شیطان شناسی  ( ابلیس )

شیطان شناسی  ( ابلیس )

ابلیس از جنس آتش ظلمانی است زیرا اشتعال ندارد. و لذا همه القائات و وسوسه ها و نجواهایش شبهه انگیز، آتشین، شهوت زا و دغدغه آفرین است و همه وعده هایش وارونه و فریبنده است. ابلیس واژگونسالاری الفاظ و مفاهیم در ذهن بشر است.
ابلیس رفیق و همجنس آرزوهای بشر است و آرزوها معطل زمان هستند پس ابلیس سلطان آینده پرستی نیز هست همانطور که سلطان گذشته پرستی و سابقه پرستی و نژادپرستی و اصالت قدمت!

از کتاب شیطان شناسی

تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۱۷۴کتاب صوتی (۱) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۲) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۳) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۴) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۵) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۶) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۷) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۸) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۹) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۱۰) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۱۱) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۱۲) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴- کتاب شیطان شناسی – ۱۳۹۴

 دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com
https://www.nooreomid.net

دیدگاه ها بسته است.