هزار لب لباب : سخنان سلطان عارفان امام علی (ع)
هزار لب لباب : سخنان سلطان عارفان امام علی (ع)
۲۶- در باب حیرت، راز، معما:
بزرگترین راز، مرگ است.
هر گاه در کسی صفتی شگفت آور دیدی در انتظار صفات شگفت آورتری نیز باش.
درباره قضا و قدر زیاد کنجکاوی مکنید که راز بزرگ خداست.
حیرت آورترین چیز عالم، قطعه گوشت خون آلوده ای به نام دل است.
خداوند از خود شما به شما نزدیکتر است.
هر که خود را شناخت مشکلاتش حل شد.
از آنچه که نیست آنچه هست را بگیر.
بسا که پس افتاده پیش می افتد و پیش می افتد و پیش افتاده به پس.
بسا غریبه ای که بسیار آشناست.
بسا اندوهی که به سرور جاودانه می رسد.
بسا بیداری که برای خوابیدن تلاش می کند. 
بسا خوابی که برای بیدار شدن تلاش می کند.
عجب است آنکه خود را نمی شناسد و مدعی خداشناسی است. 
عجب است کسی که گمشده ای را می جوید حال آنکه خودش گم شده است.
عجب است کسی که تکبر می کند در حالیکه دیروز نطفه گندیده ای بود و فردا هم لاشه گندیده ای خواهد بود.
بسا نزدیکی که بسیار دور است.
بسا دوری که بسیار نزدیک است.
بسا اندکی که بسیار زیاد است.
بسا تلاشی که سراسر زیان است.
بسا باختن که موجب عزت است.
بسا علمی که گمراهی است.
از کتاب لب لباب استاد علی اکبر خانجانی
۱۶کتاب صوتی(۱) هزار لبّ لباب (سخنان قصار حضرت علی(ع)٫ گلچینی از نهج البلاغه٫ غرر الحکم) ۱۳۷۵-۱۳۷۶
۱۶کتاب صوتی(۲) هزار لبّ لباب (سخنان قصار حضرت علی(ع)٫ گلچینی از نهج البلاغه٫ غرر الحکم) ۱۳۷۵-۱۳۷۶
۱۶کتاب صوتی(۳) هزار لبّ لباب (سخنان قصار حضرت علی(ع)٫ گلچینی از نهج البلاغه٫ غرر الحکم) ۱۳۷۵-۱۳۷۶
۱۶کتاب صوتی(۴) هزار لبّ لباب (سخنان قصار حضرت علی(ع)٫ گلچینی از نهج البلاغه٫ غرر الحکم) ۱۳۷۵-۱۳۷۶
۱۶ – کتاب هزار لبّ لباب (سخنان قصار حضرت علی(ع)٫ گلچینی از نهج البلاغه٫ غرر الحکم) ۱۳۷۵-۱۳۷۶

دیدگاه ها بسته است.