فلسفه غرایز

فلسفه غرایز : سلطه گری

هر یک از غرایز روانی بدون یک یا همه سائر غرایز جسمانی نه معنا و نه انگیزه ای دارد و نه زمینه و ابزار عمل. آنچه که تکبر و خود-پرستی و خود-برتربینی و سلطه گری و تجاوز و ظلم نامیده می شود که همه غریزه واحدی است نیز بدون غرایز جسمانی امکان ظهور ندارد و سرچشمه و منبع تغذیه ای هم جز غرایز جسمانی ندارد. تکبر در معنای نهائی اش در روش و حالت خوردن و خوابیدن و جماع، حرف زدن و کار کردن و بازی نمودن و جلوه گری و آداب روابط اجتماعی است که خود را نشان می دهد و اینکه از میزان تکبر هر فردی هیچکس جز اعضای خانواده و مخصوصاً همسر آدم خبر ندارد به دلیل درگیریهای غریزی می باشد که شاهد بر واکنش های غرایز او هستند.

از کتاب فلسفه غرایز استاد علی اکبر خانجانی

فهرست کتاب:

نفس کشیدن-خوردن-جماع-خوابیدن-بازی و کار-عشق-اندیشه-ایمان-خویشتن داریسلطه گری-خانواده-طبیعت-آموزش-اقتصاد-حکومت

۲۹ – کتاب صوتی (۱) فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

۲۹ – کتاب صوتی (۲) فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

۲۹ – کتاب صوتی (۳) فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

۲۹ – کتاب صوتی (۴) فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

۲۹ – کتاب صوتی (۵) فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

۲۹ – کتاب صوتی (۶) فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

۲۹ – کتاب صوتی (۷) فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

۲۹ – کتاب صوتی (۸) فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

۲۹ – کتاب فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

دیدگاه ها بسته است.