و عدالت است که برای خدمت و بیداری مردمان، دل و جان سوزانیده اند. حکمت در پای چراغ و از طریق دود چراغ حاصل نمی آید. این عافیت طلبی و خودپرستی است که لباس علم و حکمت به تن کرده است. حکمت اجر عشق به عدالت است. و این درسی است که امامان ما تعلیم داده اند. و لذا سلطان حکمت حق، مظهر عدالت جهانی است یعنی امام زمان (عج)!

از کتاب حدیث وجود

۱۶۵- کتاب صوتی (۱) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۲) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۳) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۴) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۵) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۶) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۷) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۸) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۹) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۰) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۱) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۲) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۳) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۴) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۵) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۶) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۷) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۸) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۹) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۲۰) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۲۱) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۲۲) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۲۳) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۲۴) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۲۵) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۲۶) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

دیدگاه ها بسته است.