هشدار به مطالعه کنندگان آثار و معارف استاد

هشدار به مطالعه کنندگان  آثار و معارف استاد

۱۴۰۶- نخستین شیطان در کنار مطالعه این معارف، اراده به بازار رفتن است به بهانه نجات دیگران! دومین شیطان، احساس برتری در میان نژاد و لذا تلاش برای سلطنت بر خانواده است و به اسم مبارزه با نژادپرستی، انتقام از فامیل است و همسر و فرزند و والدین را به بندگی خود کشیدن و در غیر اینصورت همه را لعنت کردن!

از کتاب حدیث وجود

۱۶۵- کتاب صوتی (۱) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۲) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۳) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۴) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۵) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۶) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۷) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۸) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۹) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۰) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۱) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۲) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۳) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۴) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۵) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۶) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۷) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۸) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۱۹) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۲۰) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۲۱) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۲۲) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۲۳) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۲۴) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۲۵) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب صوتی (۲۶) حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶۵- کتاب حدیث وجود – ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

دیدگاه ها بسته است.