ربا و زیاده طلبی

ربا و زیاده طلبی

نرخ تورم در اقتصاد هر جامعه ای واضحترین بیانگر نرخ ربا و زیاده طلبی و شیطانزدگی حاکم بر معیشت و فرهنگ و اقتصاد آن جامعه است بهر دلیل و بهانه ای که باشد!

طبق معرفت قرآنی و احادیث نبوی و ولوی هر نوع تلاش مذبوحانه جهت امرار معیشت که موجب تخریب تن و فساد روان و عذاب جان گردد حرام است و هیچ خیر و برکتی بهمراه ندارد و بلکه داشته ها را هم به آتش میکشد و حرام می سازد.

یکی از علل باطنی ربا و حرص و حسد و زیاده خواهی در معیشت القای ترس و وحشت از فقر و مرگ و نیستی از جانب شیطان است: ” شیطان شما را از فقر آتیه می ترساند و آنگاه به فحشاء و منکرات می کشاند.” بقره ۲۶۸-

کتاب شیطان شناسی – شیطانِ قلمرو اقتصاد

تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۱۷۴کتاب صوتی (۸) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۹) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۱۰) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۱۱) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۱۲) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴- کتاب شیطان شناسی – ۱۳۹۴

 دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com
https://www.nooreomid.net

دیدگاه ها بسته است.