هزار لب لباب : سخنان سلطان عارفان امام علی (ع)

هزار لب لباب : سخنان سلطان عارفان امام علی (ع)
۲۶- در باب حیرت، راز، معما:
بزرگترین راز، مرگ است.
هر گاه در کسی صفتی شگفت آور دیدی در انتظار صفات شگفت آورتری نیز باش.
درباره قضا و قدر زیاد کنجکاوی مکنید که راز

بیشتر بخوانید
غزلی ز دگر سو

غزلی ز دگر سو
وقتی آدمی گنده می شود گوئی مغزش گنده می شود و بخارات این گندیدگی را هم ایده و آرمان و فلسفه و منطق و حساب می خواند. بتدریج پاکی و سادگی و روشنی دوران کودکی و نوجوانی مبدل به کدورت شده

بیشتر بخوانید
مادیت آدمی

مادیت آدمی
۳۳- بایستی از ما سئوال شود که: ” این خدائی که مظهر اشد رحمت و لطف و محبت است پس چرا کارش را بر بشر اینقدر سخت و عذاب آور نموده است؟” و ما پاسخی نداریم الا اینکه بگوئیم: ” جبران خواهیم کرد!

بیشتر بخوانید
خلقت دوباره : برزخ

خلقت دوباره : برزخ
پس حس مادی بشر از جهان یک حس برزخی است که بویی از بقا و فنا را تواماً دارا می باشد ولی به هیچکدامش نمی رساند. مثلاً مسلم ترین حس مادی بشر از فنا پدیده مرگ است ولی این یک ادراکی

بیشتر بخوانید
جانشین خدا

جانشین خدا
ای فرزند آدم و حوا!
چرا از درد نافهمی خویش به فغان نمی آئی و نعره نمیزنی و سر به بیابان نمی گذاری و دیوانه نمیشوی؟ من تو را فقط برای این درد آفریده ام. این درد جانشین تو بر جای من است.

بیشتر بخوانید
عین الیقین – تفسیر سوره فلق

عین الیقین – تفسیر سوره فلق
پس حسود کسی است که فقط خلقت رحمانی (مادی-ظاهری) را می پرستد و از خلقت رحیمی بیزار است. یعنی ظاهرپرست و مادی و خودپرست است و از ظهور باطن خود گریزان است. و در واقع از معرفت بیزار است

بیشتر بخوانید
رزق حرام

رزق حرام و حلال
…و رزق اکثریت قریب به اتفاق بشر معاصر از طریق رنج و عذاب است و لذا حاصلش در وجود به عذابهای بیشتری می انجامد. نان و نام و دانش و فن و امکانات و قدرتی که در آغاز بدست آوردنش رنج

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی : حق الیقین ( ۲۰۰۰ حکمت)

حق الیقین (۲۰۰۰حکمت) 
۱۹۳۵- کبیره بودن برخی از گناهان به میزان شدت عذاب و رنج حاصل از ارتکاب آنست و نیز به میزان رحمت و رفعتِ حاصل از توبه آن.
۱۹۴۱- نهایتاً این انسان مومن اهل معرفت است که باید قدر کافران و منافقان را

بیشتر بخوانید
در دوزخ چه می گذرد

۲۹۴- و امّا در دوزخ چه می گذرد : آتش است و هیزمش نیز خود انسانهای اهل آن هستند یعنی هر کسی هیزم خودش است . از آبی می نوشند که فقط مرتباً عطش را بیشتر می کند مثل کولاها و انواع مشروبات و از غذائی

بیشتر بخوانید
کتاب چیزها : دوستی

دوستی 
۴- یکی می خواهد دوستش را دربست و به طور کامل مالک شود. یکی هم می خواهد که دوستش او را کاملا مالک شود. یکی هم به مالکیت متقابل نصف به نصف راضی است. و یکی هم می خواهد به کلی در دوستش فنا

بیشتر بخوانید