تلاش برای خلقت جدید

تلاش برای خلقت جدید
۵۱۵- همانطور که فرزندی که ثروت موروثی خود را به هدر می دهد و قدرش را هیچ نمی داند و بلکه آنرا تبدیل به ضد ارزش می کند و خود را بواسطه اش تباه و هلاک می سازد حیات و هستی خدادادی انسان هم چنین است. تا فرزند خود کار و تلاش نکند قدر ثروت پدری را نمی داند. تا انسان دست بکار خلق جدید خویش نشود حیات و هستی الهی خود را نمی یابد. تقوا و توجه و ذکر و مراقبه و جهاد و صبر و تعقل تلاش برای این خلق جدید است.

از کتاب در جستجوی عقل – در جستجوی معنا

۱۷۲- کتاب صوتی (۱) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۲) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۳) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۴) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۵) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۶) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۷) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۸) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۹) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۱۰) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۱۱) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۱۲) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب  درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

تألیف استاد علی اکبر خانجانی

دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com
https://www.nooreomid.net

دیدگاه ها بسته است.