کاتاچوو، بازی کودکانه، بازیهای روانی بشر
بازی و بخشش
آنگاه که بواقع و به دلایل و شواهد مستند برتر معلوم و مسلم شد که کسی به تو خیانتی کرده است در سرآغاز یک دو راهی سرنوشت ساز قرار گرفته ای: عفو و انتقام. راه عفو تو را به شناختی میرساند که بر تو معلوم و مسلم می سازد که منشأ آن خیانت خود تو بوده ای و نه غیر. و اما راه انتقام تو را به ظلمتی می کشاند که زان پس همه را خیانتکار می بینی و اعتماد خود به همه را از دست میدهی و نهایتاً اعتماد تو به خودت نیز از دست میرود و این سرآغاز جنون آشکار است که به وادی انتقام کشیدن از خویشتن می رود; یعنی آدمی جبراً بسراغ خودش می آید تا منشأ خیانت را نابود سازد و خیانتکار اصلی را تنبیه نماید. بهر حال آدمی خواه ناخواه به خودش بازمی گردد و نهایتاً همه را می بخشد زیرا هیچکس مقصر سرنوشت دیگری نیست. آدمی مجبور است که ببخشد. بخشش، اولین و آخرین دوای همه دردها و زجرهاست. و جز این غایتی نیست و این پایان بازی است.
از کتاب کاتاچوو
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۲۲کتاب صوتی(۱) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)
۲۲کتاب صوتی(۲) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)
۲۲کتاب صوتی(۳) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)
۲۲کتاب صوتی(۴) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)
۲۲کتاب صوتی(۵) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)
۲۲کتاب کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

دیدگاه ها بسته است.