چه باید کرد
چه باید کرد
این نخستین رساله عملی است که در کلیه امور دین و دنیا و سلامت و هدایت در طی این قرون اخیر و در عرصه تمدن معاصر جهان و بخصوص جهان اسلام و تشیع بر اساس مسائل مسائل و نیازهای انسان مدرن و به زبان زمانه به رشته تحریر در آمده است که کلیه مسائل بنیادی انسان امروز و اکثر مسائل جزئی روزمره را در بر دارد و …
۲- «حرام» آن است که انسان را در درجه اول در حیات این دنیا و متعاقب آن در حیات باطنی و اخروی دچار عذاب می سازد بی آنکه هیچ رشد و نجاتی به همراه آورد و فقط موجب استهلاک و پوچی و تباهی می شود و کل سرنوشت را به بن بست و خطرهائی بزرگ و علاج ناپذیر می اندازد.
۳- «حلال» آن است که موجب می شود رحمات و نعمات مادی و معنوی این دنیا برای انسان حل و گوارا شود و انسان را سلامت و تعادل و رشد و عزت عطا می نماید و از گرایش به حرامها بازداشته و از سقوط در ورطه امراض بزرگ و عذابهای تباه کننده مصون می سازد.
از کتاب چه باید کرد
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
فهرست کتاب:
شغل و درآمد اقتصادی-تغذیه-سکونت-استراحت و تفریحات-ازدواج-مسائل جنسی-مسائل اخلاقی و اقتصاد زناشوئی-طلاق-تعلیم و تربیت-بهداشت و درمان-جامعه و سیاست-عبادات و تزکیه نفس-آداب مخلصین-شرایط مراد و مرشد و وظایف مرید و شاگرد-هفت وادی انسانیت: وادی جهالت و غرایز، حجت های غیبی و متافیزیکی دین، توبه و طلب و اطاعت، محبت و اخلاص، فراق و خلقت نوین، توحید و امامت، فقر و فنا و خلافت
۲۷کتاب صوتی (۱) چه باید کرد (دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان) ۱۳۷۹
۲۷کتاب صوتی (۲) چه باید کرد (دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان) ۱۳۷۹
۲۷کتاب صوتی (۳) چه باید کرد (دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان) ۱۳۷۹
۲۷کتاب صوتی (۴) چه باید کرد (دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان) ۱۳۷۹
۲۷کتاب صوتی (۵) چه باید کرد (دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان) ۱۳۷۹
۲۷کتاب صوتی (۶) چه باید کرد (دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان) ۱۳۷۹
۲۷کتاب صوتی (۷) چه باید کرد (دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان) ۱۳۷۹
۲۷کتاب صوتی (۸) چه باید کرد (دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان) ۱۳۷۹
۲۷کتاب صوتی (۹) چه باید کرد (دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان) ۱۳۷۹
۲۷ – کتاب چه باید کرد (دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان) ۱۳۷۹

دیدگاه ها بسته است.